Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8000 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Забезпечує якісний процес реєстрації інститутів спільного інвестування та їх емісій:
Розглядає в строки, встановлені законодавством документи, що подаються на:
а) погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду;
б) реєстрацію регламенту ІСІ (змін до нього), звіту про результати приватного розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу акцій корпоративного фонду;
в) реєстрацію проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ (змін до нього);
г) реєстрацію випуску та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній (змін до них);
д) видачу дублікатів свідоцтв, регламентів (змін до них), проспектів емісії цінних паперів (змін до них).
Залучає в процесі такого розгляду шляхом підготовки відповідних службових записок:
а) Департамент реєстрації емісій цінних паперів – щодо емітентів цінних паперів та їх діяльності;
б) Департамент проведення інспекцій професійної діяльності – з питань здійснених перевірок компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування, результатів таких перевірок;
в) Департамент правозастосування – з питань правопорушень компаніями з управління активами та інститутами спільного інвестування, результатів такого правозастосування;
г) Департамент нагляду за професійними учасниками фондового ринку – з питань адміністративних даних, що надаються компаніями з управління активами, торговцями цінними паперами;
д) Департамент систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду – з питань наданих пруденційних показників та їх відповідності встановленим нормативам.
У разі відповідності документів чинному законодавству, готує свідоцтва (тимчасові свідоцтва), їх дублікати, засвідчує штампом тексти регламентів (зміни до них), проспекти емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування (зміни до них), звіти про результати приватного розміщення акцій корпоративного фонду, проекти статутів корпоративного фонду, тощо.
Готує у строки, встановлені законодавством відмову у реєстрації (залишення без розгляду) у вигляді листа з вичерпним переліком підстав для відмови (залишення без розгляду) у разі невідповідності документів чинному законодавству.
Здійснює інформаційне супроводження реєстрації шляхом внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ), надання даних для внесення відповідної інформації до Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (далі – Реєстру фінансових установ).
Розглядає в строки, встановлені законодавством документи, щодо звіту про результати розміщення цінних паперів пайового інвестиційного фонду, готує пропозиції щодо визнання фонду таким, що відповідає мінімальному обсягу активів або визнання випуску цінних паперів таким, що не відбувся, та відповідні проекти рішень на засідання Комісії для прийняття остаточного рішення.
Здійснює у межах компетенції відділу нагляд за діяльністю інститутів спільного інвестування та з метою захисту прав інвесторів заходи попереджувального характеру:
Вносить пропозиції щодо необхідності проведення перевірок компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування у разі виявлення ризиків професійної діяльності або системних порушень.
Виявляє ознаки правопорушення та готує документи, що їх підтверджують, для передачі департаменту правозастосування.
Вносить пропозиції щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів КІФ, щодо яких не прийнято рішення про ліквідацію у випадках, встановлених чинним законодавством, та готує проекти відповідних рішень.
Забезпечує процес припинення діяльності інститутів спільного інвестування:
Розглядає в строки, встановлені законодавством документи, що подаються на:
а) скасування реєстрації випуску, проспекту емісії та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування;
б) скасування реєстрації регламенту, анулювання свідоцтва про внесення інституту спільного інвестування до ЄДРІСІ та виключення відомостей про інститут спільного інвестування з ЄДРІСІ;
в) скасування реєстрації випуску (випусків) та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній.
З метою аналізу та перевірки інформації залучає у разі необхідності в процесі такого розгляду шляхом підготовки відповідних службових записок:
а) Департамент реєстрації емісії цінних паперів – щодо емітентів цінних паперів та їх діяльності;
б) Департамент нагляду за професійними учасниками фондового ринку – з питань адміністративних даних, що надаються професійними учасниками.
Готує у строки, встановлені законодавством, розпорядження щодо скасування випуску цінних паперів та вилучення ІСІ з ЄДРІСІ у разі відповідності документів чинному законодавству.
Готує у строки, встановлені законодавством, відмову у скасуванні (вилученні), залишення без розгляду у вигляді листа з вичерпним переліком підстав для відмови (залишення без розгляду) у разі невідповідності документів чинному законодавству.
Здійснює інформаційне супроводження шляхом внесення відповідної інформації до ЄДРІСІ, надання даних для внесення відповідної інформації до Реєстру фінансових установ.
Забезпечує здійснення інших функцій, необхідних для якісної роботи відділу та департаменту:
Інформує заступника директора департаменту – начальника відділу про необхідність внесення змін до законодавства, якщо за результатами здійснення відділом функцій виникає така необхідність.
Аналізує рекламні матеріали, які планується розповсюдити, що стосуються діяльності інституту спільного інвестування, шляхом перевірки інформації в наданих проектах рекламних матеріалів.
Розглядає звернення від державних та правоохоронних органів, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян, в тому числі запитів про надання публічної інформації з напряму діяльності відділу.
Своєчасно забезпечує необхідною інформацією заступника директора департаменту – начальника відділу, директора департаменту відповідно до Регламенту Комісії, рішень Комітетів та Комісії, наказів Голови Комісії, розпоряджень Керівника апарату, доручень директора департаменту та заступника директора департаменту – начальника відділу.
Своєчасно заповнює відповідні розділи веб-сайту Комісії з питань, що відносяться до компетенції відділу .
За дорученням директора департаменту приймає участь у розгляді будь-яких інших питань, що відносяться до завдань та функцій департаменту.
Здійснює в межах компетенції відділу моніторинг розкриття інформації емітентами цінних паперів ІСІ.
Взаємодіє з відділом «Єдине вікно» при наданні адміністративних послуг.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
17.05.2019
Початок конкурсу:
07.06.2019 09:30
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 31 травня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30
07 червня 2019 року о 09 год. 30 хв.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в одній з галузей знань: “Соціальні та поведінкові науки”, “Управління та адміністрування”, “Право”.

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про інститути спільного інвестування»;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1063/2011;
• Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затверджене рішенням НКЦПФР від 18.06.2013 №1047, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.07.2013 за № 1198/23730 (із змінами);
• Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затверджене рішенням НКЦПФР від 20.06.2013 №1103, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за № 1188/23720 (із змінами);
• Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням НКЦПФР від 20.06.2013 №1104, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за № 1187/23719 (із змінами);
• Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 № 2606, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665 (із змінами);
• Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затверджене рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 №2605, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660 (із змінами);
• Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 №1338, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за № 1475/24007 (із змінами);
• Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1097 «Деякі питання надання Національною комісією цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг» (із змінами).

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання процесу реєстрації ІСІ та їх емісій;
• знання вимог нормопроектувальної техніки;
• знання стилістики офіційних документів і правил діловодства.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• відповідальність;
• системність і самостійність в роботі;
• уважність до деталей;
• наполегливість;
• креативність та ініціативність.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• вміння працювати з інформацією;
• здатність працювати в декількох проектах одночасно;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння вирішувати комплексні завдання;
• вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами