Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Розкриття інформації
Дата публікації:
09.11.2018
Дата початку обговорення:
09.11.2018
Дата кінця обговорення:
23.11.2018

Змiст документу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

__  __________ 2018 року № ___

 

 

Зміни

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

 1. Розділ І викласти у такій редакції:

 

« І. Загальні положення

 1. Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регульованої інформації (далі – Інформація), до якої відноситься:

регулярна (проміжна, річна) інформація;

особлива інформація;

інсайдерська інформація;

інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій;

інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю;

інформація в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами цінних паперів та подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія),

інформація, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів (далі – інформація про випуск)) цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (далі – підсумки випуску)) цінних паперів емітентами цінних паперів;

інформація, передбачена статтями 65-652 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах»;

відомості про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства;

інформація щодо розкриття емітентом цінних паперів календарного плану;

інформація щодо розкриття приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належить одній особі, своєї структури власності.

Положення також регулює питання розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

Емітенти цінних паперів зобов’язані розкривати іншу інформацію та повідомлення відповідно до законодавства.

 1. Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів – нерезидентів, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України.

Дія цього Положення не поширюється на емітентів:

державних облігацій;

казначейських зобов’язань;

облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

облігацій місцевих позик;

інвестиційних сертифікатів;

акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами.

Нерезиденти, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України, розкривають інформацію відповідно до розділу IV цього Положення.

Міжнародні фінансові організації, які здійснили випуск облігацій на території України, розкривають інформацію відповідно до розділу V цього Положення.

 1. У випадках, передбачених цим Положенням, Інформація на фондовому ринку розкривається шляхами передбаченими статтею 39 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

При розкритті Інформації емітент цінних паперів може не включати копії документів до її складу, у випадку якщо такі документи є у публічному доступі на веб-сайті емітента та/або  у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або в інших базах осіб, що надають інформаційні послуги на фондовому ринку. У такому разі емітент подає інформацію, що має містити посилання на веб-сторінку, де оприлюднені такі документи, яка включає універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла.

 1. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, повинна розкриватися державною мовою, якщо інше не передбачено законодавством.
 2. У випадку розкриття Інформації емітентом, цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, емітент після розміщення такої Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку зобов’язаний повідомити фондову біржу про її розміщення у порядку, погодженому з фондовою біржою.
 3. Порядок взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати Інформацію відповідно до цього Положення, та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.

Вимоги до діяльності з оприлюднення Інформації від імені учасників фондового ринку встановлюються законодавством та нормативно-правовими актами Комісії.

 1. Інформація розкривається шляхом її розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Інформація має надаватися у формі електронного документу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.

За результатами надання та оприлюднення Інформації емітент має отримувати Довідку про оприлюднення інформації у вигляді електронного документа, засвідченого кваліфікованою електронною печаткою особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку із застосуванням кваліфікованої електронної довірчої послуги формування позначки часу (щодо часу створення цієї Довідки), у складі щонайменше таких реквізитів:

ідентифікаційний код юридичної особи – особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

створений особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку унікальний реєстраційний номер (ідентифікатор) отриманої від емітента Інформації;

ідентифікаційний код юридичної особи емітента;

надана Емітентом у складі Інформації дата реєстрації ним електронного документу, що містить Інформацію;

наданий Емітентом у складі Інформації реєстраційний номер електронного документу, що містить Інформацію;

дата та час (з точністю до секунд) отримання особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Інформації від емітента;

дата та час (з точністю до секунд) оприлюднення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку отриманої від емітента Інформації.

У разі встановлення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку невідповідності Інформації емітента встановленим Комісією вимогам або у разі встановлення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку інших причин, що не надають можливості оприлюднити отриману Інформацію, емітент має отримувати Довідку про неможливість оприлюднення інформації у вигляді електронного документа, засвідченого кваліфікованою електронною печаткою особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку із застосуванням кваліфікованої електронної довірчої послуги формування позначки часу (щодо часу створення цієї Довідки), у складі щонайменше таких реквізитів:

ідентифікаційний код юридичної особи – особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

створений особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку унікальний реєстраційний номер (ідентифікатор) отриманої від емітента Інформації;

ідентифікаційний код юридичної особи емітента;

надана Емітентом у складі Інформації дата реєстрації ним електронного документу, що містить Інформацію;

наданий Емітентом у складі Інформації реєстраційний номер електронного документу, що містить Інформацію;

дата та час (з точністю до секунд) отримання особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Інформації від емітента;

відомості про встановлену особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку невідповідність Інформації емітента встановленим Комісією вимогам або про інші встановлені особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку причини, що не надають можливості оприлюднити отриману Інформацію.

Отримана від емітента Інформація підлягає оприлюдненню щонайменше у таких формах:

у формі отриманого від Емітента оригінального електронного документа, що містить Інформацію, придатній для необмеженого завантаження та копіювання (включаючи отримані від емітента застосовані кваліфіковані електронні підписи або кваліфіковані електронні печатки до електронного документа, що містить Інформацію);

у візуальній формі, придатній для приймання змісту Інформації людиною, у складі інформаційного наповнення веб-сайту;

у візуальній формі, придатній для приймання змісту Інформації людиною, пристосованій для відтворення Інформації на папері, для необмеженого завантаження та копіювання Інформації.

Інформація підлягає одночасному оприлюдненню у всіх зазначених формах. До оприлюднення Інформації у зазначених формах її оприлюднення або поширення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку в інших формах не допускається.

Разом з оприлюдненням Інформації особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку оприлюднює та надає для необмеженого завантаження Довідку про оприлюднення інформації разом із застосованою до неї кваліфікованою електронною печаткою.

Подання Інформації до Комісії особою,  яка надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.

 1. Емітенти зобов’язані мати власний веб-сайт.

Емітент при оприлюдненні Інформації на власному веб-сайті забезпечує вільний доступ до такої Інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адреси сторінок в мережі Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.

Інформація підлягає оприлюдненню емітентом на власному веб-сайті щонайменше у формі електронного документа, придатній для приймання змісту Інформації людиною, пристосованій для відтворення Інформації на папері, для необмеженого завантаження та копіювання Інформації – із застосуванням та оприлюдненням в тому числі кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента. До оприлюднення Інформації емітента на власному веб-сайті у зазначеній формі її оприлюднення в інших формах не допускається.

Емітент не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до інформації, що підлягає обов’язковому розкриттю на такому веб-сайті.

Річна інформація повинна залишатися в публічному доступі на власному веб-сайті емітента протягом щонайменше 10 років після її розкриття.

Інформація, розміщена публічним акціонерним товариством повинна залишатися в публічному доступі на власному веб-сайті відповідно до розділу ІХ цього Положення.

 1. Розкриття Інформації емітентом здійснюється за такими етапам та послідовністю

1) складення Інформації емітентом;

2)       розміщення Інформації емітентом на власному веб-сайті;

3) надання емітентом Інформації особі, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

4) у разі відповідності Інформації емітента встановленим Комісією вимогам, здійснення  оприлюднення Інформації особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку із наданням емітенту Довідки про оприлюднення інформації;

5) у разі невідповідності Інформації емітента встановленим Комісією вимогам або у разі неможливості оприлюднення інформації з інших причин надання емітенту особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Довідки про неможливість оприлюднення інформації;

6) у разі оприлюднення Інформації особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, якщо така особа також надає емітентові інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, така особа самостійно подає Інформацію до Комісії та здійснює підтвердження такого подання;

7) у разі якщо особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та яка здійснила оприлюднення  Інформації емітента не надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, емітент подає Інформацію до Комісії через іншу особу, яка надає зазначені послуги;

8) надання емітенту підтвердження подання Інформації до Комісії особою,  яка надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії.

 1. У разі якщо емітент несвоєчасно розкриває Інформацію, розкриття якої є обов’язковим відповідно до цього Положення, емітент повинен письмово повідомити Комісію листом з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття Інформації, складеним у довільному вигляді та засвідченим підписом керівника емітента.

Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення на власному веб-сайті протягом двох днів, але не пізніше 10.00 години третього дня після дня виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття.

 1. Якщо емітентом розкрито недостовірну Інформацію, то він зобов’язаний вжити заходів щодо спростування такої Інформації та розкрити виправлену Інформацію у той самий спосіб (способи), яким(и) було розкрито таку недостовірну Інформацію.

Спростування розкритої недостовірної Інформації та розкриття виправленої Інформації здійснюються негайно, але не пізніше 9.00 години наступного робочого дня після дня коли емітент дізнався про розкриття недостовірної  Інформації.

Про виявлення недостовірної Інформації та розкриття виправленої Інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення на власному веб-сайті не пізніше 9.00 години наступного робочого дня після дня коли емітент дізнався про розкриття недостовірної  Інформації.

Емітент зобов’язаний одночасно з розкриттям виправленої Інформації повідомити Комісію листом про факт оприлюднення недостовірної Інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної Інформації із обов’язковим зазначенням, що саме в Інформації було виправлено.

Розкриття виправленої Інформації здійснюється шляхом розміщення нового файлу із виправленою інформацією з обов’язковим зазначенням, що саме в ній було виправлено, а також збереженням файлу із недостовірною інформацією з поміткою на ньому щодо його недостовірності.

 1. При поданні Інформації до Комісії, емітент через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку зобов’язаний подавати (надсилати) таку Інформацію у вигляді електронних документів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок подання адміністративних даних, та інформації у вигляді електронних документів.

Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

Інформація складається емітентом з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами).

На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії емітент цінних паперів зобов’язаний подати (надіслати) до Комісії Інформацію у строк/термін, передбачений вимогою, відповідно до цього Положення в паперовій формі. Інформація у паперовій формі формується як друкована копія електронної форми. У випадку, передбаченому цим абзацом, Інформація може подаватись у паперовій та/або електронній формах на електронному носії інформації.

У разі якщо паперова форма Інформації налічує більше одного аркуша, така Інформація повинна бути прошита, пронумерована та скріплена підписом керівника емітента або уповноваженої особи. На зворотному боці останньої сторінки робиться такий напис: “Прошнуровано, пронумеровано та скріплено підписом керівника емітента або уповноваженої особи (кількість) сторінок”.

У разі підписання Інформації уповноваженою особою до паперової форми Інформації додається копія документа, згідно з яким особу уповноважено підписати паперову форму Інформації, завірена підписом керівника емітента.

Підпис керівника або уповноваженої особи емітента на титульному аркуші Інформації також підтверджує ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог цього Положення.

 1. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) розкривається у складі та формах, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку. Фінансова звітність емітентів цінних паперів – банків розкривається у складі та формах, встановлених Національним банком України.

Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.

Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі Інформації розкривають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

повний комплект проміжної фінансової звітності та/або повний комплект консолідованої проміжної фінансової звітності (у разі складання відповідно до законодавства);

повний комплект річної фінансової звітності та/або повний комплект річної консолідованої фінансової звітності (у разі складання відповідно до законодавства).

Фінансова звітність емітента повинна відповідати стандартам фінансової звітності, обраним за основу при складанні такої фінансової звітності.

Аудиторський звіт щодо фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності (за наявності)) та висновок про огляд проміжної фінансової звітності (проміжної консолідованої фінансової звітності) (за наявності) мають відповідати Міжнародним стандартам аудиту та вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності».

 1. Емітенти цінних паперів зобов’язані складати Інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.
 2. На розсуд емітента при складанні Інформації емітентом може наводитись додаткова інформація, яка необхідна для повного і всебічного її розкриття.

Емітенти цінних паперів, через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, можуть додатково розміщувати повідомлення про суттєві події (інші, ніж Інформація, визначена цим Положенням), які можуть бути істотними для акціонерів, учасників, інвесторів або вплинути на фінансово-господарський стан емітента. Повідомлення про суттєві події розкривається у довільній формі.

 1. Приватне акціонерне товариство (у разі якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, не розкриває регульовану інформацію, якщо інше не встановлено його статутом.

У такому разі таке приватне акціонерне товариство повинно розкривати свою структуру власності відповідно до розділу ХІІІ цього Положення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, на власному веб-сайті та шляхом подання до Комісії.»;

Пов'язані документи

Додатки:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/розділ_14_додатку_29.doc https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/розділ_12_додатку_29.doc https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/розділ_11_додатку_29.doc https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/розділ_10_додатку_29.doc https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/розділ_5_додатку_29.doc https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/розділ_2_додатку_29.doc https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/додаток_43_.doc https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/додаток_39.doc https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/додаток_38.doc https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/додаток_28__.doc https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/додаток_1-1.doc
Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/поріняльна_2826_-_06.11.18_чиста.doc
Пояснювальна записка:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/Пояснювальна_записка.doc
Інформація про розгляд зауважень:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/20-Інформація-про-результати-розгляду-до-Комітету_-002-1.docx
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/Повідомлення-про-оприлюднення-рішення-Комісії.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку