Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

посадовий оклад – 8000 грн.;
надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Здійснює планування внутрішніх аудитів:
формування стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту, які підписуються головним спеціалістом та затверджується Головою Комісії у строк не пізніше початку планового періоду (змін до них – не пізніше завершення планового періоду);
подання структурному підрозділу, відповідальному за розміщення інформації на веб-сайті, затверджених стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР;
надсилання копій затвердженого стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту (змін до них) до Міністерства фінансів України протягом десяти робочих днів з дати їх затвердження.
Організовує здійснення планових/позапланових внутрішніх аудитів:
визначення складу аудиторської групи;
здійснення детального вивчення об’єкта аудиту шляхом аналізу отриманої на запит інформації щодо питань, необхідних для виконання внутрішнього аудиту;
складання програми внутрішнього аудиту, яка підписується головним спеціалістом та затверджується Головою НКЦПФР;
підготовку наказу Голови НКЦПФР про здійснення планового/позапланового внутрішнього аудиту.
Здійснює внутрішні аудити:
самостійно визначає методи, методичні прийоми та процедури, які застосовуються під час внутрішнього аудиту, залежно від його напряму та об’єкта;
збирає аудиторські докази із застосуванням методів, методичних прийомів і процедур, що забезпечують обґрунтованість висновків за результатами внутрішнього аудиту;
за результатами здійснення внутрішніх аудитів надає оцінку:
1) ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
2) ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;
3) ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;
4) якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;
5) стану збереження активів та інформації;
6) правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
7) ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань НКЦПФР.
Документує хід та результати внутрішніх аудитів, що включає:
оформлення робочих документів внутрішнього аудиту – записів (форм, таблиць), які підтверджують висновки, викладені в аудиторському звіті;
оформлення офіційного документу внутрішнього аудиту – звіту за результатами внутрішнього аудиту, який підписується керівником та членами аудиторської групи;
підготовку рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту, спрямованих на усунення встановлених недоліків, порушень, відхилень з метою удосконалення тих аспектів діяльності установи, щодо яких проводився внутрішній аудит.
Забезпечує ознайомлення з проектом аудиторського звіту та рекомендаціями осіб, відповідальних за діяльність, яка підлягала аудиту.
Подає аудиторські звіти та рекомендації Голові НКЦПФР для прийняття ним відповідних управлінських рішень.
Проводить моніторинг врахування рекомендацій, наданих за результатами здійснення аудитів.
Звітує про результати діяльності з внутрішнього аудиту, що включає:
щорічну підготовку та надання Голові НКЦПФР звіту про результати діяльності з внутрішнього аудиту;
підготовку звітів про результати діяльності внутрішнього аудиту НКЦПФР відповідно до вимог, встановлених Міністерством фінансів України;
подання звіту про результати діяльності внутрішнього аудиту НКЦПФР, які підписуються головним спеціалістом та Головою НКЦПФР, до Міністерства фінансів України щороку до 1 лютого.
Складає та веде базу даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту.
Складає та виконує програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.
Проводить внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту.
Формує справи внутрішнього аудиту, забезпечує їх зберігання та використання з урахуванням вимог законодавства.
Розглядає та готує в установленому порядку відповіді на запити, у тому числі на виконання вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації, листи, звернення громадян, підприємств, органів державної влади, установ і організацій з питань, що відносяться до компетенції головного спеціаліста.
Надає пропозиції до департаменту міжнародної співпраці та комунікацій Комісії щодо залучення іноземних експертів та експертних місій з питань, що відносяться до компетенції головного спеціаліста.
Готує інформацію до Річного звіту Комісії з питань, що відносяться до компетенції головного спеціаліста.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
06.08.2019
Початок конкурсу:
28.08.2019 09:30
Дата закінчення конкурсу:
28.08.2019 12:55
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 21 серпня 2019 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Додаткові (необов’язкові) документи:
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94,
yuliia.tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33,
inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
• Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
• Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 р. № 1247;
• Положення про НКЦПФР, затверджене Указом Президента України від 23.11.2011 № 1063/2011.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання у сфері внутрішнього аудиту (аудит відповідності/ефективності, фінансовий аудит, IT-аудит);
• знання процесу здійснення аналізу документів;
• знання процесу планування та організації проведення внутрішніх аудитів;
• знання методів проведення внутрішніх аудитів;
• знання, необхідні для складання аудиторських звітів.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• цілеспрямованість;
• самостійність;
• відповідальність;
• стратегічне мислення;
• чесність та порядність;
• аналітичні здібності;
• позитивна ділова репутація;
• самоорганізація та орієнтація на розвиток;
• ініціативність.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• вміння працювати з інформацією;
• вчасність у виконанні поставлених завдань;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння вирішувати комплексні завдання;
• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
• здатність приймати зміни та змінюватись;
• вміння працювати в команді та ефективно взаємодіяти з іншими людьми.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами