Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

посадовий оклад – 8000 грн.;
надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Бере участь у нормотворчій діяльності відділу в межах його компетенції стосовно формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні, сприяння розвитку ринку цінних паперів та адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів з дотриманням таких принципів:
цільове спрямування – створення нормативно-правового акта відповідно до мети, предмета правового регулювання, з урахуванням відповідних правових аспектів, які діють у даній сфері суспільних відносин;
оперативність – швидке реагування на зміни в чинному законодавстві та проблемні питання, які виникають під час провадження діяльності у сфері забезпечення бухгалтерського обліку та аудиту на ринку цінних паперів, їх врахування при плануванні нормативних актів; негайна підготовка проектів нових, скасування застарілих та вдосконалення чинних нормативних актів;
системна погодженість – узгодження прийнятого нормативно-правового акта з функціонуючими, тобто прийнятими раніше, а також з чинними міжнародними договорами;
стабільність – досягнення стабільності законодавства шляхом створення нормативного акта з орієнтацією на його якомога більшу тривалість та можливістю вносити до нього доповнення і зміни у разі необхідності;
планування – складання, додержання планів розробки і ухвалення нормативно-правових актів з питань провадження діяльності у сфері забезпечення бухгалтерського обліку та аудиту на ринку цінних паперів, строків їх скасування чи зміни, приведення чинних актів у відповідність із прийнятими, у тому числі правове обґрунтування необхідності видання чи вдосконалення нормативних-правових актів (заповнення прогалин, усунення колізій тощо);
техніко-юридична досконалість – упорядкування нормативно-правових актів з додержанням обов’язкових правил, способів, нормотворчої техніки тощо.
Дотримується під час провадження нормо-проектувальної роботи наступної послідовності дій (процесу):
підготовка, розробка та схвалення проекту нормативно-правового акта:
1) аналіз існуючого середовища та виявлення проблемних питань, які виникли під час провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та потребують нормативного врегулювання, їх врахування при плануванні нормативно-правових актів, шляхом:
вивчення міжнародного досвіду з питань, що відносяться до компетенції відділу;
аналізу правових аспектів (чинних законодавчих та нормативно-правових актів), які діють у даній сфері суспільних відносин (у тому числі опрацювання змін у законодавстві з метою визначення необхідності приведення нормативно-правових актів, що відносяться до компетенції відділу, у відповідність до зазначених змін);
опрацювання пропозицій професійних учасників фондового ринку, їх об’єднань до нормативно-правових актів, що відносяться до компетенції відділу;
аналіз даних щодо розрахункових значень пруденційних нормативів, що подаються професійними учасниками фондового ринку до Комісії, для визначення необхідності перегляду нормативних значень пруденційних показників та підготовки пропозицій щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів;
виявлення проблемних питань, що виникають у процесі аналізу поданих професійними учасниками до Комісії результатів розрахунку пруденційних нормативів, які потребують нормативно-правового врегулювання, та підготовка пропозицій щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів;
2) опрацювання у разі необхідності джерел права Європейського Союзу (Директив, Регламентів та інших документів нормативно-технічного характеру), що регулюють правовідносини у відповідній сфері суспільних відносин (у тому числі здійснення порівняльно-правового аналізу регулювання правовідносин у відповідній сфері в Україні та в Європейському Союзі), з метою їх імплементації шляхом розробки проектів нормативно-правових актів або змін та доповнень до нормативно-правових актів, які відносяться до компетенції відділу;
3) підготовка пропозицій щодо розробки нового нормативно-правового акта або внесення змін до нормативно-правового акта, або скасування/визнання таким, що втратив чинність, нормативно-правового акта, розробленого відділом, з метою нормативно-правового врегулювання питань, що відносяться до компетенції відділу, удосконалення діючих правових норм у відповідних сферах, у тому числі шляхом імплементації положень права Європейського Союзу;
4) розробка проекту нормативно-правового акта та підготовка відповідних проектів рішень Комісії про його затвердження та схвалення у відповідності до вимог нормопроектувальної техніки, а також супровідних документів до нього (пояснювальні записки, аналітичні матеріали, порівняльні таблиці);
5) винесення розробленого проекту нормативно-правового акта на засідання профільного Комітету Комісії (взаємодія з керівником профільного Комітету Комісії – членом Комісії, членами Комітету, учасниками фондового ринку України, їх об’єднаннями щодо узгодження норм проекту та схвалення його для подальшого винесення на розгляд Комісії для схвалення);
6) винесення розробленого або доопрацьованого з урахуванням пропозицій членів профільного Комітету (у разі їх наявності) проекту нормативно-правового акта, схваленого Комітетом, на засідання Комісії для прийняття рішення Комісії щодо схвалення розробленого проекту (взаємодія з юридичним департаментом Комісії, Керівником апарату, керівником профільного Комітету Комісії – членом Комісії, на якого передбачається покладання контролю за виконанням цього рішення, щодо візування проекту);
оприлюднення, обговорення та доопрацювання проекту нормативно-правового акта:
7) забезпечення оприлюднення схваленого рішенням Комісії проекту нормативно-правового акта шляхом:
підготовки повідомлення про оприлюднення проекту нормативно-правового акта та направлення його на підпис Голові Комісії;
забезпечення розміщення тексту схваленого рішенням Комісії проекту нормативно-правового акта та супроводжувальних документів до нього на офіційному веб-сайті Комісії;
8) опрацювання зауважень та пропозицій (у разі їх наявності) до проекту нормативно-правового акта, розробленого відділом, що надійшли від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань протягом строку оприлюднення відповідного проекту. Попереднє узгодження норм проекту з учасниками фондового ринку України та їх об’єднаннями (у разі необхідності);
9) підготовка тексту доопрацьованого проекту нормативно-правового акта з урахуванням наданих у процесі оприлюднення зауважень та пропозицій та/або підготовка інформації про результати розгляду зауважень та пропозицій для подальшого винесення на розгляд профільного Комітету;
10) винесення доопрацьованого з урахуванням наданих пропозицій та зауважень проекту нормативно-правового акта та/або інформації про результати розгляду зауважень та пропозицій на засідання профільного Комітету Комісії (взаємодія з керівником профільного Комітету Комісії – членом Комісії, членами Комітету, учасниками фондового ринку України, їх об’єднаннями, зокрема, обговорення пропозицій та зауважень, що надійшли до оприлюдненого проекту, остаточне узгодження тексту проекту та схвалення його для подальшого винесення на розгляд Комісії для схвалення);
схвалення доопрацьованого проекту нормативно-правового акта та його погодження зацікавленими державними органами:
11) винесення доопрацьованого проекту нормативно-правового акта та/або інформації про результати розгляду зауважень та пропозицій, що надійшли до оприлюдненого проекту, на засідання Комісії для прийняття рішення Комісії про схвалення доопрацьованого проекту (взаємодія з юридичним департаментом Комісії, Керівником апарату, керівником профільного Комітету Комісії – членом Комісії, на якого передбачається покладання контролю за виконанням цього рішення, щодо візування проекту);
12) забезпечення оприлюднення інформації про результати розгляду зауважень та пропозицій, що надійшли до оприлюдненого проекту (у разі їх наявності) шляхом її направлення на електронну адресу департаменту інформаційних технологій для розміщення на офіційному веб-сайті Комісії;
13) підготовка відповідних документів та направлення проекту нормативно-правового акта на офіційне погодження до заінтересованих державних органів в межах їх компетенції (у разі необхідності), супроводження проекту під час зазначеного погодження, доопрацювання тексту проекту (у разі необхідності врахування позиції відповідних державних органів щодо норм проекту);
затвердження нормативно-правового акта та супроводження його під час державної реєстрації в Міністерстві юстиції України:
14) винесення проекту нормативно-правового акта (погодженого заінтересованими державними органами, якщо проект потребував такого погодження) на засідання Комісії для прийняття рішення Комісії про затвердження нормативно-правового акта (взаємодія з юридичним департаментом Комісії щодо отримання висновку за результатами проведення юридичної експертизи проекту, висновку про проведення антидискримінаційної експертизи проекту та висновку про проведення гендерно-правової експертизи проекту, а також з Керівником апарату, керівником профільного Комітету Комісії – членом Комісії, на якого передбачається покладання контролю за виконанням цього рішення, щодо візування проекту);
15) підготовка рішення Комісії про затвердження нормативно-правового акта та пакету супровідних документів до нього для подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України (взаємодія з Керівником апарату, членом Комісії, Головою Комісії щодо візування та підписання відповідних супровідних документів до Міністерства юстиції України; взаємодія з відділом забезпечення документообігу управління документообігу щодо завірення та реєстрації супровідних документів);
16) підготовка рішення Комісії про затвердження нормативно-правового акта та пакету супровідних документів до нього для подання нормативно-правового акта на проведення правової експертизи до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (взаємодія з Керівником апарату, членом Комісії, Головою Комісії щодо візування та підписання відповідних супроводжувальних документів до Міністерства юстиції України; взаємодія з відділом забезпечення документообігу управління документообігу щодо реєстрації супровідних документів);
17) забезпечення направлення нарочно рішення Комісії про затвердження нормативно-правового акта та пакету супровідних документів до нього до Міністерства юстиції України для державної реєстрації нормативно-правового акта Комісії (взаємодія з підрозділом реєстрації нормативно-правових актів Міністерства юстиції України);
18) забезпечення направлення нарочно рішення Комісії про затвердження нормативно-правового акта та пакету супровідних документів до нього до Міністерства юстиції України на проведення експертизи щодо відповідності рішення Комісії положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;
19) отримання в Секретаріаті Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України висновку щодо відповідності рішення Комісії положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини (взаємодія з відповідним підрозділом Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України);
20) підготовка супровідного листа Комісії для направлення висновку Міністерства юстиції України щодо відповідності рішення Комісії положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини та копій сторінок рішення Комісії (у разі необхідності) (взаємодія з Керівником апарату, членом Комісії щодо візування та підписання супровідного листа) та забезпечення направлення нарочно зазначених документів до підрозділу реєстрації нормативно-правових актів Міністерства юстиції України;
21) супровід всіх етапів процесу державної реєстрації рішення Комісії в Міністерстві юстиції України (взаємодія з підрозділом реєстрації нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо відпрацювання редакції тексту нормативно-правового акта Комісії з урахуванням практик нормотворчої техніки і зауважень літературного редактора та узгодження певних положень нормативно-правового акта, заміна сторінок рішення з урахуванням висловлених в робочому порядку зауважень Міністерства юстиції України, взаємодія з підрозділом міжнародних відносин Міністерства юстиції України);
отримання зареєстрованого нормативно-правового акта в Міністерстві юстиції України та забезпечення його оприлюднення:
22) отримання у підрозділі реєстрації нормативно-правових актів Міністерства юстиції України зареєстрованого нормативно-правового акта Комісії та відповідного пакету супровідних документів щодо реєстрації акта та забезпечення направлення нарочно зазначеного пакету документів до підрозділу систематизації Міністерства юстиції України для здійснення заходів щодо систематизації зареєстрованого нормативно-правового акта Комісії та його подальшого офіційного оприлюднення відповідно до вимог законодавства (взаємодія з підрозділом систематизації Міністерства юстиції України);
23) передання зареєстрованого нормативно-правового акта Комісії до відділу забезпечення документообігу Комісії;
24) направлення тексту зареєстрованого нормативно-правового акта Комісії та відповідного рішення Комісії про його затвердження на електронні адреси:
управління адміністративної діяльності (для врахування в роботі);
відділу систематизації нормативно-правових актів юридичного департаменту Комісії (для врахування в роботі);
25) направлення копій зареєстрованого нормативно-правового акта Комісії, відповідного рішення Комісії про його затвердження та копій супровідних документів, що подавались до Міністерства юстиції України, до відділу систематизації нормативно-правових актів юридичного департаменту Комісії для здійснення заходів щодо систематизації нормативно-правових актів.
Здійснює розробку нових нормативно-правових актів Комісії та вносить зміни до чинних нормативно-правових актів Комісії з питань:
методологічного забезпечення здійснення пруденційного нагляду за професійними учасниками фондового ринку;
методологічного забезпечення здійснення нагляду на консолідованій та субконсолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та їх підгрупами у межах повноважень, визначених законодавством;
методологічного забезпечення вимог до бухгалтерського обліку учасників фондовому ринку;
методологічного забезпечення вимог до аудиту учасників фондовому ринку.
Готує в установленому законодавством порядку відповіді на запити, у тому числі на виконання вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації, листи, звернення громадян, юридичних осіб, органів державної влади з питань, що відносяться до компетенції відділу, із дотриманням наступної послідовності дій (процесу):
1) розгляд та опрацювання запиту, аналіз існуючого середовища, а саме правових аспектів (чинних законодавчих та нормативних актів), які діють у даній сфері суспільних відносин;
2) підготовка (у разі необхідності) службових записок до інших департаментів та/або управлінь Комісії для отримання їх позиції щодо порушених у листі питань;
3) отримання службових записок від інших департаментів та/або управлінь Комісії, позиція яких необхідна для підготовки якісної та обґрунтованої відповіді запитувачу;
4) підготовка з урахуванням чинного законодавства та наданої (у разі необхідності) іншими департаментами/управліннями Комісії інформації проекту листа-відповіді запитувачу;
5) погодження Керівником апарату та підписання листа-відповіді запитувачу членом Комісії, Головою Комісії (згідно і розподілом повноважень);
6) направлення листа-відповіді запитувачу на реєстрацію до відділу забезпечення документообігу управління документообігу для забезпечення його відправлення запитувачу.
При взаємодії з іншими структурними підрозділами Комісії та з іншими державними органами в межах компетенції бере участь у:
1) в частині співпраці з іншими структурними підрозділами Комісії:
розробці програм розвитку фондового ринку, які затверджуються Президентом України;
підготовці річного звіту діяльності Комісії в межах компетенції управління;
забезпеченні адаптації актів законодавства України до законодавства ЄС;
розробці перспективних та поточних планів роботи Комісії та контролює їх виконання, в межах своєї компетенції;
підготовці пропозицій, змін та доповнень до діючого законодавства, проектів рішень та роз’яснень Комісії, а також роз`яснень діючого законодавства щодо функціонування ринку цінних паперів, в межах своєї компетенції;
роз’ясненні порядку застосування законодавства про цінні папери та акціонерні товариства, бере участь в офіційному тлумаченні нормативно-правових актів Комісії;
встановленні вимог та розробці стандартів бухгалтерського обігу у професійних учасниках фондового ринку;
здійсненні за дорученням керівництва ведення діловодства в управлінні;
2) в частині співпраці з іншими державними органами:
в оперативних нарадах, які проводяться з метою співпраці та координації діяльності щодо здійснення державного регулювання ринку цінних паперів у сфері бухгалтерського обліку у встановлені законом строки за участю Національного банку України і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або приймає участь у таких нарадах, що проводяться зазначеними органами.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
12.07.2019
Початок конкурсу:
01.08.2019 09:30
Дата закінчення конкурсу:
01.08.2019 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 26 липня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Додаткові (необов’язкові) документи:
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94,
yuliia.tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33,
inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в одній з галузей знань “Управління та адміністрування” або “Право”

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Конституція України;
Закон України “Про державну службу”;
Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про депозитарну систему України»;
• Закон України «Про інститути спільного інвестування»;
• Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
• Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
• Закон України «Про аудиторську діяльність»;
• Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23.11.2011 № 1063/2011.
• Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затверджене рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597.
• Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
• Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
• Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
• Указ Президента України від 03.10.1992 № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;
• Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене Постановою Кабінету міністрів України 28.12.1992 № 731;
• Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затверджений наказом Міністерства юстиції України 12.04.2005 № 34/5.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за НП(С)БО та МСФЗ;
• знання у сфері підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів;
• знання порядку розробки нормативно-правових актів та їх погодження.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• ініціативність;
• надійність;
• порядність;
• відповідальність;
• інноваційність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• комунікабельність;
• готовність допомогти;
• емоційна стабільність;
• повага до інших;
• неупередженість;
• тактовність;
• гнучкість.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• навички управління;
• навички контролю;
• вміння розподіляти роботу;
• виваженість;
• здатність концентруватись на деталях;
• уміння дотримуватись субординації;
• адаптивність;
• вміння вести перемовини;
• організаторські здібності;
• навички наставництва;
• вимогливість;
• вміння визначати пріоритети;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• стратегічне мислення;
• навички розв’язання проблем;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами