Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Звітність
Дата публікації:
11.10.2017

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


Р І Ш Е Н Н Я

    ___________2017                                                                             №______

м. Київ

 

Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від  23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» та з метою удосконалення вимог до подання адміністративних даних  щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Унести до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (зі змінами), такі зміни:1) абзац другий пункту 8 розділу I викласти в такій редакції:«У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Даних має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом уповноваженої особи торговця цінними паперами. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: «Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено підписом уповноваженої особи торговця цінними паперами (кількість) аркушів».»;

2) пункт 2 розділу ІІ доповнити новим підпунктом 2.11:

« 2.11 Довідки про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України (додаток 15 до цього Положення)»;

3) у додатку 2:

рядок тридцять четвертий виключити.

У зв’язку з цим рядки тридцять п’ятий – шістдесят п’ятий вважати відповідно рядками тридцять четвертий – шістдесят четвертий;

4) у додатку 3:

рядок десятий виключити.

У зв’язку з цим рядки одинадцятий – двадцять третій вважати відповідно рядками десятий – двадцять другий;

5) у додатку 12:

рядок сорок третій виключити.

У зв’язку з цим рядки сорок четвертий – вісімдесят третій вважати відповідно рядками сорок третій – вісімдесят другий;

6) доповнити Положення новим додатком 15, що додається.

 

  1. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

  1. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

  1. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

  1. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

  1. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії                                                       Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії

від  _______2017 року № ___

Додаток 15
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними
паперами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2.11 пункту 2 розділу ІІ)

 

Довідка про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
Найменування торговця цінними паперами
Дата, на яку складено адміністративні дані
Звітний місяць
Звітний рік
Вид договору 1
Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами – юридичної особи – резидента або Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) – фізичної особи – клієнта торговця цінними паперами
ПІБ фізичної особи клієнта торговця цінними паперами або найменування юридичної особи
Найменування іноземної інвестиційної фірми
Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію іноземної інвестиційної фірми
Країна реєстрації іноземної інвестиційної фірм 2
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (за наявності)
Код класифікації фінансових інструментів (код СFI) ( за наявності)
Кількість цінних паперів (фінансових інструментів)  при виконанні договору (шт.)
Сума виконаного договору
Валюта при виконанні договору 3
Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: “1” – купівля, “2” – продаж
Розрахунки за договорами щодо цінних паперів (фінансових інструментів)  здійснюються через торговця: “1” – так, “2” – ні
Примітки

 

Продовження додатка 15

_________________________

1 Заповнюється по договорам купівлі – продажу та договорам на виконання відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами