Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга із погодження проекту статуту корпоративного інвестиційного фонду та реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00;
п’ятниця з 9:00 до 16:45;
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
254-25-65 (діяльність з торгівлі цінними паперами), 254-23-75 (депозитарна діяльність), 254-56-20 (діяльність з управління активами)
Веб-сайт:
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

30 робочих днів з дати надходження до НКЦПФР заяви та всіх необхідних документів.

В разі залишення заяви без розгляду – протягом 15 робочих днів з дати подання заяви та документів до НКЦПФР.

Порядок подання документів:

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою на адресу Комісії: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, або подаються до скриньки НКЦПФР, яка розташована на першому поверсі зазначеної будівлі

Результат надання послуги:

Погоджений проект статуту корпоративного фонду
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду

Повідомлення про залишення заяви без розгляду.

Повідомлення про відмову в погодженні та реєстрації.

Способ отримання результату:

Отримання погодженого проекту статуту корпоративного фонду та тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу здійснюється заявником особисто або через уповноважену особу за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, кабінет 1003.

Письмове повідомлення про відмову в погодженні та реєстрації (залишення заяви без розгляду) надсилається поштою на адресу заявника.

Підстави для відмови:

1) порушення корпоративним фондом або компанією з управління активами вимог законодавства України про цінні папери, в тому числі наявність у поданих документах інформації, що свідчить про невідповідність умов емісії та/або обігу акцій вимогам законодавства про цінні папери;
2) невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;
3) наявність у документах, які надаються до Комісії відповідно до пункту 3 розділу ІІ Положення 1104, недостовірної інформації;
4) наявність у поданих документах взаємовиключної інформації.

Підстави для залишення заяви без розгляду:

1) оформлення документів з порушенням вимог пункту 9 розділу I, пункту 3 розділу II Положення 1104 ;
2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено Положенням 1104.

Перелік документів та вимоги до них:

З метою погодження проекту статуту корпоративного інвестиційного фонду (далі – корпоративний фонд) та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду до НКЦПФР подаються такі документи:

1) заява про погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду згідно з Додаток 1 до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 20.06.2013 року № 1104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за
№ 1187/23719 (із змінами) (далі – Положення).

Завантажити файл

2) протокол зборів засновників корпоративного фонду (рішення одноосібного засновника), засвідчений(е) підписами засновників корпоративного фонду, а в разі, якщо засновниками є юридичні особи, їх печатками (якщо єдиним засновником корпоративного фонду є фізична особа, її підпис на рішенні про заснування підлягає нотаріальному засвідченню), який (яке) повинен(но) містити:

а) рішення про створення корпоративного фонду, що включає:

 • повне та скорочене (за наявності) найменування корпоративного фонду;
 • відомості про засновників (із зазначенням для фізичних осіб – прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); для юридичних осіб – резидентів – повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу, для юридичних осіб – нерезидентів – повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);
 • предмет та цілі діяльності;
 • мету випуску акцій та використання фінансових ресурсів, залучених від випуску акцій (формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду);
 • розмір початкового статутного капіталу корпоративного фонду;
 • відомості про розмір внесків кожного із засновників до статутного капіталу корпоративного фонду;
 • найменування банківської установи, де буде відкритий тимчасовий рахунок;

б) рішення про приватне розміщення акцій, яке включає:

 • загальну номінальну вартість акцій, які передбачається розмістити;
 • номінальну вартість акцій;
 • кількість акцій;
 • форму випуску та тип акцій;
 • форму існування акцій;
 • права власників акцій;

в) рішення про затвердження проекту статуту корпоративного фонду;

г) визначення дати проведення установчих зборів засновників (установчі збори корпоративного фонду мають бути проведені протягом трьох місяців з дня повної оплати засновниками вартості акцій);

ґ) визначення засновника(ів) та/або уповноважених осіб засновника(ів) (повне найменування – для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб), якому(им) надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані зі створенням корпоративного фонду та укладенням з Центральним депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів;

3) проект статуту корпоративного фонду, затверджений рішенням зборів засновників, засвідчений підписами засновників, а в разі, якщо засновниками є юридичні особи, їх печатками (у двох примірниках);

4) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо спроможності засновника – юридичної особи сплатити відповідні внески до статутного капіталу корпоративного фонду, складений на дату прийняття рішення про створення корпоративного фонду;  5) копію декларації про майновий стан і доходи з відміткою відповідного податкового органу за останній рік, що передував року, в якому прийнято рішення про намір створення корпоративного фонду, або виписка з банківського рахунку про наявність коштів у засновника – фізичної особи.

Документи подаються до НКЦПФР із супровідним листом. Документи, що містять два і більше аркуші, повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою (за наявності).

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку