Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент стратегічного розвитку
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 7500 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Щодо виконання завдання з розробки та супроводження проектів законів в сфері ринків капіталу та корпоративного управління, крім проектів, які розробляються з метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та до міжнародних стандартів (далі – в межах компетенції відділу), а також моніторингу заходів, які здійснюються щодо розвитку законодавства в сфері ринків капіталу та корпоративного управління, та забезпечення прийняття участі у зазначених заходах:
З метою визначення необхідності розробки та планування процесу розробки проектів законів в сфері ринків капіталу та корпоративного управління в межах компетенції відділу здійснює:
1) у взаємодії з Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, а також учасників фондового ринку України та СРО, аналіз проблемного питання, яке виникло в сфері ринків капіталу та корпоративного управління та/або опрацювання пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів з метою розвитку ринків капіталу та корпоративного управління, які надійшли до Комісії.
У разі якщо було встановлено, що вирішення проблемного питання можливе виключно шляхом внесення змін до законодавчих актів України головний спеціаліст здійснює у взаємодії з Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, а також учасників фондового ринку України та СРО, дослідження виявленого проблемного питання, яке потребує законодавчого врегулювання, шляхом аналізу існуючого середовища, а саме правових аспектів (чинних законодавчих та нормативних актів), які діють у даній сфері суспільних відносин, з метою пошуку можливих шляхів його вирішення та формування планів розробки актів законодавства;
2) у взаємодії з Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії вживає заходів з метою формалізації планів розробки проектів законів, направлених на вирішення проблемного питання та/або забезпечення розвитку ринків капіталу та корпоративного управління (далі – законопроект), зокрема шляхом:
– підготовки обґрунтування необхідності розробки та прийняття законопроекту, визначення завдання щодо розробки законопроекту, його мети та шляхів її досягнення;
– здійснення заходів з метою забезпечення передбачення планом роботи Комітету(ів) Комісії та планом роботи Комісії розробки законопроекту;
– здійснення заходів з метою забезпечення передбачення планом підготовки проектів регуляторних актів Комісії на відповідний рік розробки законопроекту, що є регуляторним актом;
– здійснення заходів з метою забезпечення внесення корегуючих змін до зазначених планів у разі необхідності;
З метою забезпечення розробки та супроводження законопроектів в межах компетенції відділу здійснює:
1) у взаємодії з Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, а також учасників фондового ринку України та СРО, розробку законопроектів відповідно до визначеного завдання та планів;
2) підготовку аналізу регуляторного впливу законопроекту, що є регуляторним актом та Довідки щодо відповідності законопроекту зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950;
3) у взаємодії з Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, а також учасників фондового ринку України та СРО, заходи з метою проведення робочих зустрічей, нарад та круглих столів з метою обговорення норм законопроекту;
4) у взаємодії з Головою та членами Комісії, заходи з метою винесення розробленого законопроекту на розгляд засідань Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, передбачені в законопроекті;
5) опрацювання розробленого законопроекту спільно з іншими структурними підрозділами Комісії, учасниками фондового ринку та СРО, у тому числі, шляхом врахування зауважень та пропозицій, висловлених під час засідання Комітету(ів) Комісії, письмових пропозицій до проекту, що надійшли за результатами обговорення тощо;
6) у взаємодії з Головою та членами Комісії, здійснює заходи з метою винесення законопроекту, схваленого на засіданні Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, передбачені в законопроекті, на розгляд засідання Комісії з метою його схвалення рішенням Комісії;
7) заходи з метою оприлюднення схваленого рішенням Комісії законопроекту у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання зауважень та/або пропозицій до нього;
8) заходи з метою погодження та супроводження законопроекту, у разі необхідності, із заінтересованими державними органами;
9) опрацювання зауважень та/або пропозицій до законопроекту, що надійшли за результатами його оприлюднення та/або погодження із заінтересованими державними органами, у порядку та спосіб, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, у тому числі, шляхом винесення таких зауважень та/або пропозицій та доопрацьованого законопроекту на розгляд засідань Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, передбачені в законопроекті, та засідання Комісії;
10) вживає заходів щодо внесення на розгляд Верховної Ради України суб’єктами законодавчої ініціативи законопроекту відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи, передбаченому Регламентом Верховної Ради України та Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950;
11) здійснює заходи щодо сприяння проходженню і розгляду законопроекту у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Верховній Раді України, в межах компетенції відділу;
З метою моніторингу законопроектів з питань, що належать до компетенції Комісії, внесених суб’єктами законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України, та підготовки проектів експертних висновків щодо законопроектів, які стосуються сфери ринків капіталу та корпоративного управління, здійснює:
1) щоденний моніторинг на сайті Верховної Ради України надходжень законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України суб’єктами законодавчої ініціативи;
2) аналіз тексту законопроекту, внесеного суб’єктами законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України, на належність питань, передбачених в законопроекті, до сфери компетенції Комісії;
3) інформування Голови та членів Комісії, самостійних структурних підрозділів Комісії про внесення на розгляд Верховної Ради України суб’єктами законодавчої ініціативи законопроекту, яким передбачено вирішення питань, які належать до компетенції Комісії, та про необхідність подальшого оперативного опрацювання зазначеного законопроекту;
4) опрацювання тексту законопроекту, внесеного суб’єктами законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України, з питань його відповідності інтересам розвитку ринків капіталу та корпоративного управління, узгодженості його норм із чинним нормами законодавства в сфері ринків капіталу та корпоративного управління та здійснення формування експертного висновку до зазначеного законопроекту, зокрема у вигляді проекту довідки про позицію Комісії щодо такого законопроекту з урахуванням пропозицій, наданих структурними підрозділами Комісії, Головою та членами Комісії;
5) винесення проекту експертного висновку Комісії щодо зазначеного законопроекту, на розгляд засідання Комітету з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку;
6) у разі необхідності доопрацювання проекту експертного висновку Комісії щодо зазначеного законопроекту спільно з іншими структурними підрозділами Комісії, учасниками фондового ринку та СРО, у тому числі, шляхом врахування зауважень та пропозицій, висловлених під час засідання Комітету Комісії, письмових пропозицій до проекту висновку, що надійшли за результатами обговорення тощо;
7) заходи з метою винесення проекту експертного висновку Комісії щодо зазначеного законопроекту, схваленого на засіданні Комітету Комісії, на розгляд засідання Комісії;
8) заходи з метою інформування Кабінету Міністрів України та Комітетів Верховної Ради України, які визначено головними з опрацювання законопроектів, та, у разі необхідності, також суб’єктів законодавчої ініціативи та державних органів про позицію Комісії стосовно законопроектів, внесених суб’єктами законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України;
З метою забезпечення участі у заходах, які здійснюються щодо розвитку законодавства в сфері ринків капіталу та корпоративного управління, здійснює:
– заходи з метою погодження розроблених та направлених на погодження до Комісії державними органами законопроектів у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»;
– опрацювання законопроектів, направлених для фахової експертизи до Комісії народними депутатами України, комітетами Верховної Ради України та іншими фізичними або юридичними особами;
Здійснює підготовку аналітичних та інформаційних матеріалів щодо стану розвитку законодавства в сфері ринків капіталу та корпоративного управління для їх подальшого використання в роботі Комісії, у тому числі шляхом здійснення збору та систематизації документів з питань законотворчої роботи, підготовки поточних та річних звітів з питань законотворчої роботи;
Щодо виконання завдання з координації діяльності структурних підрозділів Комісії з питань реалізації регуляторної політики в сфері ринків капіталу та корпоративного управління:
З метою забезпечення підготовки щорічних планів діяльності Кабінету Міністрів України та щорічних планів Комісії з підготовки проектів регуляторних актів, здійснює:
1) узагальнення та опрацювання пропозицій структурних підрозділів Комісії до щорічних планів діяльності Кабінету Міністрів України та до щорічних планів Комісії з підготовки проектів регуляторних актів;
2) підготовку пропозицій Комісії до щорічних планів діяльності Кабінету Міністрів України та проектів щорічних планів діяльності Комісії з підготовки регуляторних актів та відповідних рішень Комісії щодо їх затвердження;
3) заходи з метою винесення розроблених пропозицій Комісії до щорічних планів діяльності Кабінету Міністрів України та проектів щорічних планів діяльності Комісії з підготовки регуляторних актів на розгляд засідання Комісії для прийняття рішення щодо схвалення пропозицій Комісії до щорічних планів діяльності Кабінету Міністрів України та затвердження щорічних планів діяльності Комісії з підготовки регуляторних актів;
4) заходи з метою оприлюднення схвалених рішенням Комісії пропозицій Комісії до щорічних планів діяльності Кабінету Міністрів України та затверджених рішенням Комісії щорічних планів діяльності Комісії з підготовки регуляторних актів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії;
5) заходи з метою направлення до Державної регуляторної служби України пропозицій Комісії до щорічних планів діяльності Кабінету Міністрів України та інформування Державної регуляторної служби України про оприлюднення на офіційному веб-сайті Комісії затверджених рішенням Комісії щорічних планів діяльності Комісії з підготовки регуляторних актів;
З метою підготовки щоквартальних Планів-графіків проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії, а також звітів щодо їх виконання, здійснює:
1) опрацювання пропозицій структурних підрозділів Комісії до щоквартальних Планів-графіків проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії;
2) підготовку проектів щоквартальних Планів-графіків проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії та відповідних рішень Комісії щодо їх затвердження;
3) винесення підготовлених проектів щоквартальних Планів-графіків проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії на розгляд засідань Комісії для їх затвердження;
4) заходи з метою оприлюднення затверджених рішеннями Комісії щоквартальних Планів-графіків проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії;
5) узагальнення та опрацювання інформації структурних підрозділів Комісії щодо виконання щоквартальних Планів-графіків проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії;
6) підготовку інформації про стан виконання щоквартальних Планів-графіків проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії та відповідного рішення Комісії;
7) заходи з метою винесення інформації про стан виконання щоквартальних Планів-графіків проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії на розгляд засідання Комісії для інформування керівництва Комісії;
8) заходи з метою направлення до Державної регуляторної служби України інформації про стан виконання щоквартальних Планів-графіків проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії;
З метою забезпечення підготовки щорічних звітів про здійснення Комісією державної регуляторної політики, здійснює:
1) узагальнення та опрацювання інформації структурних підрозділів Комісії про здійснення Комісією державної регуляторної політики;
2) підготовку щорічних звітів про здійснення Комісією державної регуляторної політики та відповідних рішень Комісії щодо їх затвердження;
3) заходи з метою винесення підготовлених щорічних звітів про здійснення Комісією державної регуляторної політики на розгляд засідань Комісії для прийняття відповідних рішень Комісії щодо їх затвердження;
4) оприлюднення затверджених щорічних звітів про здійснення Комісією державної регуляторної політики шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії;
5) заходи з метою направлення до Державної регуляторної служби України затверджених щорічних звітів про здійснення Комісією державної регуляторної політики;
Здійснює підготовку в установленому законодавством порядку проектів відповідей на запити щодо отримання інформації та роз’яснень, у тому числі на виконання вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації, від громадян, юридичних осіб, державних органів (крім скарг) з питань, що відносяться до компетенції відділу, із дотриманням наступної послідовності дій (процесу):
1) розгляд та опрацювання запиту, аналіз правових аспектів, які діють у даній сфері суспільних відносин;
2) підготовка (у разі необхідності) службової записки до інших структурних підрозділів Комісії для отримання їх позиції щодо порушених у листі запитувача питань;
3) отримання службових записок від інших структурних підрозділів Комісії, позиція яких необхідна для підготовки якісної та обґрунтованої відповіді запитувачу;
4) підготовка з урахуванням чинного законодавства та наданої (у разі необхідності) інформації іншими структурними підрозділами Комісії проекту листа-відповіді запитувачу;
5) здійснення заходів з метою погодження Керівником апарату Комісії та підписання Головою або членом Комісії листа-відповіді запитувачу;
6) направлення листа-відповіді запитувачу на реєстрацію у відділ забезпечення документообігу для забезпечення його відправлення запитувачу;
У взаємодії з іншими структурними підрозділами Комісії та з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями в межах компетенції відділу бере участь у:
розробці стратегічних і програмних документів в сфері ринків капіталу та корпоративного управління;
підготовці річного звіту діяльності Комісії в межах компетенції відділу;
розробці перспективних та поточних планів роботи Комітетів та Комісії та їх виконанні в межах компетенції відділу;
підготовці проектів роз’яснень Комісії законодавства в сфері ринків капіталу та корпоративного управління, у межах компетенції відділу;
розробці проектів розпорядчих актів, відповідно до компетенції відділу;
взаємодії з іншими структурними підрозділами Комісії, з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями в межах компетенції відділу;
робочих групах, сформованих з фахівців Комісії, інших державних органів, представників навчальних закладів, учасників ринків капіталу, саморегулівних організацій для проведення подальшої роботи в межах компетенції відділу;
в оперативних нарадах, які проводяться з метою співпраці та координації діяльності щодо здійснення державного регулювання фондового ринку та інших ринків капіталу.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
26.09.2018
Початок конкурсу:
17.10.2018 09:15
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 10 жовтня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закону України «Про акціонерні товариства»;
• Закону України «Про депозитарну систему України»;
• Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1063/2011.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання у сфері діловодства, ділового листування (підготовка документів розпорядчого та ділового характеру, аналітичних довідок).

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• ініціативність;
• надійність;
• порядність;
• відповідальність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• комунікабельність;
• готовність допомогти;
• емоційна стабільність;
• повага до інших;
• неупередженість;
• тактовність;
• гнучкість.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• здатність концентруватись на деталях;
• уміння дотримуватись субординації;
• адаптивність;
• вимогливість;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами