Опис вакансії

Посада:
Начальник відділу
Департамент:
Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8900 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

1. Організовує та забезпечує нормотворчу діяльність відділу в межах його компетенції стосовно формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні, сприяння розвитку ринку цінних паперів та адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів з дотриманням таких принципів:
– цільове спрямування – створення нормативно-правового акта відповідно до мети, предмета правового регулювання, з урахуванням відповідних правових аспектів, які діють у даній сфері суспільних відносин;
– оперативність – швидке реагування на зміни в чинному законодавстві та проблемні питання, які виникають під час провадження діяльності у сфері забезпечення бухгалтерського обліку та звітності на ринку цінних паперів, їх врахування при плануванні нормативних актів;
– незволікання підготовки проектів нових, скасування застарілих та вдосконалення чинних нормативних актів;
– системна погодженість – узгодження прийнятого нормативно-правового акта з функціонуючими, тобто прийнятими раніше, а також з чинними міжнародними договорами;
– стабільність – досягнення стабільності законодавства шляхом створення нормативного акта з орієнтацією на його якомога більшу тривалість та можливістю вносити до нього доповнення і зміни у разі необхідності;
– планування-складання, додержання планів розробки і ухвалення нормативно-правових актів з питань провадження діяльності у сфері забезпечення бухгалтерського обліку та звітності на ринку цінних паперів, строків їх скасування чи зміни, приведення чинних актів у відповідність із прийнятими, у тому числі правове обґрунтування необхідності видання чи вдосконалення нормативних-правових актів (заповнення прогалин, усунення колізій тощо);
– техніко-юридична досконалість – упорядкування нормативно-правових актів з додержанням обов’язкових правил, способів, нормотворчої техніки тощо.
2. Організовує та забезпечує дотримання працівниками відділу під час провадження нормо-проектувальної роботи наступної послідовності дій (процесу):
– підготовка, розробка та схвалення проекту нормативно-правового акта:
1) аналіз існуючого середовища, а саме міжнародного досвіду та правових аспектів (чинних законодавчих та нормативно-правових актів), які діють у даній сфері суспільних відносин, та виявлення проблемних питань, які виникли під час провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та потребують нормативного врегулювання, їх врахування при плануванні нормативно-правових актів;
2) обґрунтування необхідності прийняття нормативно-правового акта, визначення його мети та шляхів її досягнення, зокрема, підготовка нового проекту, скасування застарілого або вдосконалення чинних нормативно-правових актів;
3) розробка проекту нормативно-правового акта та відповідного рішення Комісії, у тому числі у взаємодії з учасниками фондового ринку України, Саморегулівними організаціями професійних учасників фондового ринку (СРО) щодо обговорення норм проекту шляхом проведення робочих зустрічей, нарад;
4) винесення розробленого проекту нормативно-правового акта на засідання профільного комітету Комісії (взаємодія з керівником профільного комітету Комісії – членом Комісії, членами комітету, учасниками фондового ринку України, СРО щодо узгодження норм проекту та схвалення його для подальшого винесення на розгляд Комісії);
5) винесення розробленого проекту нормативно-правового акта або доопрацьованого проекту з урахуванням пропозицій членів профільного Комітету (у разі їх наявності) на засідання Комісії для прийняття рішення Комісії щодо схвалення розробленого проекту (взаємодія з юридичним департаментом Комісії, Керівником апарату, керівником профільного комітету Комісії – членом Комісії, на якого передбачається покладання контролю за виконанням цього нормативно-правового акта, щодо візування проекту);
– оприлюднення, обговорення та доопрацювання проекту нормативно-правового акта:
6) забезпечення оприлюднення схваленого рішенням Комісії проекту нормативно-правового акта шляхом:
– підготовки повідомлення про оприлюднення проекту нормативно-правового акта та направлення його на підпис Голові Комісії; – направлення повідомлення про оприлюднення проекту нормативно-правового акта, підписаного Головою Комісії, до департаменту міжнародної співпраці та комунікацій для подальшого його опублікування в офіційному друкованому виданні Комісії;
– забезпечення розміщення тексту схваленого рішенням Комісії проекту нормативно-правового акта та супроводжувальних документів до нього на офіційному веб-сайті Комісії;
7) опрацювання пропозицій та зауважень (у разі їх наявності), які надійшли під час оприлюднення проекту нормативно-правового акта, попереднє узгодження норм проекту з учасниками фондового ринку України та СРО (у разі необхідності), підготовка тексту доопрацьованого проекту нормативно-правового акта для подальшого винесення його на розгляд профільного Комітету;
8) винесення доопрацьованого з урахуванням пропозицій та зауважень проекту нормативно-правового акта на засідання профільного комітету Комісії (взаємодія з керівником профільного комітету Комісії – членом Комісії, членами комітету, учасниками фондового ринку України, СРО, зокрема, обговорення пропозицій та зауважень, що надійшли до оприлюдненого проекту, остаточне узгодження тексту проекту та схвалення його для подальшого винесення на розгляд Комісії);
– схвалення доопрацьованого проекту нормативно-правового акта та його погодження зацікавленими державними органами:
9) винесення доопрацьованого проекту нормативно-правового акта та інформації про результати розгляду зауважень та пропозицій, що надійшли до оприлюдненого проекту, на засідання Комісії для прийняття рішення Комісії про схвалення доопрацьованого проекту (взаємодія з юридичним департаментом Комісії, Керівником апарату, керівником профільного комітету Комісії – членом Комісії, на якого передбачається покладання контролю за виконанням цього нормативно-правового акта, щодо візування проекту);
10) забезпечення оприлюднення інформації про результати розгляду зауважень та пропозицій, що надійшли до оприлюдненого проекту (у разі їх наявності) на електронну адресу департаменту інформаційних технологій для розміщення її на офіційному веб-сайті Комісії;
11) направлення проекту нормативно-правового акта на офіційне погодження до зацікавлених державних органів (у разі необхідності), супроводження проекту під час зазначеного погодження, доопрацювання тексту проекту (у разі необхідності врахування позиції відповідних державних органів щодо норм проекту);
– затвердження нормативно-правового акта та супроводження його під час державної реєстрації в Міністерстві юстиції України:
12) винесення проекту нормативно-правового акта (у тому числі погодженого зацікавленими державними органами, якщо проект потребував такого погодження) на засідання Комісії для прийняття рішення Комісії про затвердження проекту (взаємодія з юридичним департаментом Комісії щодо отримання висновку за результатами проведення юридичної експертизи проекту та висновку про проведення антидискримінаційної експертизи проекту, а також з Керівником апарату, керівником профільного комітету Комісії – членом Комісії, на якого передбачається покладання контролю за виконанням цього нормативно-правового акта, щодо візування проекту);
13) забезпечення направлення рішення Комісії про затвердження нормативно-правового акта до Міністерства юстиції України на проведення експертизи щодо відповідності рішення Комісії положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини та на державну реєстрацію шляхом: – підготовки рішення Комісії про затвердження нормативно-правового акта та пакету супроводжувальних документів до нього (взаємодія з членом Комісії, Головою Комісії щодо візування відповідних супроводжувальних документів до Міністерства юстиції України, взаємодія з відділом забезпечення документообігу щодо завірення та реєстрації супроводжувальних документів);
– завезення рішення Комісії про затвердження нормативно-правового акта та пакету супроводжувальних документів до нього до Міністерства юстиції України для державної реєстрації нормативно-правового акта Комісії (взаємодія з відповідним департаментом Міністерства юстиції України);
14) отримання в Міністерстві юстиції України висновку щодо відповідності рішення Комісії положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини (взаємодія з відповідним департаментом Міністерства юстиції України);
15) підготовка супроводжувального листа Комісії для направлення висновку Міністерства юстиції України щодо відповідності рішення Комісії положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини та копій сторінок рішення Комісії (взаємодія з членом Комісії щодо візування супроводжувального листа) та завезення зазначених документів до відповідного департаменту Міністерства юстиції України;
16) супроводження рішення Комісії під час державної реєстрації нормативно-правового акта Комісії в Міністерстві юстиції України (взаємодія з відповідним департаментом Міністерства юстиції України щодо відпрацювання редакції тексту нормативно-правового акта Комісії з урахуванням практик нормотворчої техніки та узгодження певних положень нормативно-правового акта, заміна сторінок рішення з урахуванням висловлених в робочому порядку зауважень Міністерства юстиції України);
17) отримання у відповідному департаменті Міністерства юстиції України зареєстрованого нормативно-правового акта Комісії та відповідного пакету супроводжувальних документів щодо реєстрації акта та завезення зазначеного пакету документів до відділу систематизації Міністерства юстиції України для забезпечення подальшого офіційного оприлюднення нормативно-правового акта Комісії відповідно до вимог законодавства (взаємодія з відповідними департаментами Міністерства юстиції України);
– отримання зареєстрованого нормативно-правового акта в Міністерстві юстиції України та забезпечення його оприлюднення:
18) надання зареєстрованого нормативно-правового акта Комісії до відділу забезпечення документообігу Комісії;
19) направлення тексту зареєстрованого нормативно-правового акта Комісії та відповідного рішення Комісії про його затвердження на електронні адреси: управління організаційного забезпечення (для врахування в роботі), департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (для його опублікування в офіційному друкованому виданні Комісії), відділу систематизації нормативно-правових актів юридичного департаменту Комісії (для врахування в роботі);
20) направлення копій зареєстрованого нормативно-правового акта Комісії, відповідного рішення Комісії про його затвердження та копій супроводжувальних документів до Міністерства юстиції України до відділу систематизації нормативно-правових актів юридичного департаменту Комісії.
3. Організовує та забезпечує розробку нових нормативно-правових актів Комісії та внесення змін до чинних нормативно-правових актів Комісії з питань бухгалтерського обліку та звітності на ринку цінних паперів щодо встановлення у сфері бухгалтерського обліку та звітності:
– методологічного забезпечення бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту на ринку цінних паперів, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту; – вимог до аудиторських звітів, що подаються до Комісії при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, при провадженні професійної діяльності на ринку цінних паперів, для реєстрації випуску окремих видів цінних паперів, звіту про результати емісії акцій.
4. Організовує та забезпечує підготовку в установленому законодавством порядку, у тому числі на виконання вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації, проектів відповідей на запити, листи, заяви та скарги громадян, юридичних осіб, державних органів з питань, що відносяться до компетенції відділу, із дотриманням наступної послідовності дій (процесу):
1) розгляд та опрацювання запиту, аналіз існуючого середовища, а саме правових аспектів (чинних законодавчих та нормативних актів), які діють у даній сфері суспільних відносин;
2) підготовка (у разі необхідності) службової записки до інших департаментів та/або управлінь Комісії для отримання їх позиції щодо порушених у листі запитувача питань;
3) отримання службових записок від інших департаментів та/або управлінь Комісії, позиція яких необхідна для підготовки якісної та обґрунтованої відповіді запитувачу;
4) підготовка з урахуванням чинного законодавства та наданої (у разі необхідності) інформації іншими департаментами/управліннями проекту листа-відповіді запитувачу;
5) погодження Керівником апарату та підписання проекту листа відповіді запитувачу членом Комісії, Головою Комісії (у разі необхідності);
6) направлення листа-відповіді запитувачу на реєстрацію у відділ забезпечення документообігу для забезпечення його відправлення запитувачу.
5. У взаємодії з іншими структурними підрозділами Комісії та з іншими державними органами в межах компетенції організовує та забезпечує участь відділу у:
1) в частині співпраці з іншими структурними підрозділами Комісії:
– розробці програм розвитку фондового ринку, які затверджуються Президентом України, підготовці річного звіту діяльності Комісії в межах компетенції департаменту, забезпеченні адаптації актів законодавства України до законодавства ЄС, розробці перспективних та поточних планів роботи Комісії та контролює їх виконання, в межах своєї компетенції, підготовці пропозицій, змін та доповнень до діючого законодавства, проектів рішень та роз’яснень Комісії, а також роз`яснень діючого законодавства щодо функціонування ринку цінних паперів, в межах своєї компетенції, роз’ясненні порядку застосування законодавства про цінні папери та акціонерні товариства, бере участь в офіційному тлумаченні нормативно-правових актів Комісії, встановленні вимог та розробці стандартів бухгалтерського обігу та звітності у професійних учасниках фондового ринку, підготовці пропозицій щодо прийняття структурними підрозділами Комісії рішення про погодження або заборону розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку особою, що провадить професійну діяльність на фондовому ринку;
2) в частині співпраці з іншими державними органами:
– в оперативних нарадах, які проводяться з метою співпраці та координації діяльності щодо здійснення державного регулювання ринку цінних паперів у сфері бухгалтерського обліку та звітності у встановлені законом строки за участю Національного банку України і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або приймає участь у таких нарадах, що проводяться зазначеними органами.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
06.09.2018
Початок конкурсу:
27.09.2018 10:00
Дата закінчення конкурсу:
28.09.2018 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 20 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в одній з галузей знань «Управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки», «Право».

Досвід роботи:

• досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про депозитарну систему України»;
• Закон України «Про інститути спільного інвестування»;
• Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
• Закон України «Про аудиторську діяльність»;
• Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
• Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950;
• Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 28.02.2013 за № 336/22868;
• Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
• Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за НП(С)БО та МСФЗ;
• знання, необхідні для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів;
• знання порядку розробки нормативно-правових актів та їх погодження;
• знання у сфері діловодства, а саме: ділове листування, підготовка документів розпорядчого та ділового характеру, аналітичних довідок.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga).
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• ініціативність;
• надійність;
• порядність;
• відповідальність;
• інноваційність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• комунікабельність;
• готовність допомогти;
• емоційна стабільність;
• повага до інших;
• неупередженість;
• тактовність;
• гнучкість.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• навички управління;
• навички контролю;
• вміння розподіляти роботу;
• виваженість;
• здатність концентруватись на деталях;
• уміння дотримуватись субординації;
• адаптивність;
• вміння вести перемовини;
• організаторські здібності;
• навички наставництва;
• вимогливість;
• вміння визначати пріоритети;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• стратегічне мислення;
• навички розв’язання проблем;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами