Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент стратегічного розвитку
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 7500 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Щодо розробки та/або участі у розробці стратегічних планів та програмних документів розвитку ринків капіталу та корпоративного управління, а також моніторингу виконання завдань, визначених такими документами:
Здійснює розробку проектів стратегічних планів та програмних документів розвитку ринків капіталу та корпоративного управління (далі – стратегічний план та/або програмний документ), що включає в себе:
1) проведення у взаємодії з Головою та Членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, а також учасників фондового ринку України та СРО, аналізу та оцінки фактичного стану розвитку ринків капіталу та корпоративного управління, головних проблем його розвитку, аналізу та оцінки виконаних й невиконаних попередньо запланованих заходів з поясненням позитивних та негативних факторів, що вплинули на його виконання, визначення пріоритетних напрямків розвитку ринків капіталу та корпоративного управління;
2) обґрунтування та узгодження з Головою та Членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, необхідності розробки стратегічного плану та/або програмного документу на коротко-, середньо-, або довгостроковий періоди, визначення та узгодження його мети, шляхів досягнення та строків його розробки;
3) здійснення розробки проекту стратегічного плану та/або програмного документу у взаємодії з Головою та Членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, а також учасників фондового ринку України та СРО, у тому числі шляхом створення робочої групи;
4) здійснення заходів щодо забезпечення громадського обговорення проекту стратегічного плану та/або програмного документу шляхом проведення робочих нарад, зустрічей та круглих столів за участю Голови та Членів Комісії, представників структурних підрозділів Комісії, експертів, учасників фондового ринку України та СРО, наукових та громадських організацій, тощо;
5) здійснення доопрацювання розробленого проекту стратегічного плану та/або програмного документу, з урахуванням пропозицій, отриманих від Голови та Членів Комісії, структурних підрозділів Комісії та під час громадського обговорення;
6) у разі необхідності здійснення заходів щодо забезпечення оприлюднення інформації про результати розгляду зауважень та пропозицій, що надійшли під час громадського обговорення проекту стратегічного плану та/або програмного документу (у разі їх наявності);
7) здійснення заходів щодо забезпечення винесення у взаємодії з Членами та Головою Комісії, структурними підрозділами Комісії, розробленого проекту стратегічного плану та/або програмного документу на розгляд засідання Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, передбачені в проекті;
8) у разі необхідності здійснення доопрацювання розробленого проекту стратегічного плану та/або програмного документу шляхом врахування зауважень та пропозицій, висловлених під час розгляду на Комітеті(ах) Комісії та опрацювання письмових пропозицій до проекту, що надійшли за результатами обговорення, тощо;
9) у разі необхідності здійснення заходів щодо забезпечення винесення на розгляд засідання Комісії розробленого проекту стратегічного плану та/або програмного документу для прийняття рішення Комісії щодо його схвалення;
10) забезпечення у разі необхідності оприлюднення схваленого рішенням Комісії проекту стратегічного плану та/або програмного документу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії;
11) у разі необхідності здійснення заходів щодо забезпечення погодження з державними органами проекту стратегічного плану та/або програмного документу;
12) у разі необхідності доопрацювання проекту стратегічного плану та/або програмного документу з урахуванням зауважень та пропозицій, що надійшли під час його оприлюднення та погодження з державними органами;
13) у разі необхідності здійснення заходів щодо забезпечення винесення у взаємодії з Членами та Головою Комісії, структурними підрозділами Комісії, доопрацьованого розробленого проекту стратегічного плану та/або програмного документу на розгляд засідання Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, передбачені в проекті, та на розгляд засідання Комісії для його затвердження;
14) забезпечення оприлюднення затвердженого рішенням Комісії стратегічного плану та/або програмного документу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії, а також шляхом здійснення публікацій прес-релізів, проведення прес-конференцій, брифінгів за участю керівництва Комісії, та оприлюднення матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації;
15) у разі необхідності здійснення заходів щодо забезпечення подання в установленому порядку розробленого стратегічного плану та/або програмного документу на затвердженого до Кабінету Міністрів України (Адміністрації Президента України);
16) здійснення заходів щодо доведення виконавцям, відповідальним за здійснення заходів, передбачених стратегічним планом та/або програмним документом, затвердженим рішенням Комісії, інформації про необхідність реалізації зазначених заходів та строків їх виконання, у тому числі шляхом розробки та затвердження деталізуючих планів, наказів, розпоряджень і інших організаційно-розпорядчих документів;
Здійснює моніторинг виконання завдань, визначених стратегічним планом та/або програмними документами розвитку ринків капіталу та корпоративного управління, що включає в себе:
1) здійснення збору, узагальнення та обробки інформації щодо стану виконання завдань, визначених стратегічним планом та/або програмними документами розвитку ринків капіталу та корпоративного управління у взаємодії з визначеними відповідальними за їх здійснення;
2) здійснення контролю за виконанням завдань, визначених стратегічними планами та/або програмними документами, в тому числі шляхом аналізу періодичних звітів про хід виконання стратегічних планів та/або програмних документів, заключного звіту про результати їх виконання та узагальнюючого висновку про кінцеві результати їх виконання. Результати реалізації визначаються на підставі проведення моніторингу виконання плану заходів шляхом порівняння фактично отриманих значень індикаторів оцінки результативності виконання завдань і плану заходів з їх прогнозними значеннями;
3) здійснення у разі необхідності систематичного оприлюднення результатів моніторингу виконання завдань, визначених стратегічними планами та/або програмними документами, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії, а також шляхом здійснення публікацій прес-релізів, проведення прес-конференцій, брифінгів за участю керівництва Комісії, та оприлюднення матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації;
4) за результати здійсненого моніторингу здійснення заходів щодо забезпечення внесення у разі необхідності коригуючих змін до стратегічних планів та/або програмних документів;
Приймає участь, в межах компетенції відділу, у погодженні (опрацюванні) розроблених та направлених на погодження до Комісії державними органами стратегічних/програмних документів у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»;
Здійснює підготовку інформаційних та аналітичних матеріалів щодо виконання стратегічних планів та/або програмних документів розвитку ринків капіталу та корпоративного управління та забезпечує у разі необхідності їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Комісії;
Здійснює підготовку в установленому законодавством порядку проектів відповідей на запити щодо отримання інформації та роз’яснень, у тому числі на виконання вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації, від громадян, юридичних осіб, державних органів (крім скарг) з питань, що відносяться до компетенції відділу, із дотриманням наступної послідовності дій (процесу):
1) розгляд та опрацювання запиту, аналіз правових аспектів, які діють у даній сфері суспільних відносин;
2) підготовка (у разі необхідності) службової записки до інших структурних підрозділів Комісії для отримання їх позиції щодо порушених у листі запитувача питань;
3) отримання службових записок від інших структурних підрозділів Комісії, позиція яких необхідна для підготовки якісної та обґрунтованої відповіді запитувачу;
4) підготовка з урахуванням чинного законодавства та наданої (у разі необхідності) інформації іншими структурними підрозділами Комісії проекту листа-відповіді запитувачу;
5) здійснення заходів з метою погодження Керівником апарату Комісії та підписання Головою або членом Комісії листа-відповіді запитувачу;
6) направлення листа-відповіді запитувачу на реєстрацію у структурний підрозділ Комісії, що відповідає за забезпечення документообігу для забезпечення його відправлення запитувачу;
У взаємодії з іншими структурними підрозділами Комісії та з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями в межах компетенції відділу бере участь у:
розробці і опрацюванні проектів актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших програмних документів в частині розвитку ринків капіталу та корпоративного управління;
формуванні Програми діяльності Кабінету Міністрів України та забезпеченні її реалізації відповідно до компетенції Комісії;
виконанні завдань, визначених стратегічними планами та/або програмними документами розвитку ринків капіталу та корпоративного управління;
підготовці річного звіту діяльності Комісії в межах компетенції відділу;
розробці перспективних та поточних планів роботи Комітетів та Комісії, їх виконанні в межах компетенції відділу;
розробці проектів розпорядчих актів, відповідно до компетенції відділу;
взаємодії з іншими структурними підрозділами Комісії, з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями в межах компетенції відділу;
робочих групах, сформованих з фахівців Комісії, інших державних органів, представників навчальних закладів, учасників ринків капіталу, саморегулівних організацій для проведення подальшої роботи в межах компетенції відділу;
в оперативних нарадах, які проводяться з метою співпраці та координації діяльності щодо здійснення державного регулювання фондового ринку та інших ринків капіталу.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
26.09.2018
Початок конкурсу:
17.10.2018 10:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 10 жовтня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у одній з галузей знань “Право”, “Соціальні та поведінкові науки”, “Управління та адміністрування”

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1063/2011.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання стилістики офіційних документів і правил діловодства;
• знання у сфері підготовки проектів стратегічних і програмних документів.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

• відповідальність;
• системність та самостійність в роботі;
• уважність до деталей;
• креативність та ініціативність;
• оперативне реагування;
• здатність адекватно сприймати конструктивну критику.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• вміння працювати з інформацією та документацією;
• орієнтація на досягнення результату;
• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
• вміння вирішувати комплексні завдання.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами