Про внесення змін до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Нагляд
Дата початку обговорення:
09.08.2018
Дата закінчення обговорення:
22.08.2018
Дата публікації:
08.08.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

__________ 2018                                  м. Київ                                        № ______

Про внесення змін до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до розділу І Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року № 431, зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  16  квітня  2013  року   за   № 618/23150, такі зміни:

1) пункт 5:

після слів «Річна консолідована» доповнити словом «фінансова», після слів «підлягає перевірці» доповнити словами «аудитором або», слова «норм і стандартів» замінити словами «міжнародних стандартів»;

2) у пункті 6:

після слів «зобов’язана надати» слова «консолідовану звітність про діяльність небанківської фінансової групи, її окремих учасників, фінансовий стан учасників такої групи тощо» замінити словами «річну (проміжну) консолідовану фінансову звітність небанківської фінансової групи та річну (проміжну) окрему фінансову звітність контролера небанківської фінансової групи, інформацію щодо її окремих учасників, зокрема, їх фінансового стану тощо»;

3) у пункті 7:

абзаци перший – четвертий викласти в такій редакції:

«Склад консолідованої фінансової звітності небанківської фінансової групи та окремої фінансової звітності контролера небанківської фінансової групи визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності або Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в залежності від обраної концептуальної основи складання фінансової звітності.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – восьмий вважати відповідно абзацами другим – п’ятим;

в абзаці другому слова «Консолідований баланс, консолідований звіт про фінансові результати діяльності небанківської фінансової групи підписуються» замінити словами «Консолідована фінансова звітність небанківської фінансової групи підписується»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності небанківської фінансової групи можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією/Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме до розділу цього Реєстру, що включає суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, та/або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, якщо до складу небанківської фінансової групи входить(ять) підприємство(а), що становить(лять) суспільний інтерес.»;

в абзаці четвертому після слів «що здійснює перевірку» слова «консолідованого балансу, консолідованого звіту про діяльність» замінити словами «консолідованої фінансової звітності»;

абзац п’ятий виключити.

2. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 01 жовтня 2018 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії                                                                    Т. Хромаєв

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами