Правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою

Загальна інформація про документ

№:
17
Дата затвердження:
12.01.2016
Тема:
Рейтингові агентства
Категорія:
Правила
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Посилання на зовнішній документ:
Номер мін'юсту:
182/28312
Дата реєстрації:
03.02.2016

Змiст документу

ПРАВИЛА
визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою

 1. Ці Правила встановлюють вимоги, відповідно до яких уповноважене рейтингове агентство має визначити рейтингову оцінку за Національною рейтинговою шкалою (далі – Національна шкала).
 2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

рейтингова методологія – сукупність документів, які визначають критерії визначення рейтингової оцінки уповноваженим рейтинговим агентством за Національною шкалою, у тому числі визначають порядок проведення аналізу емітента та його цінних паперів на предмет відповідності ознакам фіктивності;

рейтингова процедура – документ, який визначає послідовність дій з присвоєння, оновлення, призупинення та відкликання рейтингової оцінки за Національною шкалою.

 1. Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території України з визначення рейтингової оцінки, визначення якої є обов’язковим за законом, та мають статус уповноважених рейтингових агентств.
 2. Уповноважене рейтингове агентство зобов’язане:

1) здійснювати діяльність відповідно до цих Правил, рейтингової методології та рейтингової процедури;

2) проводити незалежну рейтингову оцінку за Національною шкалою;

3) здійснювати оновлення присвоєних рейтингових оцінок;

4) здійснювати діяльність з визначення рейтингової оцінки та її оновлення на підставі договору між уповноваженим рейтинговим агентством та суб’єктом рейтингування (далі – договір).

Зміни до договору можуть вноситись лише за згодою обох сторін договору.

У разі якщо об’єктом рейтингування є боргові емісійні цінні папери, строк дії договору повинен відповідати строку існування такого запозичення (строку до дати закінчення погашення такого випуску цінних паперів);

5) вести облік укладених договорів і зберігати їх в агентстві не менше п’яти років після виконання взаємних зобов’язань;

6) подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) інформацію в обсягах, формах та в строки, що визначені нормативно-правовим актом Комісії, який встановлює порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами;

7) протягом 90 календарних днів після закінчення кожного календарного півріччя розміщувати на власній сторінці в мережі Інтернет звіт за попереднє календарне півріччя щодо кількості дефолтів за рейтинговими рівнями Національної шкали, в якому зазначається кількість емітентів, які мали діючий кредитний рейтинг агентства на дату дефолту, за зобов’язаннями яких настав дефолт у звітному півріччі, у розбивці за рейтинговими рівнями (uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB, uaBB, uaB, uaCCC, uaCC, uaC), до яких відносилися рейтинги відповідних емітентів (або рейтинги окремих зобов’язань, щодо яких настав дефолт) за 6 місяців до дати настання дефолту;

8) протягом 6 календарних місяців з дати дефолту емітента з довгостроковим кредитним рейтингом інвестиційного рівня подавати до Комісії та розміщувати на власній сторінці в мережі Інтернет пояснення щодо причин такого дефолту.

 1. Рейтингова методологія та рейтингова процедура, а також зміни до них затверджуються уповноваженим рейтинговим агентством та протягом 5 робочих днів після їх затвердження надсилаються до Комісії.

Рейтингова методологія та рейтингова процедура, а також зміни до них розміщуються на власній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж на наступний робочий день після їх затвердження.

 1. Послідовністю дій з присвоєння, оновлення, призупинення та відкликання рейтингової оцінки є:

1) укладання договору про присвоєння та оновлення рейтингової оцінки;

2) визначення відповідальної особи (відповідальних осіб) за присвоєння та оновлення рейтингової оцінки;

3) аналіз наданої суб’єктом рейтингування інформації, у тому числі інформації відповідно до пункту 9 цих Правил, для присвоєння або оновлення рейтингової оцінки, а також іншої інформації, що є в наявності в уповноваженого рейтингового агентства щодо суб’єкта рейтингування.

Для оновлення рейтингової оцінки такий аналіз здійснюється з періодичністю не рідше ніж раз на 6 місяців;

4) підготовка за результатами аналізу рейтингового звіту, який розміщується на власній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж на наступний робочий день після розміщення інформації щодо рейтингової оцінки відповідно до вимог пункту 10 цих Правил;

5) проведення засідання відповідного уповноваженого органу уповноваженого рейтингового агентства та прийняття рішення про присвоєння рейтингової оцінки, оновлення рейтингової оцінки шляхом її підтвердження або зміни, призупинення рейтингової оцінки або відкликання рейтингової оцінки з оформленням відповідного документа;

6) надання суб’єкту рейтингування рейтингової оцінки та рейтингового звіту в повному обсязі;

7) врегулювання можливих суперечок із суб’єктом рейтингування щодо результатів рейтингової оцінки та рейтингового звіту;

8) розкриття уповноваженим рейтинговим агентством інформації про прийняте рішення щодо рейтингової оцінки відповідно до вимог пункту 10 цих Правил.

 1. Якщо присвоєна та оновлена рейтингова оцінка не влаштовує суб’єкт рейтингування і він має підстави думати, що в ході рейтингової процедури не були враховані істотні фактори, що впливають на рейтингову оцінку, суб’єкт рейтингування має право протягом 5 робочих днів після одержання рейтингової оцінки подати обґрунтовану заяву та документи до відповідного уповноваженого органу уповноваженого рейтингового агентства.

Після аналізу заяви і документів відповідний уповноважений орган уповноваженого рейтингового агентства протягом 5 робочих днів після одержання документів для оскарження приймає рішення з присвоєння або оновлення рейтингової оцінки, що не підлягає подальшому оскарженню в уповноваженому рейтинговому агентстві, проте може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

До прийняття рішення уповноваженим рейтинговим агентством за результатом розгляду оскарження розкриття інформації про прийняте рішення щодо рейтингової оцінки не здійснюється.

 1. Оновлення присвоєної рейтингової оцінки проводиться уповноваженим рейтинговим агентством відповідно до умов договору в разі надходження інформації, що є підставою для перегляду, або в разі звернення суб’єкта рейтингування.
 2. Інформацією, яку повідомляє суб’єкт рейтингування уповноваженому рейтинговому агентству, є:

1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

2) прийняття рішення про викуп власних акцій;

3) факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

4) отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

5) зміна складу посадових осіб емітента;

6) зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

7) рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

8) рішення вищого органу емітента про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу;

9) порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

10) рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;

11) накладення арешту на банківські рахунки емітента;

12) знищення майна на суму, що перевищує 10 відсотків розміру статутного капіталу емітента;

13) участь емітента в холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, інших об’єднаннях або припинення участі в них;

14) учинення правочинів на суму, що перевищує 10 відсотків суми вартості активів емітента;

15) дроблення або консолідація акцій емітента;

16) значні зміни в номенклатурі послуг, вартість яких становить не менше ніж 25 відсотків доходу від реалізації послуг емітента;

17) пред’явлення позову до емітента в розмірі, що перевищує 10 відсотків розміру статутного капіталу;

18) річні звіти емітента;

19) накладення фінансових санкцій на суму, що перевищує понад 10 відсотків розміру статутного капіталу емітента;

20) накладення Комісією штрафів на емітента;

21) отримання, відкликання або анулювання ліцензії, патентів або інших документів дозвільного характеру, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності емітента.

Договором можуть бути передбачені інші підстави для оновлення рейтингової оцінки.

 1. Інформація щодо присвоєння, оновлення, призупинення та відкликання рейтингової оцінки підлягає розкриттю уповноваженим рейтинговим агентством відповідно до нормативно-правового акта Комісії, який встановлює порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами.
 2. Державний контроль за додержанням цих Правил здійснюється Комісією відповідно до законодавства України.

У разі необхідності Комісія в межах своїх повноважень може отримувати повний рейтинговий звіт від уповноваженого рейтингового агентства за окремим запитом Комісії за підписом Голови Комісії.

У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням цих Правил до уповноваженого рейтингового агентства застосовуються заходи впливу відповідно до законодавства України.

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів
А. Папаіка

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами