Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Інформація про здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку державної регуляторної політики у 2014 році

Змiст документу

Інформація про здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку державної регуляторної політики у 2014 році

       Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у   2014 році здійснювала державну регуляторну діяльність у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом 2014 року державна регуляторна діяльність Комісії спрямовувалася на підготовку, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів.

При здійсненні державної регуляторної політики Комісія дотримується принципів прозорості та врахування громадської думки, відкритості для фізичних осіб, юридичних осіб та їх об’єднань, послідовності регуляторної діяльності.

Вдосконалення державного регулювання у сфері фондового ринку, реалізація єдиної державної політики з питань емісії та обігу цінних паперів та похідних (деривативів), захист прав інвесторів та інших учасників ринку цінних паперів шляхом розробки та прийняття регуляторних актів, здійснення аналізу їх регуляторного впливу, відстеження результативності регуляторних актів та забезпечення відкритості цих процедур – забезпечують підвищення ефективності регулювання та якості регуляторних актів.

У 2014 році Комісією здійснювалась розробка 44 регуляторних актів (Інформація стосовно нормативно-правових регуляторних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розроблених у 2014 році – додаток № 1, Інформація за 2014 рік стосовно законопроектів, головним розробником яких є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  – додаток № 2).

Зазначені регуляторні акти на даний час перебувають у відповідних стадіях проходження процедури розробки у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:

– у стадії розробки – 3;

– оприлюднено відповідно до чинного законодавства – 1;

– погоджено з Держпідприємництвом – 2;

– знаходиться на реєстрації у Міністерстві юстиції України – 3;

– зареєстровано у Міністерстві юстиції України – 30;

– розробка регуляторного акта втратила актуальність – 4;

– подано на розгляд Кабінету Міністрів України – 1.

З метою забезпечення реалізації Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери», «Про адміністративні послуги», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу», «Про депозитарну систему України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання» та інших законів України  Комісією проведено роботу з приведення у відповідність до законодавства нормативно-правових актів Комісії, які регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Розроблення змін до нормативно-правових актів Комісії було обумовлене необхідністю приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, зокрема, до вищевказаних Законів з метою нормативного закріплення вимог встановлених цими законами.

Основними  завданнями, на  виконання  яких  концентрувалася  робота  Комісії

з розробки регуляторних актів, які регулюють діяльність учасників фондового ринку, є:

удосконалення та приведення нормативної бази Комісії у відповідність до вимог чинного законодавства, зумовлених змінами, що відбулись у ньому,  зокрема, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014 № 1206-VII, відповідно до якого було виключено обов’язкову вимогу на засвідчення документів юридичної особи печаткою такої особи;

запобігання порушенням законодавства на ринку цінних паперів;

підвищення рівня поінформованості учасників фондового ринку;

покращення позицій України в міжнародних рейтингах щодо інвестиційної привабливості економіки та легкості ведення бізнесу в нашій державі;

доопрацювання вимог щодо розкриття в звітності інформації щодо складу та структури витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування та виключення вимог щодо необхідності розкриття інформації про пруденційні нормативи, що застосовуються до інститутів спільного інвестування;

усунення дублювань інформації та спрощення процедури розкриття інформації щодо припинення діяльності інститутів спільного інвестування та уніфікація термінів подання звітності одним професійним учасником фондового ринку;

захист законних прав та інтересів інвесторів – учасників недержавних пенсійних фондів через удосконалення процедури визначення вартості пенсійних активів системи накопичувального пенсійного забезпечення, що сприятиме захисту пенсійних активів від втрати та знецінення;

уніфікація підходів оцінювання активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній та активів інститутів спільного інвестування шляхом запровадження єдиної методики;

визначення можливості обслуговування діяльності компанії з управління активами спеціалістами з бухгалтерського обліку, централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

удосконалення та уніфікація за результатами комплексного аналізу питання щодо зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку;

виключення норми щодо заміни компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду;

удосконалення, спрощення та уніфікація системи подання інформації до Комісії компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, а також вимог щодо об’єму та наповнення інформації, що розкривається одним професійним учасником фондового ринку;

приведення регуляторних актів Комісії в сфері ліцензування депозитарної діяльності  у відповідність до Законів України «Про депозитарну систему України» та «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»  та врегулювання питань, які виникали в процесі застосування зазначених норм;

приведення Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку у відповідність до вимог  законодавства та врегулювання питань, які виникали в процесі застосування норм цього Положення у банків, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку;

приведення регуляторних актів Комісії, які регулюють питання проведення перевірок Комісією, у відповідність до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

підвищення ефективності проведення сертифікації фахівців з питань фондового ринку з одночасним  зменшенням навантаження на осіб, які проходять сертифікацію.

Протягом 2014 року Комісією здійснювалась розробка регуляторних актів з метою вирішення питань, які належать до компетенції Комісії, а також стимулювання подальшого розвитку діяльності в сфері фондового ринку.

12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України», який визначає види депозитарної діяльності, які провадяться на Україні. Також, статтею 4 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачено, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на провадження видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, зокрема, депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.

У зв’язку з цим, виникла необхідність у анулюванні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, зокрема, депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, розрахунково-клірингової діяльності, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, та відповідного нормативного врегулювання в частині визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Комісії, а саме:

рішення Комісії від 14.05.2013 № 814 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 за  № 853/23385;

рішення Комісії від 14.05.2013 № 815 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 червня 2013      за № 861/23393.

Прийняття рішення Комісії від 24.06.2014 № 809 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»,  яке скасовує вищезазначені рішення Комісії № 814  та № 815, забезпечило реалізацію норм Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та «Про депозитарну систему України» та сприятиме, зокрема, формуванню єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування фондового ринку України, посиленню державного регулювання у цій сфері, а також захисту прав власності на цінні папери на фондовому ринку.

Подальшим кроком в удосконаленні норм, що регулюють умови провадження депозитарної діяльності став перегляд Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку шляхом внесення відповідних Змін у діючу редакцію Порядку.

Зміни, запропоновані в рішенні Комісії від 23.09.2014 №1246 «Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)», пов’язані із необхідністю вилучення норм щодо анулювання та зупинення дії ліцензій зберігача цінних паперів, депозитарію цінних паперів та реєстраторів власників іменних цінних паперів з одночасним доповненням Порядку положеннями щодо анулювання та зупинення дії ліцензій на нові види професійної діяльності, а саме: клірингової діяльності, депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльності із зберігання активів пенсійного фонду.

Прийняття рішення Комісії від 23.09.2014 №1246 «Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» дозволило Комісії належним чином розв’язати проблему приведення зазначеного регуляторного акту Комісії у відповідність до вимог законодавства, зумовлених змінами, що відбулись у ньому, оптимізації та удосконалення окремих норм, що регулюють умови провадження депозитарної діяльності та клірингової діяльності на фондовому ринку, а також врегулювати окремі процедурні питання з урахуванням практики застосування норм цього регуляторного акту.

Для інвесторів результатом впровадження змін до Порядку стало забезпечення додаткового захисту їх інтересів, оскільки цим регуляторним актом встановлені наслідки зупинення дії ліцензії та її анулювання для ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку за окремими видами професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

Рішення Комісії від 16.12.2014 № 1708 «Про затвердження Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку» розроблено з метою забезпечення приведення у відповідність до вимог законодавства, зокрема: Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених  рішенням Комісії від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Комісії від 21.05.2013 № 862, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.06.2013 за № 897/23429, Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Комісії від 14.05.2013 № 819, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 857/23389.

Прийняття зазначеного рішення Комісії сприяло врегулюванню питань, які виникли в процесі застосування норм цього регуляторного акту у банків, що проводять професійну діяльність на фондовому ринку.

Рішення Комісії від 23.12.2014 №1777 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами» розроблено з урахуванням положень Директиви  Європейського Парламенту та Ради про ринки фінансових інструментів 2004/39/ЄС від 21.04.2004 з метою приведення регуляторного акту Комісії у відповідність до вимог законодавства, оптимізації, уніфікації та удосконалення окремих норм, що регулюють умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а також врегулювання окремих процедурних питань.

Рішення Комісії від 04.11.2014 № 1492 «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж» розроблено з метою введення поняття критеріїв ліквідності цінного папера, які дозволять ранжувати цінні папери за ступенем їх ліквідності та нададуть можливість інвесторам управляти ризиками, пов’язаними з купівлею-продажем цінних паперів на фондових біржах, та приймати відповідні управлінські рішення щодо отримання прибутку, оскільки ліквідність є базовим показником попиту і пропозиції на цінні папери. Крім того, зазначеним рішенням внесено інші зміни до Положення про функціонування фондових бірж, зокрема: приведено терміни «депозитарій», «розрахунково-клірингова установа» у  відповідність до законодавства України, встановлено можливість внесення до біржового списку цінних паперів на виконання судових рішень щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, фондовим біржам надано можливість не використовувати при розрахунку біржового курсу біржові контракти (договори), які мають ознаки маніпулювання, встановлено вимогу визначати біржовий курс цінного папера без урахування біржових контрактів (договорів), в яких центральний контрагент виступає як покупець цінного папера, заборонено укладати біржовий контракт (договір) за заявками, які подають різні учасники біржових торгів в інтересах одного і того ж клієнта.

Рішення Комісії від 23.12.2014 № 1778 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку» розроблено з  метою підвищення певних вимог щодо діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, оптимізації та удосконаленню окремих норм, що регулюють умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, врегулювання окремих питань, які виникали в процесі застосування норм діючого регуляторного акта та подальшого розвитку прозорого, ліквідного та конкурентно-спроможного фондового ринку.

Рішення Комісії від 29.04.2014 року №577 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року №996» спрямоване на удосконалення порядку організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку з метою забезпечення постійного внутрішнього незалежного контролю за виконанням працівниками професійного учасника фондового ринку вимог законодавства та незалежну оцінку діяльності професійного учасника.

Рішення Комісії від 05.08.2014 №1017 «Про затвердження Змін до Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку»  розроблено з метою підвищення ефективності проведення сертифікації,  відповідальності за здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, запобіганню порушень законодавства України про цінні папери сертифікованими особами, зменшенню навантаження на осіб, які надають документи для отримання сертифіката та мають сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

Рішення Комісії від 09.09.2014 № 1181 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від          17 липня 1997 року № 17 «Про членство професійних учасників ринку цінних паперів у сертифікованих ДКЦПФР об’єднаннях» та рішення Комісії від 04.03.2014 року    № 260 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», розроблені з метою систематизації та приведення у відповідність до законодавства України нормативно-правових актів Комісії.

Рішення Комісії від 25.03.2014 року № 340 «Про затвердження Змін до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів» розроблено з метою удосконалення  правового регулювання питань, що виникають при розгляді документів при внесенні аудиторських фірм  до реєстру та внесенні відповідних змін до Реєстру.

Вищезазначені регуляторні акти, а також рішення Комісії  «Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», передбачає приведення нормативно-правових актів Комісії у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу», а  саме, було внесено зміни до норм вищезазначених нормативно-правових актів, що регулюють порядок складання та подання документів до Комісії шляхом визначення, що паперові форми документів, які будуть подаватись до Комісії, повинні бути скріплені відбитком печатки професійного учасника лише у разі її наявності.

Рішення Комісії від 28.10.2014 № 1462 «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року № 1360», розроблено з метою приведення у відповідність до законодавства України нормативно-правових актів Комісії, а також дерегуляції у сфері аудиторської діяльності.

З метою приведення регуляторних актів Комісії, які регулюють питання проведення перевірок Комісією, у відповідність до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (із змінами внесеними Законом від 22.07.2014 року №1600-VII) розроблено проекти рішень Комісії «Про затвердження змін до Порядку проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку» та «Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів».

Зазначеними проектами регуляторних актів, зокрема, планується визначити: організацію проведення планових та позапланових перевірок; підстави для проведення позапланових перевірок; строки проведення перевірок; права та обов’язки робочої групи та суб’єкта перевірки і його посадових осіб; форми документів необхідних для проведення Комісією перевірок. Також, проектами регуляторних актів виключається можливість Комісії здійснювати безвиїзні перевірки та  вилучати документи під час проведення перевірок.

Крім розробки нормативно-правових актів Комісією здійснювалась робота з удосконалення законодавчої бази. Так, Комісією, як головним розробником, протягом 2014 року здійснювалась робота із розробки та супроводження законопроектів, основними завданнями яких є:

  • Метою розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення складу правопорушень на фондовому ринку» є удосконалення норм, що встановлюють відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства на ринку цінних паперів та про акціонерні товариства;
  • Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» обумовлена необхідністю вирішення завдань, в рамках виконання заходів щодо підвищення показників України у рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації «Doing Business».

Мета зазначеного законопроекту полягає у підвищенні ефективності захисту прав інвесторів шляхом:

– введення до вітчизняного законодавства одного з найефективніших інструментів захисту учасниками товариств своїх порушених прав – похідного позову. Механізм похідного позову полягає у наданні учасникам (акціонерам) господарських товариств права звернутися в суд в інтересах господарського товариства для притягнення до відповідальності посадових осіб товариства за збитки, завдані їх незаконними діями;

– забезпечення розкриття акціонерними товариствами інформації щодо значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

– комплексного удосконалення діяльності акціонерних товариств.

  • Метою розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо емісії акцій акціонерних товариств з єдиним акціонером» є спрощення процедури реєстрації випусків акцій при збільшенні розміру статутних капіталів акціонерних товариств з єдиним акціонером.

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про акціонерні товариства», якими передбачити:

– особливості етапів емісії акцій акціонерних товариств з єдиним акціонером з метою спрощення процедури реєстрації;

– особливості проспекту емісії акцій акціонерних товариств з єдиним акціонером.

Крім того, в рамках реалізації регуляторної політики у 2014 році Комісією на постійній основі здійснювались заходи з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Комісії. З метою забезпечення моніторингу проведення заходів  з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, Комісія щоквартально затверджує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті План-графіки проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів, а також інформує про зазначене Державну службу з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Здійснення Комісією державної регуляторної політики у 2014 році включало в себе  розміщення на сайті Комісії з метою їх оприлюднення проектів регуляторних актів, які розроблялись протягом 2015 року Комісією, разом з аналізами їх регуляторного впливу, а також повідомлень про оприлюднення цих проектів у встановленому законодавством порядку.

Після отримання та опрацювання одержаних зауважень та пропозицій від професійних учасників фондового ринку, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у процесі підготовки вищезазначених проектів та виконання заходів з відстеження їх результативності деякі з проектів які потребували цього, було доопрацьовано. Доопрацьовані проекти регуляторних актів також оприлюднювалися у встановленому законодавством порядку. Крім того, Комісія плідно співпрацювала в процесі розробки регуляторних актів з саморегулівними організаціями професійних учасників фондового ринку та професійними учасниками фондового ринку.

Слід зазначити, що процес підготовки, прийняття, відстеження та перегляду  регуляторних актів здійснювався у вищезазначеній послідовності з дотриманням єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів.

В Комісії постійно проводиться робота з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін. Так, у зв’язку з необхідністю у розробленні тих чи інших проектів регуляторних актів здійснювалось корегування Плану, а саме доповнювався План діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затверджений рішенням Комісії                від 10.12.2013 № 2831.

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було розроблено та затверджено рішенням Комісії     від 27.11.2014 № 1615 План діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік (далі – План діяльності). План діяльності на 2015 рік оприлюднено на офіційному веб–сайті Комісії у розділі «Регуляторна діяльність». Зазначений План діяльності містить інформацію щодо найменувань проектів регуляторних актів, які Комісією заплановано розробити у 2015 році, цілей їх прийняття, строків підготовки. Інформація, зазначена в Плані діяльності, надає можливість суб’єктам господарювання та інвесторам планувати свою подальшу діяльність, приймати участь у обговоренні проектів регуляторних актів та їх удосконаленні, що сприяє захисту їх прав.

Голова Комісії                                                        Д. Тевелєв

 

 

 

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку