Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Додаток 6 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів

Загальна інформація про документ

Від:
14.05.2013
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Додаток
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Останні зміни:
14.07.2017

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/Додаток-6.doc
Додаток 6
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), (підпункт 14 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА
щодо ділової репутації юридичної особи – власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом), та юридичної особи, яка у власника з істотною участю у заявника є головою або членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення)

1. ___________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________2. Місцезнаходження юридичної особи ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Ідентифікаційний код юридичної особи _________________________________________________

4. Основний вид діяльності юридичної особи ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Дата державної реєстрації юридичної особи _____________________________________________

6. Голова та члени наглядової ради _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

7. Голова та члени виконавчого органу ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________

8. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної
особи, якщо така особа отримувала дозвіл (ліцензію) на провадження господарської діяльності в такому органі, _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу)

9. Державний орган, який надає письмовий дозвіл на істотну участь юридичної особи у заявника (ліцензіата) (для іноземної юридичної особи у заявника (ліцензіата))
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, країна місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________

10. Чи порушувалася справа про банкрутство юридичної особи протягом останніх двох років?
_____________________________________________________________________________________

11. Чи порушувала юридична особа законодавство про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів протягом останніх двох років? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(коли, зміст порушення, накладені санкції)

12. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не були скасовані у встановленому законодавством порядку?
______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)
13. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?
____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

14. Чи має юридична особа несплачені штрафні санкції, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів (фінансовому ринку), що не оскаржено в судовому порядку? _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(якщо так, зазначається розмір санкції, причини несплати штрафних санкцій та факт наявності або відсутності податкового боргу)

15. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”, та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?
______________________________________________________________________________________
(коли, зміст порушення, накладені санкції)

16. Чи маєте Ви незалежний від володіння значний (вирішальний) вплив щодо заявника (ліцензіата) відповідно до цих Порядку та умов, крім набуття права голосу?
______________________________________________________________________________________
(зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив (для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності); для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)

17. Чи можете Ви впливати на призначення посадових осіб заявника, чи маєте Ви своїх представників в органах управління заявника (ліцензіата), можливість брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода?
______________________________________________________________________________________
(зазначити осіб-представників в органах управління заявника (ліцензіата), зазначити наявність можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника)

18. Чи є Ви особою, яка має юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками бенефіціарних власників?
_____________________________________________________________________________________
(якщо так, то зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) та на підставі яких документів встановлені такі відносини)

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов’язуюсь негайно повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Прізвище, ім’я, по батькові контактної особи, номер телефону та факсу:

Підписано: _______ число _____________ місяць __________ рік.

Підпис керівника
юридичної особи
____________
(підпис)
________________________
(П. І. Б. друкованими літерами)
Примітка. У разі неможливості надання інформації із зазначених в анкеті питань викласти причину.

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1705,
від 10.03.2016 р. N 271,
від 14.07.2017 р. N 522)

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку