Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Фондові біржі
Дата початку обговорення:
04.05.2018
Дата закінчення обговорення:
17.05.2018
Дата публікації:
04.05.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

 

________ 2018                              м. Київ                                   № ________

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою приведення нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 818, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 856/23388 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 1 розділу І:

доповнити абзац перший після слів «господарські товариства» словами «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

в абзаці першому слова «Про господарські товариства» виключити;

2) у розділі ІІ:

у пункті 16 слова «електронного цифрового підпису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки»;

пункт 18 викласти у такій редакції:

«18. Ліцензіат, який є публічним акціонерним товариством (у тому числі  новостворене товариство, перший звітний період якого менше 12 місяців, але більше 3 місяців), зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, підписані відповідно до вимог частини першої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», разом з аудиторським звітом на власному веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні (у повному обсязі).

Інші ліцензіати, у тому числі новостворені товариства, перший звітний період яких менше 12 місяців, але більше 3 місяців, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність, підписану відповідно до вимог частини першої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», разом з аудиторським звітом на власному  веб-сайті  (у повному обсязі).

Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою.

Аудиторський звіт, який оприлюднюється ліцензіатом, має бути складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», з урахуванням додаткових вимог, встановлених Комісією.

Аудиторський звіт можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення перевірки, до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власному веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такому  веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сайту, де було оприлюднено зазначену інформацію.»;

3) у розділі  ІІІ:

у пункті 7:

в абзаці першому слова «(із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж)» виключити;

у підпункті 6 слова «центральний апарат Комісії» замінити словом «Комісію»;

у пункті 9:

в абзаці першому слова «(із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії)» виключити;

доповнити абзац третій після слова «оприлюднена» словами «у вигляді PDF-файлів у вільному доступі»;

в абзаці першому пункту 13 та абзаці першому пункту 15 слова «(із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії – департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж)» виключити;

у пункті 17:

доповнити після слів «господарські товариства» словами «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

в абзаці першому слова «Про господарські товариства» виключити;

4) розділ ІV виключити.

2. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім:

абзацу другого підпункту 1 та абзацу десятого підпункту 3 пункту 1 цього рішення, які набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

абзацу третього підпункту 1 та абзацу одинадцятого підпункту 3 пункту 1 цього рішення, які набирають чинності з 17 червня 2019 року;

абзацу другого підпункту 2 пункту 1 цього рішення, які набирають чинності з дня набрання чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

абзацу п’ятого підпункту 2 пункту 1 цього рішення, які набирають чинності з 1 січня 2019 року;

абзацу сьомого, восьмого підпункту 2 пункту 1 цього рішення, які  набирають чинності з дати введення в дію Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Голова Комісії                                                        Т. Хромаєв

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами