Основна інформація

Суб'єкт надання послуги:
Департамент регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1117, 1119, 1122
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00 п’ятниця з 9:00 до 16:45 обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-2565
Email:
anna.liuh@nssmc.gov.ua
Веб-сайт:
Плата, грн:
Платна
Термін надання (коментарі):

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Комісія в установленому нею порядку видає ліцензію на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку чи відмовляє в її видачі протягом трьох місяців з дня надходження документів, зазначених у частині другій цієї статті. Для перевірки інформації про іноземних юридичних осіб або фізичних осіб – іноземців, включених до структури власності юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, строк розгляду документів становить шість місяців.

Спосіб подання:

Для отримання ліцензії заявник надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії, складену державною мовою, та два примірники переліку (опису) документів, що подаються на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 3), з зазначенням загальної суми аркушів, один з яких з відміткою Комісії про прийняття документів надсилається (надається) заявнику. У цьому переліку (описі) документів заявник зазначає, який документ, що надається до заяви про видачу ліцензії, належить до конфіденційної інформації

Результат надання послуги:

Рішення НКЦПФР Ліцензія – запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності

Способ отримання результату:

Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) заявникові протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів)

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:
Інформаційна картка:

Перелік документів та вимоги до них

1.До заяви установленого зразка про видачу ліцензії Завантажити файл додаються документи, вичерпний перелік яких установлений Порядком та умовами видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, затвердженим рішенням Комісії від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386 (зі змінами) (далі – Порядок та умови). Заявник має право, крім документів, передбачених цими Порядком та умовами, надати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб тощо. Усі документи, що подаються заявником згідно з цими Порядком та умовами, повинні бути оформлені відповідно до них, підписані керівником, засвідчені печаткою заявника та мати дату підписання. На дату подання заяви про видачу ліцензії строк подання документів, оформлених згідно з додатками до цих Порядку та умов, аудиторського висновку (крім аудиторського висновку, що складений за результатами календарного року), довідок від інших державних органів, копій документів щодо ідентифікації заявника та власників заявника (крім іноземних юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі іноземців) не може перевищувати два місяці з дати підписання або складання. Строк подання документів щодо ідентифікації іноземних юридичних осіб – власників заявника не може перевищувати три місяці з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі. У документах, що надаються згідно з цими Порядком та умовами та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку. У разі якщо документи підписані не керівником заявника, а виконувачем його обов’язків (крім випадків, установлених законами), то заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи. Крім того, документи, які надаються заявником відповідно до вимог цих Порядку та умов згідно з додатками до них у письмовій формі, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії. Заявник забезпечує достовірність інформації, наведеної у документах, поданих для отримання ліцензії. Документи, що стосуються іноземної юридичної особи або фізичної особи – іноземця або видані органом іноземної держави, мають супроводжуватися перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо окремі документи, передбачені цими Порядком та умовами, не можуть бути представлені іноземною юридичною особою або фізичною особою – іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів. Для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами надаються наступні документи: 2.До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи: 1) витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, у якій зареєстровано її головний офіс, засвідчений нотаріально. Подається заявником щодо іноземної юридичної особи – власника заявника та всіх іноземних юридичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника; 2) копія рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику в Україні; Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи власника з істотною участю у заявника; 3) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, та письмовий дозвіл на участь фізичної особи – іноземця у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи (фізичної особи – іноземця) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу. Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи (фізичної особи – іноземця) власника з істотною участю у заявнику; 4) нотаріально засвідчена копія статуту заявника з відміткою державного реєстратора про проведення його державної реєстрації. У разі якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення); 5) для всіх ліцензіатів, крім банку, – копія рішення про створення відокремленого підрозділу заявника, надання зазначених повноважень діючому відокремленому підрозділу цього заявника та копія затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами; для банку – копія положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копія положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 16 грудня 2014 року N 1708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за N 1650/26427. Зазначені документи подаються заявником у разі наявності відокремленого підрозділу заявника, що має намір проваджувати відповідні види діяльності; 6) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи. Подаються заявником щодо фізичної особи – власника заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника, у тому числі іноземців; 7) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), складений на підставі фінансової звітності заявника щодо фінансового стану заявника за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, з доданням копій відповідних документів банку, що підтверджують сплату статутного капіталу (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів). Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, уключені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією. Подаються щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та щодо заявника у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов’язані зі збільшенням його статутного капіталу; 8) копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів), засвідчена підписом та печаткою (за наявності) заявника. У разі відсутності таких документів подаються копії документів, що підтверджують майновий стан, наявність власних коштів, засвідчені підписом фізичної особи, зокрема інформація у довільній формі про джерела походження власних коштів. Зазначені документи подаються заявником, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), щодо фізичної особи – власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника; 9) для фізичних осіб – іноземців: інформація податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), та копію такої декларації з відміткою цього органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів); письмове запевнення про неможливість подання інформації податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної особи – іноземця не передбачено її отримання. Подається заявником, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи – іноземця – власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника; 10) копія аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи – власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви на видачу ліцензії з питань: достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку; наявності власних коштів у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної участі у заявника; оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження іноземної юридичної особи; інформації, що може міститись в аудиторському висновку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов’язань та вести прибуткову діяльність тощо). Подається заявником, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо іноземної юридичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника; 11) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), складений на підставі фінансової звітності юридичної особи – власника з істотною участю у заявника, що підтверджує фінансовий стан такого власника за останній звітний рік (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви. Подається заявником, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо юридичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника; 12) анкета щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (додаток 4). Завантажити файл Подається заявником щодо: особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради власників з істотною участю у заявника (ліцензіата), які мають пряме володіння у статутному капіталі заявника, та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль; особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника; 13) анкета щодо ділової репутації фізичної особи – власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом) (додаток 5); Завантажити файл 14) анкета щодо ділової репутації юридичної особи – власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом) та юридичної особи, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення) у власника з істотною участю у заявника (додаток 6). Завантажити файл Подається щодо юридичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, та щодо всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль, а також щодо юридичної особи, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення) у власників з істотною участю у заявника, які мають пряме володіння у заявника, та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль; 15) копії фінансової звітності за рік та квартал, що передує даті подання документів, а саме копії: звіту про фінансовий стан на кінець періоду; звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у власному капіталі за період; звіту про рух грошових коштів за період; приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав). У разі якщо після закінчення останнього звітного періоду пройшло більше місяця до дати подання документів, така звітність має бути доповнена стислим звітом про фінансовий стан; стислим звітом про сукупні доходи; стислим звітом про зміни у власному капіталі; стислим звітом про рух грошових коштів; вибірковими окремими пояснювальними примітками, складеними на останній календарний день місяця, який передує цій даті. Якщо в поточному році відбулися зміни у статутному капіталі заявника (ліцензіата) для забезпечення виконання вимог стосовно відповідності статутного капіталу, заявник (ліцензіат) подає копії зазначеної фінансової звітності за квартал та за потреби має право подати ці документи на дату, якій передує дата подання заяви на отримання ліцензії; 16) довідка про асоційованих осіб – членів сім’ї фізичної особи – власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) (додаток 7). Завантажити файл Подається щодо фізичної особи – власника з істотною участю у заявника, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника; 17) довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа – власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером (додаток 8). Завантажити файл Подається щодо фізичної особи – власника з істотною участю у заявника, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника; 18) довідка щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому (додаток 9) з доданням схематичного зображення такої структури; Завантажити файл 19) довідка про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата) (додаток 10); Завантажити файл 20) довідка щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді головного бухгалтера або бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, коду за ЄДРПОУ юридичної особи та прізвищ, імен, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку заявника), з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, засвідчені підписом керівника 21) аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку. Аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією. Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов’язані зі збільшенням його статутного капіталу; 22) для банку – копії банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі її наявності), які видані Національним банком України, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника (за наявності); 23) довідка про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) (додаток 11). Завантажити файл Ця довідка складається заявником (ліцензіатом) на підставі даних, наданих зазначеними фізичними особами; 24) довідка про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (додаток 12). Завантажити файл Подається заявником (ліцензіатом), який повинен організувати свою професійну діяльність на фондовому ринку у складі спеціалізованих структурних підрозділів у разі, якщо такі підрозділи розташовані за іншим місцезнаходженням, ніж заявник; 25) засвідчені підписом керівника та печаткою (за наявності) заявника копії документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру) та/або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, з доданням плану цього приміщення (із зазначенням його розміру)). Подається щодо заявника, його відокремленого підрозділу та спеціалізованого структурного підрозділу; 26) для банку – довідка у довільній формі про наявність відокремленого приміщення для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності); 27) довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку (додаток 13); Завантажити файл 28) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) довідка у довільній формі щодо фінансових санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, якщо такі накладались на заявника протягом останніх двох років, з доданням копії платіжного документа, що підтверджує сплату таких санкцій, якщо вони не були оскаржені в судовому порядку. Якщо зазначені санкції до заявника не застосовувались, то подається довідка в довільній формі про їх відсутність; 29) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) копія затвердженої організаційної структури заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 14); Завантажити файл 30) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) довідка у довільній формі про наявність обладнання та програмного комплексу, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією, зокрема подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису (із зазначенням назви такого комплексу); 31) копії внутрішніх положень заявника (ліцензіата), що визначають порядок надання послуг щодо відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками; 32) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) копія платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії згідно з пунктом 17 розділу I цих Порядку та умов. Подається заявником не пізніше десяти робочих днів після прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії. Якщо заявник протягом десяти робочих днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, Комісія має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною. Аудиторські висновки, передбачені підпунктами 7, 11, 21 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов, повинні відповідати рішенню Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року N 160 “Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918. Фінансова звітність (за рік та/або квартал), що подається разом з аудиторським висновком, повинна містити: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про сукупні доходи за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення, та повинна бути засвідчена заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав). Документи, передбачені підпунктами 1-3, 6-15, 20, 25, 30 (щодо обладнання) та 31 (щодо порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та про систему управління ризиками) пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов, банками як заявниками та/або власниками з істотною участю у заявника не надаються. Інформація, передбачена підпунктами 1, 6 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов, подається щодо власників заявника, які володіють 5 і більше відсотками статутного капіталу заявника. Якщо власниками істотної участі у заявника є міжнародна фінансова установа, публічна компанія, відповідний державний орган або орган місцевого самоврядування, що уповноважений діяти від імені держави або територіальної громади, то щодо таких осіб надаються тільки документи, передбачені підпунктом 2 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов. 3.До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської, брокерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами) або заяви про видачу ліцензії одночасно на декілька видів професійної діяльності додається повний пакет документів, передбачений пунктом 2 розділу ІІ Порядку та умов. Якщо заявник має ліцензію на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами та надав заяву про видачу ліцензії на провадження інших видів цієї діяльності, то до цієї заяви додаються тільки документи, передбачені підпунктами 4, 5, 7, 12, 15, 18, 20 – 23, 25, 27 – 29, 31 (крім порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю)), 32 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов. Документи, передбачені підпунктами 4, 12, 20, 23 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов, подаються заявником у випадку, якщо вони змінювались відповідно у зв’язку зі зміною найменування заявника (якщо зміна найменування не пов’язана з його реорганізацією), зміною його місцезнаходження, збільшенням (зменшенням) розміру його статутного капіталу та/або розширенням переліку видів діяльності, які він має право провадити, а також при призначенні нового керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради/спостережної ради заявника (ліцензіата), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку), наявності (відсутності) не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності. Документ, передбачений підпунктом 7 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов, подається заявником у випадку збільшення розміру його статутного капіталу, у тому числі в розмірі, необхідному для отримання ліцензії на окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, для підтвердження сплати такого збільшення. Документ, передбачений підпунктом 18 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов, подається у разі зміни відомостей у довідці щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому (додаток 9), а саме змін, передбачених розділом І цієї довідки, крім таблиці 6. Документи, передбачені підпунктом 25 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов, подаються заявником у випадку, якщо ці документи надавались при отриманні ліцензії тільки для провадження дилерської діяльності. Документи, передбачені підпунктом 31 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов, подаються заявником у випадку, якщо вони змінювались у частині особливостей провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. Якщо заявник має ліцензію на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, отримував таку ліцензію на підставі пакета документів, передбаченого абзацом третім цього пункту, та надав заяву про видачу ліцензії на провадження інших видів цієї діяльності, до такої заяви додається повний пакет документів, передбачений цими Порядком та умовами. Якщо заявник має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи та надав заяву про видачу ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами (на будь-який окремий вид цієї діяльності або одночасно на декілька видів), до цієї заяви додаються тільки документи, передбачені підпунктами 4, 5, 7, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 25-31 (крім порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю)), 32 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов. При цьому документи, передбачені підпунктами 7, 12, 20, 21 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов, надаються у разі збільшення статутного капіталу та призначення нового керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради/спостережної ради заявника (ліцензіата), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку). 4.До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку додаються такі документи: 1) документи, передбачені пунктом 2 розділу ІІ Порядку та умов, крім документів, передбачених підпунктами 21, 22, 26, та 31 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов (щодо копій внутрішніх положень заявника (ліцензіата), що визначають порядок надання послуг щодо відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку та систему управління ризиками); 2) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) (ліцензіата) довідка в довільній формі про склад активів заявника із зазначенням видів фінансових інвестицій; 3) засвідчений підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) (ліцензіата) список членів фондової біржі, складений в алфавітному порядку, із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи, місцезнаходження та номерів телефонів; 4) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) (ліцензіата) копія документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо). Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, вказаний документ не надається. 5.До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям додаються такі документи: 1) для банків, які не отримували ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та для небанківських фінансових установ, які не є професійними учасниками фондового ринку, документи, передбачені пунктом 2 розділу ІІ Порядку та умов; 2) у разі отримання заявником (ліцензіатом) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку документи, передбачені підпунктами 1-3, 6, 8-11, 13, 14, 22, 30, 31 (щодо внутрішнього контролю аудиту (контролю) та про систему управління ризиками) пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов, не надаються; 3) Документи, передбачені підпунктами 7, 21 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов, подаються у разі збільшення розміру статутного капіталу. Документи, передбачені підпунктами 12, 20 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов, подаються у разі призначення нового керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку). Документи, передбачені підпунктами 16-18 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов, подаються у разі зміни відомостей у структурі власності заявника (ліцензіата). Документ, передбачений підпунктом 23 пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов, подається у разі виникнення змін в інформації, яка міститься у довідці про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо або опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) (додаток 11); Завантажити файл 4) копія свідоцтва, виданого органом, який здійснює державне регулювання діяльності заявника (ліцензіата) – небанківської фінансової установи, що не є професійним учасником ринку цінних паперів, щодо включення до відповідного державного реєстру фінансових установ (з відповідними додатками до нього у разі їх наявності), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності); 5) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) (крім банку) копія документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення, в якому провадитиметься (провадиться) діяльність з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо). Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови для здійснення такої охорони, вказаний документ не надається.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами