Додаток 7 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Загальна інформація про документ

Дата затвердження:
14.05.2013
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Додаток
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР

Змiст документу

Додаток 7
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), (підпункт 16 пункту 2 розділу II)

Довідка про асоційованих осіб – членів сім’ї фізичної особи – власника з істотною участю у заявника (ліцензіата)*

Дата підписання довідки:

N
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – власника з істотною участю у заявника Прізвище, ім’я, по батькові членів сім’ї фізичної особи – власника заявника Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта членів сім’ї** Ступінь родинного зв’язку згідно з терміном “асоційовані особи” Повне найменування юридичної особи, де працює або має частку понад 10 % член сім’ї фізичної особи – власника заявника Ідентифікаційний код юридичної особи Символ учасника ринку цінних паперів*** (для юридичних осіб) Частка у статутному капіталі члена сім’ї фізичної особи – власника з істотною участю у заявника, що становить понад 10 % юридичної особи Посада, яку займає в зазначеній юридичній особі асоційована особа власника заявника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов’язуюсь повідомити Комісію про ці зміни (у разі неможливості надання інформації із зазначених у довідці питань викласти причину). Фізична особа, яка надала ці дані, повідомлена та усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших органів державної влади, та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації та персональних даних, що в ній містяться.

Надана в довідці інформація відповідає тій інформації, що надана заявнику (ліцензіату).

Керівник юридичної особи ____________
(підпис)
________________________
(П. І. Б.)

____________
* Заповнюється щодо фізичної особи – власника з істотною участю у заявника (ліцензіата), який має пряме володіння у статутному капіталі заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься (здійснюється) опосередкований контроль щодо заявника (ліцензіата).

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

*** Т – торговці цінними паперами, І – інвестиційні фонди, Б – біржі, С – саморегулівні організації, КУА – компанії з управління активами, О – інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК – страхова компанія, ПФ – пенсійний фонд, ДУ – депозитарна установа, К – клірингова установа, ЦД – центральний депозитарій, РЦ – розрахунковий центр.

Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі символи:

Е – емітент іпотечних облігацій, о – особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п – професійний учасник ринку цінних паперів, а – аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям, у – обслуговуюча установа, і – інше господарське товариство.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1705,
від 10.03.2016 р. N 271,
від 14.07.2017 р. N 522)

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами