Опис вакансії

Посада:
Директор департаменту
Департамент:
Департамент контролінгу та планування
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 14520 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»(зі змінами).

Посадові обов’язки:

Директор департаменту здійснює загальне керівництво діяльністю департаментом контролінгу та планування Комісії (далі – департамент), визначає ступінь відповідальності заступників та начальників відділів, несе відповідальність за своєчасне виконання покладених на департамент завдань.
Розподіляє обов’язки між заступниками та начальниками відділів, очолює та контролює їх роботу.
Забезпечує розподіл та контроль за виконанням посадових обов’язків між працівниками департаменту з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням в організації роботи.
Забезпечує та організовує розробку положення про департамент, його структурні підрозділи, посадові інструкції його працівників та підписує їх.
Погоджує кандидатури працівників центрального апарату Комісії та її відокремлених структурних підрозділів, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.
Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.
Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.
Погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.
Здійснює загальну організацію та проведення робіт з підготовки бюджетних пропозицій та бюджетних запитів і поданню їх Міністерству фінансів України.
Бере участь у виконанні кошторису видатків державного бюджету центральним апаратом Комісії, його відокремленими структурними підрозділами та іншими установам, які знаходяться в сфері управління Комісії.
Бере участь в організації складанні, погодженні паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, здійснення оцінки ефективності бюджетних програм.
Бере участь в організації роботи щодо виконання штатної та кошторисної дисципліни.
Бере участь в організації та плануванні фінансового забезпечення діяльності центрального апарату Комісії та її відокремлених структурних підрозділів.
Бере участь в організації та плануванні консолідованої фінансової звітності та її поданні до Державної казначейської служби України, Рахункової палати України, Міністерства фінансів України.
Організовує матеріально-технічне, транспортне, господарське забезпечення структурних підрозділів центрального апарату Комісії, її відокремлених структурних підрозділів в межах видатків, затверджених кошторисом Комісії на поточній рік.
Організовує проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно чинного законодавства України в сфері державних закупівель, в межах компетенції департаменту.
Забезпечує організацію належного та своєчасного обліку матеріальних цінностей, їх збереження та економного витрачання в центральному апараті Комісії та її відокремлених структурних підрозділах.
Контролює виконання функцій з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Комісії.
Бере участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах та інших заходах, які проводяться в Комісії, а також за погодженням із Керівником апарату представляє Комісію, в установленому законодавством порядку, в органах державної влади, в фондах соціального страхування, установах та організаціях незалежно від форми власності.
Бере участь у формуванні пропозицій керівництву Комісії щодо:
– визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності Комісії і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
– визначення оптимальної структури департаменту та чисельності його працівників;
– створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
– внесення клопотання стосовно притягнення до відповідальності працівників департаменту, а також працівників на яких покладено виконання обов’язків із забезпечення виконання функцій господарського забезпечення у відокремлених структурних підрозділах Комісії, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами Комісії;
– внесення клопотання стосовно притягнення до відповідальності працівників центрального апарату Комісії, у тому числі працівників на яких покладено виконання обов’язків із забезпечення виконання функцій господарського забезпечення у відокремлених структурних підрозділах Комісії, дії яких призвели до порушення фінансової дисципліни та/або нанесення збитків;
– удосконалення системи оплати праці працівників Комісії, їх матеріального заохочення;
– удосконалення порядку здійснення поточного контролю;
– організації навчання працівників департаменту, у тому числі працівників відокремлених структурних підрозділів Комісії, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;
Здійснює контроль за:
– складенням звітності;
– цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних ресурсів, збереженням майна;
– дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Комісії;
– додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
– розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня дисципліни працівників департаменту;
– усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами Комісії, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства, що відносяться до сфери управління департаменту.
Забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності департаменту.
Здійснює контроль щодо відповідності законодавству підготовлених департаментом інструкцій і вказівок, методичних та інструктивних матеріалів, а також інших розпорядчих документів.
Здійснює контроль щодо підготовки працівниками департаменту проектів відповідей, в межах компетенції, на запити (звернення) фізичних та юридичних осіб, а також державних органів, в тому числі на запити про надання публічної інформації.
Організовує своєчасний та якісний розгляд звернень від органів виконавчої влади, громадських об`єднань, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб щодо напрямку діяльності департаменту, а також за результатами розгляду таких звернень організовує роботу з підготовки проектів відповідних рішень та/або відповідей в т.ч. на запити про надання публічної інформації.
Регулює роботу департаменту щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами Комісії, вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи департаменту, співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні завдань, покладених на департамент, керуючись законодавством України.
Забезпечує належний контроль роботи внутрішніх систем опалення, водопостачання, каналізації, вентиляції та електричних мереж у центральному апараті Комісії.
Забезпечує контроль за дотриманням правил пожежної безпеки, правил експлуатації приміщень, ліфтів, внутрішніх електричних мереж, систем опалення, вентиляції та кондиціювання, водопостачання та каналізації у центральному апараті Комісії.
Забезпечує виконання заходів щодо розміщення та створення належних умов роботи для працівників центрального апарату Комісії.
Виконує інші доручення Голови Комісії, Керівника апарату та членів Комісії.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
10.05.2019
Початок конкурсу:
30.05.2019 09:30
Дата закінчення конкурсу:
30.05.2019 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 24 травня 2019 року 16 год. 45 хв. за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk@nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

Досвід роботи:

• Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

Вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок”;
• Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”;
• Закон України “Про доступ до публічної інформації”;
• Закон України “Про звернення громадян”;
• Закон України “Про публічні закупівлі”;
• Закону України “Про Державний бюджет України”;
• Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;
• Бюджетний кодекс України;
• Господарський кодекс України;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання бюджетної системи та бюджетного процесу на усіх його рівнях;
• знання роботи щодо виконання штатної та кошторисної дисципліни;
• знання процесу підготовки бюджетних пропозицій та бюджетних запитів і подання їх Міністерству фінансів України;
• знання консолідованої фінансової звітності, яка подається до Державної казначейської служби України, Рахункової палати України, Міністерства фінансів України;
• знання норм службової та професійної етики.

Спеціальний досвід роботи:

• Досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
– впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
– вміння використовувати комп`ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• ініціативність;
• надійність;
• відповідальність;
• порядність;
• дисциплінованість;
• комунікабельність;
• емоційна стабільність.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• ініціативність;
• надійність;
• відповідальність;
• порядність;
• дисциплінованість;
• комунікабельність;
• емоційна стабільність.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами