- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Загальна інформація про документ

№:
1343
Дата затвердження:
02.10.2012
Тема:
Діяльність із спільного інвестування
Категорія:
Положення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Останні зміни:
14.09.2017
Дата вступу в силу:
01.01.2013
Номер мін'юсту:
1764/22076
Дата реєстрації:
19.10.2012
Додатки:

Змiст документу

Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(У тексті Положення та додатків до нього слова “в стрічці новин” та “у стрічці новин” виключено, а слова “інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” в усіх відмінках замінено словами “інститути спільного інвестування” у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 2013 року N 1929)

I. Загальні положення

 1. Це Положення визначає склад, порядок та строки подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку компанією з управління активами (далі – Компанія) або особою, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів (далі – Особа), інформації щодо фінансового стану компанії з управління активами, про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування та про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі – Інформація).
 2. Дія цього Положення поширюється на Компанії та Осіб, яким видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
 3. Подання Інформації Компанією або Особою до Комісії здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії, за винятком випадку, передбаченого пунктом 4 цього розділу.
 4. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії Компанія або Особа зобов’язана подати Інформацію відповідно до цього Положення в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Інформації нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Інформації має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом керівника Компанії, або Особи, або особи, яка виконує обов’язки керівника. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: “Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено підписом керівника (кількість) аркушів”.

(пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішеннями
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.09.2013 р. N 1929,
від 23.09.2014 р. N 1249,
від 16.12.2014 р. N 1711,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14.09.2017 р. N 691)

 1. У разі якщо останній день подання Інформації є неробочим, строк подання продовжується до першого, після неробочого, робочого дня.
 2. У разі подання виправленої Інформації Компанія або Особа зобов’язана подати її до Комісії з дотриманням строків, визначених у розділах II – IV цього Положення (залежно від виду Інформації).

Чинною вважається остання Інформація, подана до закінчення строку її подання до Комісії.

 1. Строк подання Інформації Компанією або Особою продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Інформації у встановлений строк у зв’язку з:

вилученням документів Компанії або Особи у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

настанням обставин непереборної сили (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

 1. Компанія або Особа зобов’язана подати Інформацію до Комісії протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації.
 2. Інформація складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі – Система довідників та класифікаторів).
 3. Інформація складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.
 4. Склад та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності встановлюються окремим наказом Голови Комісії.

II. Порядок, строки подання та склад інформації щодо фінансового стану Компанії/Особи

 1. Компанія/Особа подає до Комісії інформацію щодо фінансового стану:

місячну – не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної інформації;

(абзац другий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10.10.2013 р. N 2349,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249)

щоквартальну – не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;

річну – до 1 березня року, наступного за звітним.

 1. Місячна інформація Компанії/Особи включає:

а) інформацію щодо Компанії/Особи:

титульний аркуш (додаток 1);

довідку про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства (додаток 2);

(абзац третій підпункту “а” пункту 2 розділу ІІ у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.09.2014 р. N 1249)

б) перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа (додаток 3);

в) інформацію про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані станом на кінець останнього дня кожного місяця (додаток 15).

(пункт 2 розділу II доповнено підпунктом “в” згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10.10.2013 р. N 2349,
підпункт “в” пункту 2 розділу II у редакції рішень Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249,
від 16.02.2016 р. N 177)

 1. Квартальна інформація Компанії/Особи включає місячну інформацію та фінансову звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

У разі укладання Компанією договору про управління іпотечним покриттям до Комісії щоквартально подається інформація згідно з додатком 4 до цього Положення.

 1. Річна інформація Компанії/Особи включає:

місячну інформацію та фінансову звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом;

відомості про аудиторський висновок (звіт) (крім банків) (додаток 16).

(абзац третій пункту 4 розділу ІІ у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.09.2014 р. N 1249)

У разі укладання Компанією договору про управління іпотечним покриттям до Комісії подається інформація згідно з додатком 4 до цього Положення.

III. Порядок, строки подання та склад інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

 1. Компанії, які здійснюють управління активами пайових інвестиційних фондів, що згідно з розпорядженням уповноваженої особи Комісії визнані такими, що відповідають вимогам щодо мінімального обсягу активів, та/або корпоративних інвестиційних фондів, що внесені до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, подають інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ).
 2. З дати прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ Інформація згідно з вимогами цього розділу не розкривається.
 3. Компанія подає до Комісії інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування:

щоденну – до 18-ї години наступного робочого дня щодо вартості чистих активів ІСІ, яка розраховується:

на кінець кожного робочого дня – для ІСІ відкритого типу;

на день, починаючи з якого до структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

на кожний день надходження коштів на банківський рахунок ІСІ (під час розміщення цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів ІСІ на рахунок викуплених цінних паперів такого інституту (під час викупу цінних паперів ІСІ);

щомісячну – не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної;

щоквартальну – не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;

щорічну – не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

 1. Щоденна та щомісячна Інформація включає довідку про вартість чистих активів (додаток 5).
 2. Щоквартальна Інформація щодо результатів діяльності ІСІ включає:

5.1. Титульний аркуш (додаток 6).

5.2. Інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8).

5.3. Довідку про вартість чистих активів (додаток 5).

 1. Щорічна Інформація Компанії щодо результатів діяльності ІСІ включає:

6.1. Титульний аркуш (додаток 6).

6.2. Інформацію про ІСІ відповідно до підпункту 5.2 пункту 5 цього розділу.

6.3. Довідку про вартість чистих активів (додаток 5).

6.4. Інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10).

6.5. Фінансову звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

6.6. Відомості про аудиторський висновок (звіт) (додаток 16).

 1. Інформація складається та подається щодо кожного фонду окремо.

(розділ III із змінами, внесеними згідно з рішеннями згідно з
згідно з и Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкурішенням
від 10.10.2013 р. N 2349,
від 24.09.2013 р. N 1929,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249)

IV. Порядок, строки подання та склад інформації про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

 1. Особа подає інформацію про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі – НПФ) до Комісії в строки:

1.1. Щомісячну – до 13 години другого робочого дня місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної;

1.2. Щоквартальну – не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;

1.3. Щорічну – не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

(підпункт 1.3 пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249)

 1. Щомісячна інформація про управління активами НПФ включає інформацію щодо складу, структури та вартості активів НПФ, що знаходяться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 11).

(пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.09.2014 р. N 1249)

 1. Квартальна інформація про управління активами НПФ включає:

3.1. Титульний аркуш (додаток 12);

(підпункт 3.1 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.09.2014 р. N 1249)

3.2. Інформацію про недержавний пенсійний фонд станом на останнє число звітного періоду (додаток 13);

(підпункт 3.2 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.09.2014 р. N 1249)

3.3. Інформацію щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду, що знаходиться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 11).

(підпункт 3.3 пункту 3 розділу IV у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013 р. N 2349,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249)

 1. Річна інформація про управління активами НПФ включає:

4.1. Титульний аркуш (додаток 12);

(підпункт 4.1 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.09.2014 р. N 1249)

4.2. Інформацію про недержавний пенсійний фонд станом на останнє число звітного періоду (додаток 13);

(підпункт 4.2 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.09.2014 р. N 1249)

4.3. Інформацію щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду, що знаходиться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 11).

(підпункт 4.3 пункту 4 розділу IV у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013 р. N 2349,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249)

4.4. Довідку про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (додаток 14).

(підпункт 4.4 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.09.2014 р. N 1249)

 1. Інформація складається та подається щодо кожного НПФ окремо.

V. Порядок та обсяг розкриття інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

 1. Інформація, що підлягає розміщенню у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів:

1.1. Щорічна для ІСІ (у разі публічного розміщення цінних паперів):

довідка про вартість чистих активів (додаток 5);

фінансова звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

1.2. Інформація, зазначена у підпункті 1.1 цього пункту, має бути розміщена не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

 1. Компанія надає учасникам ІСІ з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ річний звіт щодо діяльності такого інституту в порядку, встановленому його регламентом.
 2. Державний контроль за дотриманням Компаніями та Особами вимог щодо розкриття Інформації здійснює Комісія відповідно до закону.

(розділ V із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.2013 р. N 1929,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249)

 

Т. в. о. директора департаменту
спільного інвестування та
регулювання діяльності
інституційних інвесторів

В. Дерев’янкін

 

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами