Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НКЦПФР з питань провадження депозитарної діяльності

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Депозитарна діяльність
Дата початку обговорення:
07.08.2018
Дата закінчення обговорення:
21.08.2018
Дата публікації:
07.08.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

_________2018           м. Київ         № ________

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної діяльності

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини восьмої статті 5 Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України від 05 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», з метою дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до розділу ІІ Вимог до договору про кореспондентські відносини, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1411, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1497/24029. (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 4 після слів «права на які належать клієнтам» слово «(депонентам)» замінити словами «депозитарію-кореспондента, а також клієнтам клієнта»;

2) у пункті 5:

в абзаці четвертому підпункту 1 після слів «права на які належать клієнтам» слово «(депонентам)» замінити словами «депозитарію-кореспондента, а також клієнтам клієнта»;

у підпункті 2:

абзац третій після слів «надавати Центральному депозитарію інформацію» доповнити словами «, у тому числі інформацію про власників цінних паперів, належні їм цінні папери та операції з цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії, в порядку та у випадках, встановлених Комісією,»;

в абзаці четвертому після слів «у цінних паперах його клієнтів» слово «(депонентів)» замінити словами «, а також клієнтів клієнта депозитарію-кореспондента».

2. Внести до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1498/24030 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 3 розділу І після слів «веде на рахунку» доповнити словом «(рахунках)»;

2) у розділі ІІ:

пункт 3 після слів «Центральним депозитарієм рахунку» доповнити словом «(рахунків)», після слів «цінних паперів на рахунку» доповнити словом «(рахунках)»;

у пункті 4:

абзац шостий підпункту 1 після слів «виконувати на рахунку» доповнити словом «(рахунках)»;

у підпункті 2:

абзац шостий після слів «вести рахунок» доповнити словом «(рахунки)»;

абзац сьомий після слів «на рахунку» доповнити словом «(рахунках)»;

абзац восьмий після слів «обслуговування рахунку» доповнити словом «(рахунків)», після слів «операцій за рахунком» доповнити словом «рахунками»;

абзац дев’ятий після слів «ведення рахунку» доповнити словом «(рахунків)»;

абзац десятий після слів «довідки з рахунку» доповнити словом «(рахунків)»;

абзац дванадцятий після слів «обліковуються на рахунку» доповнити словом «(рахунках)»;

абзац тринадцятий після слів «операцій за рахунком» доповнити словом «(рахунками)»;

абзац другий підпункту 3 після слів «стану рахунку» доповнити словами «(рахунків)»;

у підпункті 4:

абзац другий після слів «розпорядника рахунку» доповнити словами «(рахунків)»;

абзац сьомий після слів «ведення рахунку» доповнити словом «(рахунків)»;

абзац одинадцятий після слів «операції за рахунком» доповнити словом «(рахунками)»;

абзац дванадцятий після слів «виконувати за рахунком» доповнити словом «(рахунками)»;

абзац четвертий пункту 9 після слів «відсутність на рахунку» доповнити словом «(рахунках)», після слів «закриттям рахунку» доповнити словом «(рахунків)».

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Центральному депозитарію цінних паперів протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням здійснити дії щодо приведення укладених ПАТ «Національний депозитарій України» договорів про кореспондентські відносини з депозитаріями-кореспондентами у відповідність до цього рішення.

5. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії Т. Хромаєв

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами