- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

09.05.2023

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) надає відповіді на поширені питання стосовно Рішення Комісії від 24.04.2023 №181 «Про встановлення порядку розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану» (зі змінами) (далі – Рішення №181).

1. Яким чином та за якими критеріями емітент має визначати, що контрагент/клієнт контролюється іноземною державою зони ризику, зокрема 50 і більше відсотків, чи шляхом іншого розрахунку?

Поняття контролю визначене Законом України «Про захист економічної конкуренції».

Контроль — вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки:
– праву володіння чи користування всіма активами, чи їх значною частиною;
– праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб’єкта господарювання;
– укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання;
– заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб’єктах господарювання;
– обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання.

Пов’язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб’єкта господарювання. Зокрема, пов’язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

2. Згідно з Рішенням №181 необхідно надавати інформацію щодо зв’язків з державами зони ризику. Чи необхідно здійснювати аналіз лише по громадянству та чи враховувати те, якої країни контрагент є резидентом?

Відповідно до підпунктів 1-2 пункту 2 Рішення №181 зазначено, що до інформації про наявність в структурі власності емітента фізичних осіб, зазначаються особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику та/або постійне місце проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Крім цього, згідно з підпунктом 4 пункту 2 Рішення №181 зазначається інформація про наявність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

3. Який обсяг інформації необхідно розкрити щодо структури власності, відповідно до підпунктів 1-3 пункту 2 Рішення №181?

Склад та обсяг інформації який необхідно розкрити щодо структури власності, визначено пунктом 1 Додатку 1 Рішення №181.

4. Чи достатньою буде інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про власників юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 2 Рішення №181?

Емітент самостійно визначає шляхи збору інформації на виконання Рішення №181. При цьому емітент несе відповідальність за достовірність розкритої інформації.

5. Чи потрібно щоб банки дублювали інформацію для НКЦПФР про склад емітентів до яких входять банки, якщо така інформація надається Національному банку України?

Частиною першою статті 5 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» встановлено, що державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Комісія. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.

Рішення №181 прийнято відповідно до статті 6, пункту 3726 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу.

Враховуючи викладене, емітенти цінних паперів, в тому числі банки, повинні до 31.05.2023 розкрити всю наявну інформацію щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику з 01.01.2021-31.12.2022 в повному обсязі відповідно до змісту, форми та шляхів подання до Комісії, визначених Рішенням №181.

6. Чи необхідно включати інформацію про клієнтів банку, що отримують банківські послуги та/або яким банк надає послуги в рамках професійної діяльності на ринках капіталу на підставі ліцензії, що видається Комісією (чи достатньо надати інформацію по контрагентах, які не є клієнтами банку)?

Згідно з підпунктом 5 пункту 2 Рішення №181 до інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику, належить наявність в емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику.

7. Чи повинні особи визначені у Рішенні №181, розкривати інформацію, зокрема, про клієнтів банку, яким надаються банківські послуги (відкриття та ведення банківських рахунків) та інформація про яких становить банківську таємницю?

Так, необхідно розкривати таку інформацію.

8. Чи необхідно розкривати інформацію про фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, але мають посвідку на постійне проживання в Україні?

Відповідно Рішення №181 необхідно розкривати інформацію про фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику та/або постійне місце проживання яких є іноземні держави зони ризику.

9. Яким є порядок розкриття інформації щодо укладених декількох договорів з одним клієнтом/контрагентом фізичною особою?

Згідно з підпунктом 4.2 пункту 4 Додатку 1 Рішення №181, для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб, зазначається загальна вартість всіх договорів, сумарно по всім договорам фізичних осіб клієнтів/контрагентів.

10. Яку вартість договорів необхідно розкривати, якщо вона змінювалась протягом вказаного в Рішенні №181 періоду?

У випадку зміни вартості договорів у період з 01.01.2021-31.12.2022 необхідно розкрити інформацію про останню вартість договорів.

11. Чи необхідно подавати інформацію емітентам цінних паперів, які перебувають у територіальних громадах, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Вимоги Рішення №181 не поширюються на емітентів цінних паперів, які перебувають у територіальних громадах, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), відповідно до переліку затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

12. Чи необхідно розкривати інформацію, якщо вона є конфіденційною та/або є персональними даними, на розкриття яких потрібен дозвіл особи, зокрема щодо місця постійного/тимчасового проживання.

Згідно з Рішенням №181, необхідно розкрити інформацію, зокрема, щодо місця постійного/тимчасового проживання, при цьому, зазначається лише інформація щодо країни та населеного пункту місця проживання.

13. Якщо розкриття інформації відповідно до Рішення №181 через АРІФРУ є неможливим у зв’язку зі скрутним фінансовим становищем або зупиненням здійснення видаткових операцій?

Рішення №181 є обов’язковим до виконання усіма емітентами цінних паперів, окрім осіб, які перебувають у територіальних громадах, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), відповідно до переліку затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

14. Чи необхідно розкривати інформацію щодо наявності ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику виключно за наявності договору з таким клієнтом/контрагентом?

Згідно з вимогами Рішення №181, необхідно розкривати інформацію щодо клієнтів/контрагентів з якими укладено договір із зазначенням опису наявних договірних відносин.

15. Чи необхідно розкривати інформацію щодо наявності ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику, якщо у клієнта/контрагента був наявний рахунок в банку за яким протягом зазначеного періоду був відсутній залишок коштів та не здійснювались операції?

Згідно з вимогами Рішення №181, необхідно розкривати інформацію щодо клієнтів/контрагентів з якими укладено договір із зазначенням опису наявних договірних відносин, незважаючи на відсутність залишку коштів та не здійснення операцій на рахунку.

16. Чи необхідно розкривати інформацію щодо наявності ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику якщо не було відкриття рахунка в банку, але обліковувались кошти такої особи на рахунку 2903 «Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками»?

Так, необхідно розкривати таку інформацію.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами