Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Начальник управління бухгалтерського обліку, методології та звітності – головний бухгалтер

Опис вакансії

Позиція:
Начальник управління – головний бухгалтер
Департамент:
Управління бухгалтерського обліку, методології та звітності
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 12190 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Забезпечує розподіл посадових обов’язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.
Забезпечує розроблення положення про управління, його структурні підрозділи, посадові інструкції його працівників та підписує їх.
Організовує та контролює ведення бухгалтерського обліку у Комісії відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, у т.ч. при впровадженні форм управлінського обліку, та забезпечує виконання завдань, покладених на управління.
Організовує підготовку пропозицій щодо складових облікової політики Комісії.
Підписує звітність та документи, які є підставою для:
– перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);
– проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
– приймання і видачі грошових коштів;
– проведення інших господарських операцій.
Забезпечує регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності Комісії, що забезпечує формування внутрішньої фінансової політики.
Забезпечує організацію методологічного забезпечення впровадження сучасної технології збору та обробки облікової інформації.
Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог та інформує Голову Комісії та Керівника апарату про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.
Погоджує кандидатури працівників Комісії, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.
Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.
Погоджує накази Комісії з питань дотримання штатно-кошторисної та бюджетної дисципліни, запобігання безгосподарності, марнотратству, викривлення фінансової звітності, а також застосування дисциплінарних стягнень, в порядку встановленому законодавством про державну службу, до посадових осіб Комісії, які виконують завдання, що належать до компетенції управління.
Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.
Приймає участь в межах компетенції управління у проведенні робіт з підготовки бюджетних пропозицій та бюджетних запитів.
Приймає участь в межах компетенції управління у складанні паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, здійснення оцінки ефективності бюджетних програм.
Приймає участь у проведенні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до чинного законодавства України в сфері державних закупівель в межах компетенції управління.
Контролює виконання функцій з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Комісії, у разі їх наявності.
Здійснює використання персональних даних лише в межах компетенції, пов’язаної з виконанням службових обов’язків. Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, про що підписує відповідний документ.
Бере участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах та інших заходах, які проводяться в Комісії, а також за погодженням із Керівником апарату представляє Комісію, в установленому законодавством порядку, в органах державної влади, в фондах, установах та організаціях незалежно від форми власності.
Подає керівництву пропозиції щодо:
– облікової політики та її зміни з урахуванням особливостей діяльності Комісії і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
– визначення оптимальної структури управління та чисельності його працівників;
– призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління;
– вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності управління;
– створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
– визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;
– внесення клопотання стосовно притягнення до відповідальності працівників управління за результатами контрольних заходів, проведених державними органами;
– внесення клопотання стосовно притягнення до відповідальності працівників Комісії, дії яких призвели до порушення фінансової дисципліни та/або нанесення збитків;
– удосконалення системи оплати праці працівників Комісії, їх матеріального заохочення;
– організації навчання працівників управління з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;
– забезпечення управління нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.
Здійснює контроль за:
– відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться Комісією;
– складанням звітності;
– цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних ресурсів, збереженням майна;
– дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Комісії;
– правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
– станом погашення та списання дебіторської заборгованості відповідно до законодавства;
– додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти.
Забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності управління.
Здійснює контроль щодо відповідності законодавству підготовлених управлінням інструкцій і вказівок, методичних та інструктивних матеріалів, а також інших розпорядчих документів.
Здійснює контроль щодо підготовки працівниками управління проектів відповідей в межах компетенції управління.
Організовує своєчасний та якісний розгляд звернень від органів виконавчої влади, громадських об`єднань, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб щодо напрямку діяльності управління, а також за результатами розгляду таких звернень організовує роботу з підготовки проектів відповідних рішень та/або відповідей, в т. ч. на запити про надання публічної інформації.
Регулює роботу управління щодо його ефективної взаємодії з структурними підрозділами Комісії, вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління, співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні завдань, покладених на управління, керуючись законодавством України.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
29.03.2019
Початок конкурсу:
19.04.2019 10:00
Закінчення конкурсу:
19.04.2019 16:30
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 15 квітня 2019 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk@nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

Досвід роботи:

• Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

Вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок”;
• Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”;
• Закон України “Про доступ до публічної інформації”;
• Закон України “Про звернення громадян”;
• Закон України “Про публічні закупівлі”;
• Закону України “Про Державний бюджет України”;
• Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;
• Бюджетний кодекс України;
• Господарський кодекс України;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання бюджетної системи та бюджетного процесу на усіх його рівнях;
• знання порядку підготовки проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування у сфері бухгалтерського обліку та звітності;
• знання порядку приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів;
• знання правил проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов`язань;
• знання норм службової та професійної етики.

Спеціальний досвід роботи:

Досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• Впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Eхpress, Internet, Liga);
• Базові знання стандартних та прикладних пакетів програмного забезпечення, яке використовується для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог чинного законодавства.

Особистісні якості:

• ініціативність;
• надійність;
• відповідальність;
• порядність;
• дисциплінованість;
• комунікабельність;
• емоційна стабільність.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• навички управління;
• лідерські якості;
• стресостійкість;
• оперативність;
• вміння визначати пріоритети;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• навички розв’язання проблем;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-28-03-2019-v148k/
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку