Інформація про здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку державної регуляторної політики у 2016 році

Змiст документу

Інформація про здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку державної

регуляторної політики у 2016 році

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у 2016 році здійснювала державну регуляторну діяльність у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом 2016 року державна регуляторна діяльність Комісії спрямовувалася на підготовку, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів.

При здійсненні державної регуляторної політики Комісія дотримується принципів прозорості та врахування громадської думки, відкритості для фізичних осіб, юридичних осіб та їх об’єднань, послідовності регуляторної діяльності.

Вдосконалення державного регулювання у сфері фондового ринку, реалізація єдиної державної політики з питань емісії та обігу цінних паперів та похідних (деривативів), захист прав інвесторів та інших учасників ринку цінних паперів шляхом розробки та прийняття регуляторних актів, здійснення аналізу їх регуляторного впливу, відстеження результативності регуляторних актів та забезпечення відкритості цих процедур – забезпечують підвищення ефективності регулювання та якості регуляторних актів.

У 2016 році Комісією здійснювалась розробка 24 регуляторних актів (Інформація стосовно нормативно-правових регуляторних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розроблених у 2016 році – додаток № 1).

Зазначені регуляторні акти на даний час перебувають у відповідних стадіях проходження процедури розробки у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:

– оприлюднено відповідно до чинного законодавства – 3;

– зареєстровано у Міністерстві юстиції України – 18;

– розробка регуляторного акта втратила актуальність – 3.

З метою забезпечення реалізації Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про депозитарну систему України», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про банки і банківську діяльність» та інших законів України Комісією продовжувалась робота з приведення у відповідність до законодавства нормативно-правових актів Комісії, які регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Розроблення змін до нормативно-правових актів Комісії було обумовлене необхідністю приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, зокрема, до вищевказаних Законів з метою нормативного закріплення вимог, встановлених цими законами.

Основними завданнями, на виконання яких концентрувалася робота Комісії з розробки регуляторних актів, які регулюють діяльність учасників фондового ринку, є:

– удосконалення та приведення нормативно-правових актів Комісії у відповідність до Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

– удосконалення та приведення Ліцензійних умов, зокрема у відповідність до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» в частині виключення порядків видачі дубліката та копії ліцензії, уточнення підстав для переоформлення ліцензії, уточнення та скорочення переліків відповідних документів, які подаються до Комісії, а також зменшення навантаження на провадження професійної діяльності ліцензіата в частині відсутності додаткових дозвільних процедур під час зміни місцезнаходження, відкриття нового відокремленого підрозділу ліцензіата;

– підвищення вимог до розкриття ліцензіатами інформації щодо річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності (за наявності) разом з аудиторським висновком в частині запровадження цілодобового доступу до такої інформації, а також збільшення до п’яти років строку її перебування на веб-сайті з дати її оприлюднення, встановлення вимог до форми її оприлюднення (у вигляді PDF файлів), а також змісту, форми та строків подання ліцензіатом письмового повідомлення Комісії щодо її оприлюднення;

– удосконалення діяльності інститутів спільного інвестування, пенсійних фондів та компаній з управління активами;

– вдосконалення Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

Протягом 2016 року Комісією здійснювалась розробка регуляторних актів з метою вирішення питань, які належать до компетенції Комісії, а також стимулювання подальшого розвитку діяльності в сфері фондового ринку.

Так, протягом 2016 року, з метою підтримки розвитку інститутів спільного інвестування, компаній з управління активами, недержавних пенсійних фондів Комісією прийняті наступні рішення:

– рішення Комісії від 12.01.2016 № 11 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2016 року за №166/28296;

– рішення Комісії від 16.02.2016 № 177 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 347/28477;

– рішення Комісії від 10.03.2016 № 278 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 березня 2016 року за №486/28616.

Прийняття зазначених регуляторних актів сприятиме підтримці розвитку інститутів спільного інвестування, компаній з управління активами, недержавних пенсійних фондів та відповідного підвищення результативності інвестицій учасників таких інституцій, а саме шляхом:

удосконалення, спрощення та уніфікації системи подання інформації до Комісії компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних, а також вимог щодо об‘єму та наповнення інформації, що розкривається професійним учасником фондового ринку;

удосконалення порядків визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування та чистої вартості активів пенсійних фондів в частині приведення їх норм у відповідність до вимог МСФЗ;

зняття обмежень для компаній з управління активами в частині застосування методів визначення справедливої вартості активів інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів;

недопущення штучного завищення дохідності інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів;

створення передумов для формування інформаційної бази, яка буде максимально достовірно відображати фінансовий стан інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів.

Рішення Комісії від 10.03.2016 № 271 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 01.04.2016 року за № 495/28625, передбачає внесення змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії в частині:

виключення вимог щодо видачі дубліката та копії ліцензії;

зміни умов видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами;

зміни переліку необхідних документів, які додаються до заяви на видачу ліцензії;

виключення вимоги подання копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

встановлення вимоги щодо підтвердження фінансового стану ліцензіата або заявника інформацією щодо джерел походження власних коштів ліцензіата або заявника;

доповнення новим додатком – Порядком розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості заявника.

Рішення Комісії від 10.03.2016 № 269 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 31.03.2016 року за № 483/28613, передбачає внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами. Зокрема, даний регуляторний акт передбачає:

встановлення вимог до особи, яка виконуватиме обов’язки керівника ліцензіата, у разі звільнення останнього;

доповнення вимог щодо оприлюднення ліцензіатом річної, консолідованої фінансової звітності та аудиторського висновку;

можливість провадження професійної діяльності на фондовому ринку без додаткових дозвільних процедур під час зміни місцезнаходження, відкриття нового відокремленого підрозділу ліцензіата.

Рішення Комісії від 10.03.2016 № 270 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 31.03.2016 року за № 484/28614, передбачає внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку в частині доповнення:

зобов’язанням для ліцензіата оприлюднювати фінансову звітність у цілодобовому режимі на власному веб-сайті, на якому вона має перебувати протягом п’яти років з дати її оприлюднення;

можливістю провадження професійної діяльності на фондовому ринку без додаткових дозвільних процедур під час зміни місцезнаходження, відкриття нового відокремленого підрозділу тощо.

Рішення Комісії від 07.06.2016 № 635 «Про внесення змін до Типового договору андерайтингу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 01.07.2016 року за № 911/29041, передбачає:

встановлення порядку визначення кількості цінних паперів інститутів спільного інвестування при їх придбанні торговцем цінними паперами відповідно до укладених з клієнтом договорів андеррайтингу;

зазначення торговцем цінними паперами в укладених ним договорах андеррайтингу, крім існуючих реквізитів, ще й дати і номера рішення Комісії про видачу ліцензії.

З метою підвищення контролю за біржовими торгами, підвищення вимог до внесення та перебування цінних паперів у списку фондових бірж прийнято рішення Комісії від 19.07.2016 № 771 «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж», яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 16.08.2016 року за № 1139/29269.

Рішення Комісії від 28.07.2016 № 808 «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 19.08.2016 року за № 1157/29287, передбачає:

встановлення порядку визначення кількості цінних паперів інститутів спільного інвестування при їх придбанні торговцем цінними паперами відповідно до укладених з клієнтом договорів;

зазначення торговцем цінними паперами в укладених ним договорах дати і номера рішення Комісії про видачу ліцензії;

здійснення торговцем цінними паперами ідентифікації та верифікації його клієнтів;

встановлення вимоги для торговця вживати всіх заходів з метою отримання якомога кращого результату для своїх клієнтів при виконанні договорів та/або разових замовлень;

обов’язок торговця цінними паперами повідомити свого клієнта про наявність у нього неврегульованого конфлікту інтересів;

введення нового виду договору – позика цінних паперів, яким торговцям цінними паперами надано більш широкі можливості при виконанні маржинальних операцій;

визначення нового поняття «підозрілий договір» та обов’язок торговця цінними паперами повідомляти Комісію про укладення такого договору з клієнтом та про проведення операцій з цінними паперами, за якими виявлено у діях клієнта та/або контрагента ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку, у складі нерегулярних адміністративних даних.

Рішення Комісії від 16.08.2016 № 848 «Про затвердження Змін до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 09.09.2016 року за № 1235/29365, передбачає удосконалення вимог до ділової репутації кандидатури керівника фондової біржі.

З метою створення умов для запобігання надання неякісних аудиторських послуг на фондовому ринку було прийнято рішення Комісії від 31.06.2016 № 615 «Про внесення змін до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 02.08.2016 року за № 1066/29196. Зазначений регуляторний акт передбачає:

– вирішення існуючої проблеми недостатньої регламентації питань, що виникають при розгляді документів на внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, внесення відповідних змін до Реєстру та виключення з Реєстру;

– посилення вимог до аудиторських фірм, які прагнуть включитися до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

З метою уніфікації нормативно-правових актів Комісії та застосування термінології, визначеної актами ЄС, удосконалення діяльності уповноважених рейтингових агентств в частині розкриття ними інформації про свою діяльність, захисту прав інвесторів та запобігання порушень на ринку цінних паперів прийнято рішення Комісії від 12.01.2016 № 17 «Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 03.02.2016 року за № 182/28312.

У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження» від 14.10.2014 № 1702-VII Комісією здійснювалась робота з приведення нормативно-правових актів Комісії у відповідність із цим Законом.

Відповідно до норм зазначеного Закону Комісія як суб’єкт державного фінансового моніторингу встановлює загальні вимоги щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів).

Так, на виконання зазначеного Закону Комісією прийнято наступні рішення:

– рішення Комісії від 17.03.2016 № 309 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 за № 551/28681, яке враховує рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансування тероризму (FATF) та пропозиції до національного законодавства експертів FATF, МВФ та Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (MONEYVAL);

– рішення Комісії від 31.05.2016 № 617 «Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.06.2016 за № 871/29001.

Крім того, з метою приведення Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій та Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у відповідність до вищезазначеного Закону, у також у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 26 жовтня 2015 року № 835- VIII, були прийняті:

– рішення Комісії від 11.10.2016 № 995 «Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 03.11.2016 року за № 1433/29563;

– рішення Комісії від 11.10.2016 № 996 «Про внесення зміни до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 03.11.2016 року за № 1432/29562.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIIІ з метою приведення нормативно-правових актів Комісії у відповідність до нього, а також оптимізації та удосконалення окремих норм, що регулюють умови провадження депозитарної діяльності та клірингової діяльності на фондовому ринку, врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм цього регуляторного акту, було прийнято рішення Комісії від 15.03.2016 № 282 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07.04.2016 року за № 522/2865. Зазначений регуляторний акт передбачає:

впровадження поняття «форс-мажорні обставини»;

введення вимог до осіб, які займають посаду головного бухгалтера або на яких покладено ведення бухгалтерського обліку, а саме щодо їх відповідності вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів;

відкориговання вимог до осіб, які провадять клірингову діяльність, зокрема, вимоги до спеціалістів, площі приміщення та програмно-технічного комплексу, їх відповідності кваліфікаційним умовам, встановленим при видачі ліцензії.

Рішення Комісії від 26.02.2016 № 206 «Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 426/28556, було прийнято з метою доповнення підстав для зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, такою як наявність факту зменшення статутного капіталу ліцензіата до розміру меншого ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законодавством для окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку. Також, передбачені наступні підстави для анулювання ліцензії, а саме:

– акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

– несплата коштів за видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

– акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.

Крім того, протягом 2016 року Комісією було розроблено 3 проекти нормативно-правових актів, які на даний час знаходяться на стадії оприлюднення відповідно до вимог чинного законодавства, а саме:

– проект рішення Комісії від 22.12.2016 № 1238 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817», яким передбачено внесення змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії з метою визначення чітких критеріїв щодо прозорої структури власності, ділової репутації, фінансового стану заявників (ліцензіатів), а також врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм цього регуляторного акта;

– проект рішення Комісії від 22.12.2016 № 1239 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів», яким передбачено внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку з метою їх приведення у відповідність до вимог Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про банки і банківську діяльність» та «Про інформацію», а також врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм цих регуляторних актів;

– проект рішення Комісії від 25.10.2016 року № 1025 «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який розроблено з метою приведення зазначеного Порядку у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 26.11.2015 року № 835-VIII.

Здійснення Комісією державної регуляторної політики у 2016 році включало в себе розміщення на сайті Комісії з метою їх оприлюднення проектів регуляторних актів, які розроблялись Комісією протягом 2016 року, разом з аналізами їх регуляторного впливу, а також повідомлень про оприлюднення цих проектів у встановленому законодавством порядку.

Після отримання та опрацювання одержаних зауважень та пропозицій від професійних учасників фондового ринку, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у процесі підготовки вищезазначених проектів деякі з проектів, які потребували цього, було доопрацьовано. Доопрацьовані проекти регуляторних актів також оприлюднювались у встановленому законодавством порядку.

Крім того, Комісія плідно співпрацювала в процесі розробки регуляторних актів з саморегулівними організаціями професійних учасників фондового ринку та професійними учасниками фондового ринку.

В рамках реалізації регуляторної політики у 2016 році Комісією на постійній основі здійснювались заходи з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Комісії. З метою забезпечення моніторингу проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, Комісія щоквартально затверджує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті План-графіки проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів, а також інформує про зазначене Державну регуляторну службу України.

В Комісії постійно проводиться робота з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін. Так, у зв’язку з необхідністю у розробленні тих чи інших проектів регуляторних актів здійснювалось корегування Плану, а саме доповнювався План діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, затверджений рішенням Комісії від 15.12.2015 № 2075.

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було розроблено та затверджено рішенням Комісії від 05.12.2016 № 1187 План діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік (далі – План діяльності). План діяльності на 2017 рік оприлюднено на офіційному веб–сайті Комісії у розділі «Регуляторна діяльність». Зазначений План діяльності містить інформацію щодо найменувань проектів регуляторних актів, які Комісією заплановано розробити у 2017 році, цілей їх прийняття, строків підготовки. Інформація, зазначена в Плані діяльності, надає можливість суб’єктам господарювання та інвесторам планувати свою подальшу діяльність, приймати участь у обговоренні проектів регуляторних актів та їх удосконаленні, що сприяє захисту їх прав.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами