Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку

Загальна інформація про документ

№:
1464
Дата затвердження:
13.08.2013
Тема:
Навчання і сертифікація фахівців
Категорія:
Положення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Посилання на зовнішній документ:
Останні зміни:
29.08.2017
Засідання:
13.08.2013
Номер мін'юсту:
1572/24104
Дата реєстрації:
11.09.2013

Змiст документу

Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок проведення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) сертифікації осіб, що здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

заявник – фізична особа, яка подає до Комісії документи для отримання сертифіката, отримання дубліката сертифіката;

реєстр сертифікованих осіб «Облік сертифікованих осіб, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку» – автоматизована система збирання, накопичення та обробки інформації про осіб, які отримали сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі – професійна діяльність на фондовому ринку), а також осіб, яким такий сертифікат був анульований, яка розміщена на сайті Комісії (http://cert.nssmc.gov.ua/) (далі – Реєстр сертифікованих осіб);

{Абзац третій пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку (далі – сертифікат), – документ встановленого зразка, який підтверджує факт взяття на облік сертифікованої особи та внесення її до реєстру сертифікованих осіб та надає право здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку;

сертифікація – процедура взяття на облік фізичних осіб та внесення фізичних осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, і відповідають вимогам цього Положення, до реєстру сертифікованих осіб шляхом видачі сертифікатів;

сертифікована особа – фізична особа, яка внесена до реєстру сертифікованих осіб та на ім’я якої виписаний сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

Термін «ділова репутація» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Термін «кваліфікаційне посвідчення» вживається у значенні, наведеному у Положенні про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженому наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 1996 року за № 584/1609.

3. Сертифікат видається на підставі наказу Голови Комісії, є чинним на всій території України та має містити такі реквізити:

напис «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»;

напис «Сертифікат»;

номер, дата початку дії та дата закінчення дії сертифіката;

прізвище, ім’я та по батькові фахівця;

назва виду професійної діяльності на фондовому ринку;

прізвище, ініціали, підпис Голови Комісії та печатка Комісії.

{Абзац перший пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

Дата початку дії сертифіката є датою видачі наказу Голови Комісії, крім випадку, коли заявник на дату видачі наказу Голови Комісії має чинний сертифікат з цього самого виду діяльності. У цьому випадку дата початку дії сертифіката є датою, наступною за датою закінчення чинного сертифіката.

Особа вважається сертифікованою з дати початку дії сертифіката.

Сертифікат видається на строк дії кваліфікаційного посвідчення. Дата закінчення дії сертифіката є останнім днем дії кваліфікаційного посвідчення.

Дата початку та дата закінчення дії сертифіката зазначаються на бланку сертифіката.

4. Комісія видає сертифікати на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку:

1) торгівля цінними паперами;

2) депозитарна діяльність;

3) управління активами інституційних інвесторів;

4) організація торгівлі на фондовому ринку;

5) клірингова діяльність;

6) діяльність з управління іпотечним покриттям.

5. Сертифікат не підлягає передаванню для використання іншим фізичним особам.

6. Сертифікації підлягають такі особи:

керівник юридичної особи (крім банків, за наявності заступника керівника банку або члена виконавчого органу, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідає за здійснення банком професійної діяльності на фондовому ринку);

{Абзац другий пункту 6 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

заступник керівника юридичної особи, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів юридичної особи відповідає за здійснення юридичною особою професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності такого заступника);

керівник відповідного структурного підрозділу юридичної особи, який безпосередньо здійснює певний вид професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності такого підрозділу). У випадку, коли відповідний структурний підрозділ входить до складу інших структурних підрозділів юридичної особи, діяльність яких не пов’язана виключно з провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, керівники таких структурних підрозділів юридичної особи підлягають сертифікації у разі відсутності заступника керівника юридичної особи, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів юридичної особи відповідає за здійснення юридичною особою професійної діяльності на фондовому ринку;

{Абзац четвертий пункту 6 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

фахівці, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

7. У разі наявності в юридичної особи, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку, філії, представництва, відділення та інших відокремлених підрозділів сертифікації також підлягають:

керівник відокремленого підрозділу;

заступник керівника відокремленого підрозділу, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів відокремленого підрозділу відповідає за здійснення підрозділом професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності такого заступника);

керівник відповідного структурного підрозділу цього відокремленого підрозділу, який здійснює операції щодо цінних паперів (у разі наявності такого структурного підрозділу);

фахівці, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

8. Якщо юридична особа виконує кілька видів професійної діяльності на фондовому ринку, то керівник та відповідний заступник керівника юридичної особи, який відповідно до посадових обов’язків здійснює керівництво всіма структурними підрозділами професійного учасника фондового ринку, які безпосередньо залучені до провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі його наявності), повинні пройти сертифікацію в установленому порядку за тими видами професійної діяльності з цінними паперами, які ця юридична особа здійснює згідно з отриманими ліцензіями.

ІІ. Порядок подання та розгляду документів для отримання cертифіката та дубліката cертифіката

1. Для сертифікації заявник повинен відповідати таким вимогам:

1) мати кваліфікаційне посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності, яке видається у порядку, встановленому Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за № 584/1609;

2) не бути за вироком суду позбавленим права посідати певні посади та займатися певною діяльністю;

3) не мати судимість не погашену, не зняту в установленому законодавством порядку, у тому числі за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності;

4) мати бездоганну ділову репутацію.

2. Документи на сертифікацію подаються у картонному швидкозшивачі, на якому має бути зазначена така інформація: прізвище, ім’я, по батькові; місце реєстрації, адреса для листування та контактний телефон заявника.

Зазначені документи подаються особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою до структурного підрозділу, відповідального за реєстрацію вхідної кореспонденції в Комісії.

Всі копії документів (крім копії платіжного документа), які подаються на сертифікацію, та підписи заявника на заяві-анкеті мають бути засвідчені юридичною особою – роботодавцем або в установленому законодавством порядку. Копії сторінок паспорта засвідчуються підписом заявника.

{Абзац третій пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

{Пункт 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

3. Для отримання сертифіката фізична особа подає до Комісії такі документи:

1) роздруковану форму заяви-анкети, яка заповнюється на сайті Комісії (http://cert.nssmc.gov.ua/) за встановленим форматом згідно з додатком 1 до цього Положення, підписану заявником на кожному аркуші зазначеної заяви-анкети. Фотографія в заяві-анкеті має бути в діловому стилі, обличчя повинно становити 70-80 % фотографії;

{Підпункт 1 пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

2) копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності, яке видається у порядку, встановленому Комісією;

3) копії першої та другої сторінок паспорта (для осіб без громадянства – копію документа, що його замінює);

4) копію трудової книжки заявника (у разі наявності), а саме першу сторінку та сторінки трудової книжки за останні три роки. Якщо особа на одному й тому самому місці роботи має трудовий стаж більше трьох років, така особа має надати копію сторінки трудової книжки з останнім записом про прийняття, а у разі її відсутності – інформація надається за останні 3 роки згідно з додатком 2 до цього положення;

{Підпункт 4 пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

5) за наявності роботи за сумісництвом – копію документа (наказ, договір підряду тощо), що підтверджує трудові відносини з юридичною особою, що має ліцензію Комісії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або з Центральним депозитарієм;

6) копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні контролюючі органи і мають відмітку у паспорті, надають копію сторінки паспорта з відповідною відміткою);

7) оригінал або копію платіжного документа, засвідчену уповноваженим представником банку та відміткою банку, про перерахування плати на відповідні рахунки та у розмірі, визначені в установленому законодавством порядку на дату здійснення такої оплати, за видачу сертифіката особі, що здійснює дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку. В призначенні платежу мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові заявника та вид професійної діяльності на фондовому ринку, зазначений в кваліфікаційному посвідченні.

{Підпункт 7 пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

{Підпункт 8 пункту 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

{Підпункт 9 пункту 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

Документи, визначені підпунктами 3, 6 цього пункту, подаються для отримання сертифіката особами, які вперше отримують сертифікат, а також особами, які повторно отримують сертифікат, якщо в зазначених документах відбулись зміни після отримання попереднього сертифіката за будь-яким видом професійної діяльності.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

{Пункт 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

4. Заявник відповідає за достовірність інформації, яка міститься в документах, наданих до Комісії для отримання сертифіката.

5. Заява-анкета реєструється в журналі реєстрації заяв-анкет на отримання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, у якому фіксуються: дата її безпосереднього надходження до Комісії; вхідний реєстраційний номер справи; прізвище, ім’я, по батькові заявника; вид професійної діяльності, за яким особа має намір отримати сертифікат.

6. Уповноважений підрозділ центрального апарату Комісії здійснює розгляд документів, їх перевірку на відповідність заявника вимогам цього Положення, готує відповідні пропозиції щодо сертифікації фізичної особи та формує справу фізичної особи. З цією метою Комісія має право звертатися до організацій, установ, інших осіб, у тому числі до заявника, для отримання додаткової інформації.

7. Строк розгляду документів для отримання сертифіката або дубліката сертифіката та їх оформлення не повинен перевищувати тридцяти календарних днів з дня надходження до Комісії відповідних документів, передбачених цим Положенням.

8. У разі втрати виданого Комісією сертифіката особі видається його дублікат. Для отримання дубліката сертифіката особа подає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката сертифіката у довільній формі із зазначенням причини втрати сертифіката;

2) оригінал або копію платіжного документа, засвідчену уповноваженим представником банку та відміткою банку, про перерахування плати на відповідні рахунки та у розмірі, визначені в установленому законодавством порядку на дату здійснення такої оплати, за видачу дубліката сертифіката. В призначенні платежу мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові заявника та вид професійної діяльності на фондовому ринку, який був зазначений у втраченому сертифікаті.

{Підпункт 2 пункту 8 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014, № 135 від 04.02.2016}

{Пункт 9 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

9. Документи, подані для отримання сертифіката, зберігаються протягом чотирьох років з дати їх надходження до Комісії.

ІІІ. Прийняття рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката

1. Рішення про видачу сертифіката або про відмову у видачі оформлюється наказом Голови Комісії в строки, визначені цим Положенням.

2. Сертифікати оформлюються уповноваженим структурним підрозділом Комісії протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного наказу Голови Комісії про видачу сертифікатів.

3. Сертифікат підписується уповноваженою посадовою особою, визначеною наказом Голови Комісії, та засвідчується печаткою Комісії.

4. За кожним наказом Голови Комісії формується журнал реєстрації виданих сертифікатів, який повинен бути пронумерований, прошнурований, засвідчений печаткою Комісії та зберігатися протягом трьох років після останнього запису.

У цьому журналі зазначаються: номер сертифіката; прізвище, ім’я, по батькові сертифікованої особи; вхідний реєстраційний номер справи; дата отримання сертифіката, прізвище, ініціали та підпис особи, що отримала сертифікат, тощо.

5. Інформація про особу, якій виданий сертифікат, підлягає внесенню до реєстру сертифікованих осіб.

6. При отриманні сертифіката заявник пред’являє свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу, відповідно до законодавства. Якщо сертифікат отримує уповноважена особа заявника, така особа має надати оригінал або копію довіреності на вчинення таких дій, засвідчену в установленому законодавством порядку, а також пред’явити свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу. У цьому випадку така довіреність або її копія підшивається до справи.

{Абзац перший пункту 6 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

Факт отримання сертифіката повинен бути засвідчений підписом отримувача у журналі реєстрації виданих сертифікатів із зазначенням дати отримання сертифіката та прізвища особи, яка його отримала.

7. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката можуть бути:

1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства, у тому числі вимогам цього Положення;

{Підпункт 1 пункту 7 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

2) недостовірність інформації в документах, поданих особою для проходження сертифікації;

{Підпункт 2 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

3) невідповідність заявника вимогам, установленим пунктом 1 розділу II цього Положення;

4) звільнення з роботи відповідно до пунктів 2, 3, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, якщо робота була пов’язана з діяльністю на ринку цінних паперів;

5) анулювання сертифіката на підставі підпунктів 2 – 7 пункту 1 розділу V цього Положення, якщо з дати його анулювання пройшло менше року;

{Підпункт 5 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

6) обіймання посади керівника ліцензіата, якому за правопорушення на ринку цінних паперів була анульована ліцензія Комісії (якщо таке правопорушення було вчинено під час безпосередньої діяльності керівника та підтверджується постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду), та якщо на дату подання документів на сертифікацію пройшло менше двох років з дня анулювання ліцензії.

{Підпункт 6 пункту 7 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

8. Про відмову у видачі сертифіката Комісія повідомляє особу письмово із зазначенням підстав для відмови протягом 10 робочих днів з дня оформлення відповідного наказу Голови Комісії. У цьому випадку подані документи заявнику не повертаються.

9. Підставою для повернення документів заявнику без розгляду є:

подання неповного пакета документів, передбаченого пунктом 3 розділу ІІ цього Положення;

відсутність підпису/підписів заявника на документах, як передбачено пунктом 3 розділу ІІ цього Положення;

копії документів, які подаються на сертифікацію, та підпис/підписи заявника незасвідчений/незасвідчені в порядку, передбаченому пунктом 2 розділу ІІ цього Положення;

документи, подані на отримання сертифіката, заповнені з порушенням вимог пункту 3 розділу ІІ цього Положення.

У разі наявності таких підстав пакет документів повертається заявнику без розгляду протягом 10 робочих днів з дня їх надходження до Комісії.

{Пункт 9 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

10. Відповідний лист про відмову у видачі сертифіката або про повернення пакета документів без розгляду підписується керівником уповноваженого структурного підрозділу Комісії із зазначенням відповідних підстав для прийняття такого рішення.

IV. Порядок надання інформації про зміни у відомостях стосовно трудової діяльності

1. У разі змін у відомостях стосовно трудової діяльності:

призначення;

переведення/переміщення з посади чи на посаду керівника юридичної особи (виконуючого його обов’язки), заступника керівника юридичної особи, керівника структурного підрозділу, заступника керівника структурного підрозділу;

звільнення з професійного учасника фондового ринку фізична особа, яка має сертифікат, повинна протягом п’яти робочих днів (з наступного дня після виникнення таких змін) розкрити інформацію на сайті (http://cert.nssmc.gov.ua/) згідно з додатком 3 до цього Положення.

{Пункт 1 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

2. У разі виявлення Комісією інформації про зміни у відомостях стосовно трудової діяльності фізичної особи, яка має сертифікат, що не була розкрита на сайті (http://cert.nssmc.gov.ua/) відповідно до пункту 1 розділу IV цього Положення, Комісія вносить такі зміни самостійно.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 2 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

3. Сертифікована особа відповідає за достовірність інформації про зміни у відомостях стосовно трудової діяльності, яку розкриває на сайті (http://cert.nssmc.gov.ua/).

{Розділ IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

V. Підстави для анулювання сертифіката

1. Сертифікат може бути анульований у порядку, визначеному розділом VI цього Положення, за таких підстав:

1) заява сертифікованої особи про анулювання власного сертифіката за відповідним видом діяльності;

{Підпункт 2 пункту 1 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

2) документи, подані до Комісії відповідно до вимог цього Положення, містять недостовірну інформацію;

3) невиконання посадовою особою ліцензіата обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, що завдало шкоди клієнту такого професійного учасника та факт завдання якої підтверджений у встановленому законодавством порядку;

4) звільнення особи з роботи відповідно до пунктів 2, 3, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, якщо робота була пов’язана з діяльністю на фондовому ринку;

5) наявність на сторінці сертифікованого фахівця в Реєстрі сертифікованих осіб (на сайті http://cert.nssmc.gov.ua/) не менше трьох записів про порушення строків розкриття інформації про зміни у відомостях стосовно трудової діяльності за останні 3 роки, що передують даті останнього такого запису;

{Підпункт 5 пункту 1 розділу V в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014, № 135 від 04.02.2016}

6) невиконання сертифікованою особою – керівником ліцензіата двох та більше постанов про накладення санкцій в строки, визначені цими постановами, винесених щодо такого ліцензіата, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду, протягом строку дії сертифіката;

{Підпункт 6 пункту 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

7) втрата бездоганної ділової репутації, зокрема:

притягнення до адміністративної відповідальності більше двох разів протягом року за один і той самий вид адміністративного правопорушення, пов’язане з діяльністю на фондовому ринку, посадової особи ліцензіата, яка відповідає за даний напрям роботи, внаслідок порушення нею своїх посадових обов’язків;

{Абзац другий підпункту 7 пункту 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

наявність судового рішення, яке набрало законної сили відповідно до законодавства, щодо притягнення особи до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

{Абзац четвертий підпункту 7 пункту 1 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

встановлення ознак маніпулювання на фондовому ринку в діях сертифікованої особи та/або неправомірного використання інсайдерської інформації;

{Підпункт 7 пункту 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

обіймання посади керівника професійного учасника, якого було визнано банкрутом (якщо до такого банкрутства ліцензіат був доведений під час безпосередньої діяльності керівника, що підтверджене у встановленому законодавством порядку).

{Підпункт 7 пункту 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 135 від 04.02.2016}

2. У разі розгляду питання про анулювання сертифіката саморегулівна організація за відповідним видом діяльності надає на запит Комісії інформацію щодо порушення сертифікованою особою законодавства про цінні папери.

3. Особа може подати документи для отримання нового сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринку цінних паперів, не раніше ніж через один рік з дати прийняття рішення про анулювання попереднього сертифіката, прийнятого на підставі підпунктів 2 – 8 пункту 1 цього розділу.

VI. Порядок анулювання сертифіката

1. Анулювання сертифіката здійснюється на підставі відповідних документів, які підтверджують обставини, зазначені в пункті 1 розділу V цього Положення.

2. Рішення про анулювання сертифіката на підставі підпункту 1 пункту 1 розділу V цього Положення оформлюється наказом Голови Комісії.

3. У цьому випадку фізична особа має подати особисто до уповноваженого підрозділу, через уповноважену особу або надіслати поштою заяву у довільній формі з проханням анулювати сертифікат із зазначенням виду діяльності, номера, дати видачі та строку дії сертифіката.

У разі подання заяви через уповноважену особу або надсилання поштою підпис заявника має бути засвідчений нотаріально.

4. Анулювання сертифіката на підставі підпунктів 2 – 8 пункту 1 розділу V цього Положення здійснюється за рішенням Комісії.

5. Особі, сертифікат якої анулюється згідно з підпунктами 2 – 8 пункту 1 розділу V цього Положення, та іншим заінтересованим особам за 5 робочих днів до запланованої дати розгляду Комісією питання про анулювання сертифіката надсилається повідомлення про дату, час та місце зазначеного розгляду.

Особа має право бути присутньою на засіданні Комісії під час розгляду відповідного питання про анулювання сертифіката.

6. Про анулювання сертифіката фізичній особі та роботодавцю – професійному учаснику фондового ринку повідомляють письмово у двотижневий строк після прийняття рішення Комісією із зазначенням підстав для анулювання.

7. Інформація про анулювання сертифіката вноситься до реєстру сертифікованих осіб із зазначенням підстав для анулювання сертифіката.

8. Рішення про відмову у видачі сертифіката або анулювання сертифіката може бути оскаржено особою у встановленому законодавством порядку.

Директор департаменту
аналізу, стратегії та розвитку
законодавства

М. Лібанов

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами