Про внесення змін до рішення ДКЦПФР від 13 травня 2011 року № 492

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Звітність
Дата початку обговорення:
10.05.2018
Дата закінчення обговорення:
15.06.2018
Дата публікації:
10.05.2018

Змiст документу

Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку      від 13 травня 2011 року № 492

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1.     Пункт 2 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492 «Про затвердження Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 789/19527 (зі змінами),  виключити.

У зв’язку з цим пункти 3 – 6 вважати відповідно пунктами 2 – 5.

2.     Затвердити Зміни до Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011року за № 789/19527 (зі змінами), що додаються.

3.   Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4.   Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.   Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім окремих пунктів (підпунктів, абзаців) змін, які набувають чинності:

1)   підпункт 3 пункту 2, абзаци 4 – 6 підпункту 1 та підпункти 3, 4 пункту 3, підпункт 1 пункту 5 – з моменту набуття чинності у повній мірі Законом України «Про електронні довірчі послуги»;

2)     підпункт 5 пункту 2, абзац 3 підпункту 2 пункту 3 – з дати набуття чинності підпунктом 14 пункту 15 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощеного ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів».

6.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О.Панченка.

 

Голова Комісії                                                               Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

__.__.2018   № _____

З М І Н И

до Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1.     У розділі I:

1)     у пункті 1 слова «подання адміністративних даних та інформації учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)» викласти у такій редакції:

«забезпечення подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії адміністративних даних та інформації (далі – регламентовані дані)».

2)     пункт 2 викласти у такій редакції:

«2.   Дія цього Положення поширюється на суб’єктів, які подають до Комісії регламентовані дані у вигляді електронних документів відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії (далі – суб’єкти подання).»;

3)     пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4 – 5 вважати відповідно пунктами 3 – 4;

4)     у пункті 3:

абзац другий викласти у такій редакції:

«квитанція – повідомлення в електронній формі, яке містить дані про факт і час одержання Комісією електронного документа суб’єкта подання;»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«протокол контролю – електронний документ, що містить інформацію про результати автоматичної перевірки програмними засобами, одержаних Комісією у вигляді електронного документа регламентованих даних суб’єкта подання, а також про факт їх прийняття (неприйняття) за результатами такої перевірки;».

2.     У розділі II:

1)     підпункт «в» пункту 1 викласти у такій редакції:

«в)   одержання Комісією переданого суб’єктом подання електронного документа з фіксацією часу одержання, його реєстрацію та передавання для перевірки;»;

2)     у підпункті «г» пункту 1 слова «електронного документа (квитанції)» замінити словом «квитанції»;

3)     у пункті 2:

підпункт «в» викласти у такій редакції:

«в)   кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, який надає електронні довірчі послуги Комісії;»;

підпункт «г» викласти у такій редакції:

«г)   кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, які надають електронні довірчі послуги суб’єктам подання;»;

4)     доповнити пункт 2 новим підпунктом «ґ» у такій редакції:

«ґ)   особи, які надають суб’єктам подання інформаційні послуги з подання регламентованих даних до Комісії (далі – агенти подання).»;

5)     підпункт «ґ» пункту 2 доповнити новим абзацом у такій редакції:

«Агентами подання можуть виступати лише юридичні особи, включені до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, в установленому Комісією порядку, які авторизовані Комісією як особи, які мають право на провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів, та які надають суб’єктам подання інформаційні послуги щодо подання до Комісії у встановленому нею порядку регламентованих даних суб’єктів подання на підставі відповідного договору, вимоги до якого встановлені Комісією.».

3.     У розділі III:

1)     у пункті 1:

доповнити підпункт «а» новим абзацом у такій редакції:

«Вимоги щодо складу, формату та структури регламентованих даних застосовуються в редакціях відповідних нормативно-правових актів Комісії, якими такі вимоги визначені, чинних на дату, станом на яку складено такі регламентовані дані, якщо інше прямо не встановлено рішенням Комісії, набуття чинності якого впливає на чинність таких нормативно-правових актів (їх окремих норм);»;

підпункт «б» викласти у такій редакції:

«б)   взаємодія з Комісією здійснюється з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг;»;

у підпункті «в» слова «накладанням ЕЦП» замінити словами «накладанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки»;

2)     у пункті 2:

слово «виключно» виключити;

доповнити речення словами  «виключно за посередництва агента подання»;

3)     пункт 4 викласти у такій редакції:

«4.   Засвідчення суб’єктами подання регламентованих даних у вигляді електронних документів, що передаються в СЕД, здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки суб’єкта подання.

Кваліфікований електронний підпис створюється з використанням особистого ключа уповноваженої особи суб’єкта подання та перевіряється з використанням кваліфікованого сертифікату відкритого ключа такої особи.

Кваліфікований електронний підпис є обов’язковим реквізитом електронного документа суб’єкта подання, який підтверджує його цілісність та ідентифікує підписувача.

Кваліфікована електронна печатка створюється з використанням особистого ключа суб’єкта подання та перевіряється з використанням кваліфікованого сертифікату відкритого ключа суб’єкта подання.

Кваліфікована електронна печатка є обов’язковим реквізитом електронного документа суб’єкта подання, який підтверджує його цілісність і визначає його походження.».

4)     у пункті 5:

підпункт «б» викласти у такій редакції:

«б)   використання суб’єктами подання кваліфікованих електронних підписів і кваліфікованих електронних печаток відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;»;

у підпункті «в» слова «з накладанням ЕЦП» замінити словами «накладанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки»;

підпункт «ґ» викласти у такій редакції:

«ґ)   електронний підпис та електронну печатку підтверджено з використанням кваліфікованого сертифікату відкритого ключа;»;

підпункт «д» викласти у такій редакції:

«д)   чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта подання та електронної печатки суб’єкта подання на момент створення електронного підпису та електронної печатки відповідно;»;

підпункт «е» викласти у такій редакції:

«е)   відповідності особистих ключів підписувачів відкритим ключам, засвідченим кваліфікованими сертифікатами відкритих ключів.»;

5)     у пункті 6 слово «квитанцією» замінити словами «у протоколі контролю»;

6)     у пункті 10:

слово «неотримання» замінити словом «неодержання»;

слово «неприйняття» замінити словом «неприйнятність»;

7)     у пункті 12:

слова «двох робочих днів» замінити словами «шести робочих годин»;

слово «отримання» замінити словом «одержання»;

слова «такому учаснику» замінити словами «такому суб’єкту подання»;

доповнити речення словами «, складений відповідно до визначеного окремим документом нормативно-технічного характеру опису електронної форми протоколу контролю регламентованих даних»;

8)     у пункті 13 слово «дату» замінити словами «дату і час»;

9)     у пункті 14 слово «дати» замінити словами «дати і часу»;

4.     У розділі IV:

1)          в назві розділу слово «документів» замінити словом «даних»;

2)     у пункті 1 слова «Електронні документи, у тому числі квитанції та протоколи контролю» замінити словами «Електронні документи та вміст повідомлень в електронній формі, у тому числі протоколи контролю та вміст квитанцій»;

3)     доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«3.   Строк зберігання вмісту повідомлень в електронній формі має бути не меншим, ніж строк зберігання електронних документів, яких стосуються зазначені повідомлення.».

У зв’язку з цим пункт 3 вважати відповідно пунктом 4;

4)     пункт 4 викласти у такій редакції:

«4.   Зберігання оригіналів електронних документів, оригінального вмісту повідомлень в електронній формі здійснюються Комісією та суб’єктами подання відповідно до вимог чинного законодавства з питань зберігання та обліку документів (електронних документів, електронних даних).».

5.     У тексті Положення:

1)     слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;

2)     крім пункту 1 розділу I слова «адміністративні дані та інформація», «адміністративні дані та інформації» в усіх відмінках замінити (в тому числі в назвах розділів Положення) словами «регламентовані дані» у відповідному відмінку;

3)     слова «учасники ринку та уповноважені рейтингові агентства», «учасники ринку або уповноважені рейтингові агентства», «професійні учасники фондового ринку» в усіх відмінках множини та однини замінити (в тому числі в назвах розділів Положення) словами «суб’єкти подання» у відповідних відмінку і числі;

4)     слова «ПТК учасника ринку» замінити словами «ПТК суб’єкта подання».

 

Директор департаменту

інформаційних технологій                                                                Є. Фоменко

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами