Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку

Загальна інформація про документ

№:
2021
Дата затвердження:
01.12.2015
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Посилання на зовнішній документ:
Останні зміни:
10.08.2017
Дата вступу в силу:
22.01.2016
Номер мін'юсту:
1599/28044
Дата реєстрації:
21.12.2015

Змiст документу

ПОЛОЖЕННЯ
про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
№ 596 від 10.08.2017}

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (далі – професійний учасник) у своїй діяльності вимог щодо пруденційних нормативів, установлених нормативно-правовим актом Комісії, який встановлює перелік, порядок розрахунку та нормативні значення пруденційних показників, що застосовуються для вимірювання та оцінки ризиків професійної діяльності на фондовому ринку.

2. Дія цього Положення поширюється на професійних учасників, щодо яких нормативно-правовим актом Комісії встановлені обов’язкові для дотримання пруденційні нормативи.

3. Поняття «пруденційний норматив» та інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

4. Професійні учасники, що провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, здійснюють розрахунок пруденційних нормативів відповідно до переліку та з періодичністю, що визначені нормативно-правовим актом Комісії, який встановлює перелік, порядок розрахунку та нормативні значення пруденційних показників, що застосовуються для вимірювання та оцінки ризиків професійної діяльності на фондовому ринку.

5. Професійні учасники подають до Комісії інформацію про результати розрахунку пруденційних нормативів та дані, на основі яких здійснюється їх розрахунок, у порядку та у строки, визначені нормативно-правовими актами Комісії, що регламентують подання професійними учасниками адміністративних даних та інформації до Комісії.

6. Інформація стосовно результатів розрахунку пруденційних нормативів та даних, на основі яких здійснюється такий розрахунок, надходить до структурного підрозділу Комісії, до повноважень якого належить здійснення пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників (далі – уповноважений структурний підрозділ).

7. Комісія здійснює нагляд за дотриманням професійними учасниками вимог нормативно-правового акта, який встановлює перелік, порядок розрахунку та нормативні значення пруденційних показників, що застосовуються для вимірювання та оцінки ризиків професійної діяльності на фондовому ринку, щодо відповідності розрахованих значень пруденційних показників встановленим нормативним значенням, а також вимог нормативно-правових актів, що регламентують подання професійними учасниками адміністративних даних до Комісії, у частині подання у встановлені строки та у повному обсязі інформації про результати розрахунку пруденційних нормативів та даних, на основі яких здійснювався їх розрахунок.

ІІ. Порядок нагляду Комісією за дотриманням пруденційних нормативів, розрахунок яких здійснюється професійним учасником станом на кінець кожного робочого дня

1. При розрахунку пруденційного нормативу станом на кінець кожного робочого дня у разі виникнення у професійного учасника суттєвого відхилення розрахункового значення пруденційного показника, яке становить 20 і більше відсотків від його нормативного значення (далі – суттєве відхилення), професійний учасник повинен протягом 5 робочих днів від дня виникнення такого відхилення надати в Комісію інформацію щодо такого відхилення із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника та дати, на яку мало місце відхилення, а також підготувати та надати до Комісії план заходів щодо поліпшення свого фінансового стану, складений відповідно до вимог розділу IV цього Положення. У такому випадку професійний учасник виокремлюється для здійснення Комісією індивідуального нагляду.

2. У разі якщо значення пруденційного показника приведено у відповідність до встановленого нормативного значення до закінчення строку, передбаченого пунктом 1 цього розділу, професійний учасник подає до Комісії інформацію про факт суттєвого відхилення із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника та дати, на яку мало місце відхилення, а також розрахункового значення пруденційного показника та дати, на яку показник було приведено у відповідність до нормативного значення, у строк, визначений пунктом 1 цього розділу.

3. У разі недотримання професійним учасником нормативного значення пруденційного показника, крім випадків виникнення суттєвого відхилення, такий професійний учасник повинен протягом 30 календарних днів від дня виникнення відхилення розрахункового значення пруденційного показника від його нормативного значення здійснити заходи щодо приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення.

4. У разі якщо після закінчення строку, передбаченого пунктом 3 цього розділу, розрахункове значення пруденційного показника не буде відповідати встановленому нормативному значенню, професійний учасник протягом 5 робочих днів після закінчення строку, передбаченого пунктом 3 цього розділу, повинен підготувати та надати до Комісії план заходів щодо поліпшення свого фінансового стану, складений відповідно до вимог розділу IVцього Положення, або повідомити Комісію про приведення показника у відповідність до нормативного значення (із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника та дати, на яку показник було приведено у відповідність), якщо таке приведення відбулось після закінчення строку, передбаченого пунктом 3 цього розділу, але до закінчення строку, встановленого для подання до Комісії плану заходів.

ІІІ. Порядок нагляду Комісією за дотриманням пруденційних нормативів, розрахунок яких здійснюється професійним учасником станом на кінець останнього дня кожного місяця

1. При розрахунку пруденційного нормативу станом на кінець останнього дня кожного місяця у разі недотримання професійним учасником нормативного значення пруденційного показника такий професійний учасник повинен протягом 30 календарних днів від дня виникнення відхилення розрахункового значення пруденційного показника від його нормативного значення здійснити заходи щодо приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення.

2. У разі якщо після закінчення строку, передбаченого пунктом 1 цього розділу, розрахункове значення пруденційного показника не буде відповідати встановленому нормативному значенню, професійний учасник протягом 5 робочих днів після закінчення строку, передбаченого пунктом 1 цього розділу, повинен підготувати та надати до Комісії план заходів щодо поліпшення свого фінансового стану, складений відповідно до вимог розділу IV цього Положення, або повідомити Комісію про приведення показника у відповідність до нормативного значення (із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника та дати, на яку показник було приведено у відповідність), якщо таке приведення відбулось після закінчення строку, передбаченого пунктом 1 цього розділу, але до закінчення строку, встановленого для подання до Комісії плану заходів.

IV. План заходів щодо поліпшення фінансового стану професійного учасника

1. План заходів щодо поліпшення фінансового стану професійного учасника (далі – план заходів) обов’язково повинен містити:

дату, на яку мало місце відхилення;

розрахунок показника із зазначенням вихідних даних, на основі яких здійснювався розрахунок;

опис причин, перелік факторів, що призвели до відхилення розрахованого значення пруденційного показника від його нормативного значення;

перелік заходів із зазначенням строків їх реалізації, які професійний учасник має здійснити для приведення значення пруденційного показника у відповідність до встановленого нормативного значення;

прізвище, ім’я, по батькові, посаду та контактну інформацію особи, відповідальної за розробку та реалізацію плану.

План заходів складається у паперовій формі та засвідчується підписом керівника професійного учасника.

{Абзац пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 596 від 10.08.2017}

2. Загальний строк реалізації плану заходів не повинен перевищувати 3 місяців (для компаній з управління активами та осіб, які провадять діяльність з управління пенсійними активами, – 6 місяців) після закінчення строку, передбаченого пунктом 3 розділу ІІ або пунктом 1 розділу ІІІ цього Положення, а у випадку виникнення суттєвого відхилення – з дати виникнення такого відхилення.

3. Професійний учасник надає до Комісії інформацію щодо реалізації окремих заходів плану в письмовій формі з описом заходів, які були реалізовані, протягом 3 робочих днів з визначеної планом заходів дати їх виконання. У разі якщо окремі заходи, передбачені планом, своєчасно не виконані професійним учасником, він письмово повідомляє про це Комісію з описом причин такого невиконання протягом 3 робочих днів з визначеної планом заходів дати закінчення строку їх реалізації.

У разі приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення до закінчення строку реалізації плану заходів професійний учасник протягом 3 робочих днів з дати такого приведення письмово повідомляє про це Комісію із наданням розрахунку такого показника та вихідних даних, на основі яких він здійснювався.

4. Після закінчення строку реалізації плану заходів професійний учасник протягом 3 робочих днів надає до Комісії звіт про результати його реалізації у паперовій формі із наданням розрахунку пруденційного показника на дату закінчення строку реалізації плану заходів та вихідних даних, на основі яких здійснювався розрахунок. У разі неприведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення у звіті зазначається також причина цього.

V. Індивідуальний нагляд за професійним учасником, що здійснюється Комісією

1. Виокремлення професійного учасника для індивідуального нагляду здійснюється Комісією з дати подання ним плану заходів до Комісії.

2. Індивідуальний нагляд за професійним учасником передбачає здійснення спеціалістами уповноваженого структурного підрозділу таких заходів:

перевірка правильності здійснення розрахунку значення відповідного показника на підставі поданих професійним учасником до Комісії адміністративних даних;

визначення динаміки у зміні значень пруденційних показників;

аналіз факторів, що спричинили відхилення значення пруденційного показника від нормативного значення, шляхом вивчення впливу на його значення складових розрахунку.

3. Уповноважений структурний підрозділ здійснює моніторинг виконання професійним учасником плану заходів на підставі інформації щодо реалізації його окремих заходів, яка надається професійним учасником до Комісії в порядку, передбаченому пунктом 3 розділу IV цього Положення.

4. У разі недостатності наявної в Комісії інформації для здійснення заходів індивідуального нагляду та поглибленого аналізу ситуації у професійного учасника можуть бути витребувані пояснення та інша додаткова інформація щодо відхилення значення пруденційного показника від його нормативного значення.

Для з’ясування причин недотримання професійним учасником пруденційних нормативів Комісія також може витребувати у професійного учасника інформацію щодо організації та функціонування його внутрішньої системи управління ризиками, служби внутрішнього аудиту (контролю), а також корпоративного управління. Така інформація має бути надана професійним учасником до Комісії у паперовій формі із супровідним листом протягом 10 робочих днів з дати отримання письмового запиту на інформацію.

5. Інформація про професійного учасника, щодо якого здійснюється індивідуальний нагляд, повідомляється Комісією саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності, членом якої він є.

Директор
департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності
учасників ринку цінних паперів
та емітентів,
та пруденційного нагляду

К. Рафальська
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами