Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Загальна інформація про документ

№:
578
Від:
20.06.2014
№ мін`юсту:
570/25347
Зареєстровано:
05.05.2016
Тема:
Цінні папери
Категорія:
Положення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Додатки:

Додаток 1 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 2 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 3 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 4 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 5 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 6 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 7 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 8 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 9 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 10 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 11 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 12 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 13 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 14 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 15 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 16 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 17 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 18 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 19 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 20 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 21 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 22 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Додаток 23 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу,

Додаток 24 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Останні зміни:
11.09.2015
Дата вступу в силу:
06.05.2015

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Положення-про-порядок-здійснення-емісії-облігацій-внутрішніх-місцевих-позик-та-їх-обігу.doc

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок здійснення емісії, обігу облігацій внутрішніх місцевих позик (далі – облігації), реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – реєструвальний орган) випуску облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, реструктуризації боргових зобов’язань, надання до реєструвального органу звіту про наслідки погашення та скасування реєстрації випуску цих облігацій.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433 від 11.09.2015}

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

“андеррайтинг”, “базовий проспект емісії”, “відсоткові облігації”, “викуп цінних паперів”, “випуск цінних паперів”, “дисконтні облігації”, “емісія”, “міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів”, “обіг цінних паперів”, “облігація місцевої позики”, “перший власник”, “приватне розміщення цінних паперів”, “проспект емісії цінних паперів”, “публічне розміщення цінних паперів”, “строк обігу облігацій” – відповідно до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”;

власники облігацій – фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на облігації відповідно до законодавства;

дефолт – неспроможність емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений проспектом емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну номінальну вартість облігації;

дострокове погашення облігацій – сукупність дій емітента та власників облігацій щодо припинення обігу облігацій на підставі прийнятого емітентом рішення про дострокове погашення, виплати їх власникам ціни дострокового погашення облігацій, що встановлюється у порядку, передбаченому рішенням про здійснення запозичення у формі випуску облігацій та проспектом емісії облігацій, і не може бути меншою, ніж номінальна вартість таких облігацій, до настання строків погашення облігацій, передбачених проспектом емісії облігацій, та анулювання облігацій у порядку, передбаченому проспектом емісії облігацій;

емітент облігацій (далі – емітент) – Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада (далі – Рада), що від свого імені розміщує облігації і бере на себе зобов’язання, що випливають з умов розміщення цих облігацій, перед власниками облігацій;

істотні умови запозичення – вид, розмір, валюта, строк, відсотки за користування запозиченням та строки їх сплати, а також розмір основної суми боргу;

реструктуризація боргових зобов’язань – будь-яка зміна істотних умов запозичення Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи міською радою (внесення змін до рішення про здійснення запозичення у формі випуску облігацій). Реструктуризація боргових зобов’язань не вважається новим запозиченням;

серія облігацій – сукупність облігацій одного емітента в межах одного випуску облігацій, що мають один реєстраційний номер, однакові умови розміщення та строки укладення договорів з першими власниками, обігу, виплати доходу та погашення і надають їх власникам однакові права.

3. Емітент має право укладати договори з першими власниками облігацій після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій в реєструвальному органі за умови отримання погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення.

4. Рішення про здійснення запозичення у формі випуску облігацій (далі – рішення про розміщення облігацій) Рада приймає відповідно до законодавства.

Сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету шляхом випуску облігацій місцевих позик не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету на відповідний рік.

5. Кошти від розміщення облігацій, які отримує емітент, залучаються для фінансування бюджету розвитку бюджету Рад та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань Рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних громад міст.

6. Видатки на обслуговування місцевого боргу здійснюються за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.

Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу.

7. Публічне розміщення облігацій здійснюється шляхом їх пропозиції заздалегідь не визначеній кількості осіб на підставі опублікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії облігацій.

Облігації, які пропонуються для публічного розміщення, є такими, що вільно обертаються. Першими та наступними власниками таких облігацій можуть бути будь-які юридичні та/або фізичні особи.

Приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими та наступними власниками облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи – учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій та проспекті їх емісії.

8. Облігації можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

9. Емітент розміщує іменні облігації виключно в бездокументарній формі.

10. Емітент може розміщувати відсоткові та дисконтні облігації.

11. Емітент може розміщувати звичайні (незабезпечені) та забезпечені облігації.

Облігації можуть вважатися забезпеченими, якщо емітентом укладаються відповідні договори поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями або якщо емітенту видається гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими порукою, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та проспекті їх емісії та уклав відповідний договір поруки з поручителем щодо забезпечення виконання зобов’язання щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими гарантією, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та проспекті їх емісії та гарант (банк, інша фінансова установа) гарантує перед власниками облігацій виконання емітентом зобов’язання щодо погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими страховкою, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та проспекті їх емісії та уклав зі страховиком відповідний договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями.

Емітент повинен враховувати, що розмір забезпечення, отриманого від поручителя(ів), гаранта(ів), не має перевищувати розміру власного капіталу такого(их) поручителя(ів), гаранта(ів).

Емітент повинен враховувати, що у разі, якщо розмір забезпечення, отриманого від страховика, перевищує розмір власного капіталу такого страховика та/або якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу і сформованих резервів, такий страховик зобов’язаний укласти договір перестрахування.

12. Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, а якщо це передбачено проспектом емісії облігацій, – в іноземній валюті.

Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою, ніж одна копійка, якщо номінальна вартість облігації визначена в національній валюті.

13. Під час укладення договорів із першими власниками відсоткові облігації оплачуються за ціною не нижче номінальної.

Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та проспектом емісії облігацій, – в іноземній валюті з урахуванням законодавства про валютне регулювання.

14. Відсоткова ставка розрахунку доходу за облігаціями не може перевищувати розміру відсотків за запозиченнями шляхом розміщення облігацій, затвердженого рішенням Ради та погодженого Міністерством фінансів України.

Відсотковий дохід за облігаціями повинен виплачуватися в розмірі та в строк, що встановлений рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій.

Відсотковий дохід за облігаціями, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, виплачується в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату нарахування відсоткового доходу.

15. Під час обігу облігацій власник облігацій має право звернутися до емітента з вимогою викупити оплачені власником облігації.

Емітент зобов’язаний здійснити викуп облігацій у їх власників у випадках, що визначені у проспекті емісії як випадки обов’язкового викупу облігацій. При цьому проспект емісії має містити порядок прийняття рішення про викуп облігацій у їх власників, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, протягом якого облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу.

16. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

17. Перехід права власності на облігації емітента до іншої особи не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов’язань, що підтверджуються облігацією.

18. Визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку емісії облігацій недобросовісною, порядок тимчасового зупинення та поновлення розміщення облігацій, а також порядок визнання емісії облігацій недійсною відбуваються відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною.

19. Погашення облігацій здійснюється виключно грошима відповідно до проспекту емісії облігацій.

Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку погашення (в межах відповідного бюджетного періоду).

Погашення облігацій, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату початку погашення облігацій.

20. Випуск або окрема серія облігацій можуть бути погашені достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників облігацій.

Дострокове погашення облігацій за ініціативою емітента дозволяється у разі, коли така можливість передбачена проспектом емісії, яким мають бути визначені порядок прийняття рішення про дострокове погашення випуску або окремої серії облігацій, повідомлення власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій, порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх власниками для дострокового погашення.

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у випадках, передбачених проспектом емісії, яким мають бути визначені порядок прийняття рішення про дострокове погашення випуску або окремої серії облігацій, встановлення ціни дострокового погашення облігацій, строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення.

21. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Положення та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).

{Розділ І доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1250 від 23.09.2014}

ІІ. Порядок здійснення емісії облігацій

1. Емісія облігацій шляхом їх публічного розміщення здійснюється за такими етапами:

1) затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) на відповідний рік з дефіцитом бюджету розвитку спеціального фонду та проекту рішення про розміщення облігацій;

2) отримання погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення;

3) прийняття Радою рішення про розміщення облігацій, що має містити відомості про:

мету запозичення;

істотні умови запозичення;

можливість дострокового погашення облігацій;

можливість прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;

можливість реструктуризації боргових зобов’язань;

можливість анулювання викуплених облігацій;

визначення за потреби уповноваженого органу (посадової особи уповноваженого органу) (далі – уповноважений орган емітента) емітента, якому (якій) надаються повноваження щодо:

складання проспекту емісії облігацій;

укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

залучення до розміщення андеррайтера;

зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (в межах відповідного бюджетного періоду);

внесення змін до проспекту емісії облігацій;

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

затвердження результатів розміщення облігацій;

затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій;

викупу облігацій у випадках, передбачених проспектом їх емісії;

дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

4) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

5) укладення попереднього договору з Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів;

6) подання до реєструвального органу заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії;

7) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій та проспекту їх емісії, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

8) внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії облігацій;

9) подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін);

10) реєстрація реєструвальним органом змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін);

11) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

12) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

13) укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

14) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Національному банку України;

15) подання до Національного банку України зареєстрованого проспекту емісії облігацій та інформації про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів;

16) розкриття емітентом інформації, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії облігацій та змінах до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін), у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку;

17) укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.

Перший власник здійснює оплату облігацій відповідно до умов публічного розміщення, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій;

18) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

19) затвердження результатів публічного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

20) затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

21) подання до реєструвального органу звіту про результати публічного розміщення облігацій;

22) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати публічного розміщення облігацій;

23) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

24) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати публічного розміщення облігацій, у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку;

25) надання емітентом до Національного банку України копії свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент оформляє глобальний сертифікат на кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій;

26) оформлення та депонування глобального сертифіката в Національному банку України.

2. Публічне розміщення облігацій здійснюється на фондовій біржі емітентом самостійно або через андеррайтера(ів), що уклав(ли) з емітентом договір про андеррайтинг.

3. У разі публічного розміщення облігацій договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом їх емісії, але не пізніше одного року з дати початку укладення таких договорів (в межах відповідного бюджетного періоду). Якщо облігації, передбачені до розміщення, випускаються різними серіями, строк укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення окремої серії облігацій не може перевищувати одного року з дати початку укладення таких договорів (в межах відповідного бюджетного періоду).

4. Забороняється укладати договори з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Кількість публічно розміщених облігацій не повинна перевищувати кількості облігацій, визначеної у проспекті емісії облігацій. Фактично розміщених облігацій може бути менше ніж кількість облігацій, визначена у проспекті їх емісії.

6. Емісія облігацій шляхом їх приватного розміщення здійснюється за такими етапами:

1) затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) на відповідний рік з дефіцитом за спеціальним фондом та проекту рішення про розміщення облігацій;

2) отримання погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення;

3) прийняття Радою рішення про приватне розміщення облігацій, що має містити відомості про:

мету запозичення;

істотні умови запозичення;

можливість дострокового погашення облігацій;

можливість прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;

можливість реструктуризації боргових зобов’язань;

можливість анулювання викуплених облігацій;

визначення за потреби уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

складання проспекту емісії облігацій;

укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

залучення до розміщення андеррайтера;

зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій (в межах відповідного бюджетного періоду);

внесення змін до проспекту емісії облігацій;

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій;

затвердження результатів розміщення облігацій;

затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій;

викупу облігацій у випадках, передбачених проспектом їх емісії;

дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій;

проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

4) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

5) укладення з Національним банком України попереднього договору про обслуговування випусків цінних паперів;

6) подання до реєструвального органу заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії;

7) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій та проспекту їх емісії, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

8) внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії облігацій;

9) подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін);

10) реєстрація реєструвальним органом змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін);

11) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

12) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

13) укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

14) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Національному банку України;

15) подання до Національного банку України проспекту емісії облігацій та інформації про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів;

16) надання емітентом (в порядку, передбаченому проспектом емісії облігацій) копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення згідно з відповідним рішенням емітента, не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій, визначеної проспектом емісії;

17) укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій.

Перший власник здійснює оплату облігацій відповідно до умов приватного розміщення, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення облігацій;

18) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

19) затвердження результатів приватного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

20) затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

21) подання до реєструвального органу звіту про результати приватного розміщення облігацій;

22) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати приватного розміщення облігацій;

23) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

24) надання емітентом до Національного банку України копії свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент оформляє глобальний сертифікат на кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій;

25) депонування глобального сертифіката в Національному банку України.

7. Приватне розміщення облігацій здійснюється емітентом самостійно або із залученням андеррайтера(ів), що уклав(ли) з емітентом договір про андеррайтинг.

8. Строк укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку укладення договорів з першим власником, але в межах бюджетного періоду. Якщо облігації, передбачені до розміщення, випускаються різними серіями, строк укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення окремої серії облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку укладення договорів з першими власниками облігацій цієї серії, передбаченої проспектом їх емісії, але в межах бюджетного періоду.

9. Облігації, які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

10. Кількість розміщених шляхом приватного розміщення облігацій не може перевищувати кількості облігацій, визначеної у проспекті їх емісії, але може бути меншою, ніж кількість облігацій, визначена у проспекті їх емісії.

III. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

1. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, змін до проспекту емісії

1. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, реєстрація змін до проспекту емісії облігацій, реєстрація звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

2. Реєстрація реєструвальним органом випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій не може розглядатися як гарантія їх вартості.

3. Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій здійснюється одночасно.

4. Реєструвальний орган:

1) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій або відмовляє в реєстрації протягом:

10 робочих днів – у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

20 робочих днів – у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

25 робочих днів – у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;

2) повертає у передбачений підпунктом 1 цього пункту строк документи емітентові без розгляду.

5. Після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (додаток 1), яке є підставою для присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з Національним банком України договору про обслуговування емісії цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.

Якщо випуск облігацій здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску облігацій емітенту видається окреме тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску.

6. Після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, щодо яких емітентом прийнято рішення про приватне розміщення, уповноважена особа реєструвального органу протягом 3 робочих днів надає Національному банку України розпорядження, в якому зазначаються відомості щодо переліку осіб, які відповідно до рішення про приватне розміщення облігацій та проспекту їх емісії є учасниками такого розміщення, і про обмеження обігу облігацій (крім випадків, передбачених законодавством) щодо осіб, які не визначені в рішенні про приватне розміщення облігацій та проспекті їх емісії як учасники такого розміщення.

7. Реєструвальний орган протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій:

1) здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій або відмовляє в реєстрації;

2) повертає документи емітентові без розгляду.

8. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) здійснює реєстрацію звіту або відмовляє в реєстрації.

9. Реєструвальний орган протягом 14 календарних днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серії облігацій) (додаток 2) на суму, що відповідає загальній номінальній вартості розміщених облігацій, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

10. Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів у відповідному підрозділі реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

11. Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в проспекті емісії облігацій та в інших поданих документах, а також повноважень осіб емітента. До закінчення встановленого для реєстрації строку уповноважена особа реєструвального органу може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих емітентом для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати публічного/приватного розміщення облігацій. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, відраховується з дати надходження останнього документа.

12. Зареєстровані проспект емісії облігацій, зміни до проспекту емісії облігацій, звіт про результати розміщення облігацій засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом “ЗАРЕЄСТРОВАНО” або написом “ЗАРЕЄСТРОВАНО” і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій після реєстрації повертається емітенту.

13. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видається емітенту одночасно з примірником зареєстрованого звіту про результати розміщення облігацій.

Якщо випуск облігацій здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску облігацій емітенту видається окреме свідоцтво про реєстрацію випуску.

14. За письмовим зверненням емітента, поданим до реєструвального органу до прийняття реєструвальним органом рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, реєструвальний орган може повернути всі документи, подані для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, на доопрацювання.

15. Підставами для повернення емітентові без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій або реєстрації змін до проспекту емісії облігацій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, установлених цим Положенням, до їх оформлення.

16. Підставами для відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення облігацій;

визнання емісії облігацій недобросовісною.

17. Підставами для відмови в реєстрації змін до проспекту емісії облігацій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про внесення таких змін.

18. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій є:

виявлення порушення вимог законодавства, пов’язаного з розміщенням облігацій, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

прийняття уповноваженою особою реєструвального органу або судом рішення про зупинення розміщення облігацій, яке є чинним на дату реєстрації, у порядку, передбаченому законодавством;

визнання емісії облігацій недобросовісною.

19. Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій доводиться до відома емітента письмово шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій/змін до проспекту емісії облігацій/звіту про результати розміщення облігацій (додаток 3), яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій або реєстрації змін до проспекту емісії облігацій, доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави залишення документів без розгляду та перелік порушень.

{Пункт 19 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015}

20. У разі відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі. Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій повертається заявнику.

21. У разі якщо в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій відмовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

22. Емітент до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, визначеної у проспекті емісії облігацій, може прийняти рішення про відмову від розміщення облігацій.

У разі прийняття такого рішення емітент не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, визначеної у проспекті емісії облігацій, має подати до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з відмовою від розміщення облігацій (додаток 4);

оригінал рішення про відмову від розміщення облігацій, засвідченого емітентом;

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

23. Перехід права власності на облігації від першого власника до емітента у період після закінчення строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій та до дати реєстрації реєструвальним органом звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій дозволяється у разі:

незатвердження уповноваженим органом емітента у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій;

відмови реєструвального органу в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій.

2. Документи, які подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

1. Для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення облігацій подає до реєструвального органу:

1) заяву про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій, складену згідно з додатком 5 до цього Положення;

2) копію бюджету Ради (зі змінами) на відповідний рік з дефіцитом бюджету розвитку спеціального фонду, оформлену та засвідчену в установленому порядку;

3) копію рішення Ради щодо здійснення запозичень шляхом випуску облігацій, засвідчену емітентом;

4) проспект емісії облігацій у двох примірниках, що повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний керівником емітента, аудитором (керівником аудиторської фірми) і засвідчений печатками емітента, аудитора (аудиторської фірми).

Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення облігацій, проспект емісії облігацій погоджується з андеррайтером і засвідчується підписом керівника та печаткою андеррайтера.

Якщо прийнято рішення про публічне розміщення облігацій, проспект емісії облігацій погоджується з фондовою біржею, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, і засвідчується підписом керівника та печаткою такої фондової біржі.

Проспект емісії облігацій повинен містити відомості відповідно до додатка 6 до цього Положення;

5) копію документа, що підтверджує погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення;

6) копію попереднього договору з Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів, засвідчену в установленому порядку;

7) копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов’язані зі здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені в установленому порядку;

8) нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують відповідне забезпечення, та фінансову звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (подаються у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій);

9) копію попереднього договору андеррайтингу, засвідчену в установленому порядку (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій).

2. Емітент має право оформити проспект емісії облігацій, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами (базовий проспект емісії облігацій та проспект емісії облігацій відповідного випуску), які підлягають реєстрації реєструвальним органом.

При цьому замість єдиного проспекту емісії облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, а у разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту емісії – наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску.

У разі оформлення проспекту емісії облігацій двома частинами базовий проспект емісії облігацій має містити інформацію відповідно до додатка 7 до цього Положення, перший (наступний) проспект емісії відповідного випуску облігацій має містити інформацію відповідно до додатка 8 до цього Положення.

Базовий проспект емісії, перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску подаються у двох примірниках і оформлюються відповідно до вимог підпункту 4 пункту 1 цієї глави.

3. Документи, які подаються для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій

1. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення облігацій та у проспекті емісії облігацій, було укладено хоча б один договір з першими власниками, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу документи, необхідні для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій), складену згідно з додатком 9 до цього Положення;

2) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій), складений згідно з додатком 10 до цього Положення.

Звіт подається до реєструвального органу в двох примірниках і повинен бути підписаний уповноваженим органом емітента, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України, підписом керівника та печаткою андеррайтера, якщо емітент користувався його послугами.

У разі здійснення публічного розміщення облігацій звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) також засвідчується підписом керівника та печаткою фондової біржі, через яку емітент здійснив розміщення облігацій.

Якщо облігації випускалися різними серіями, емітент подає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

4) рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

5) рішення про затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

6) рішення про затвердження звіту про результати розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

7) рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій (у разі прийняття такого рішення), засвідчене належним чином;

8) документ, який підтверджує оплату першими власниками 100 % вартості розміщених облігацій;

9) довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій, із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену належним чином (у разі приватного розміщення облігацій).

У разі якщо до проспекту емісії облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій, із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена належним чином (у разі приватного розміщення облігацій);

10) копії публікацій проспекту емісії облігацій та змін до проспекту емісії облігацій (якщо такі зміни вносились) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, засвідчені належним чином (у разі публічного розміщення облігацій);

11) копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов’язані зі здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені в установленому порядку.

2. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення та у проспекті емісії облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі розміщення облігацій, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 11 до цього Положення:

2) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій), складений згідно з додатком 10 до цього Положення.

Звіт подається до реєструвального органу в двох примірниках і повинен бути підписаний уповноваженим органом емітента, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України, підписом керівника та печаткою андеррайтера, якщо емітент користувався його послугами.

У разі здійснення публічного розміщення облігацій звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) також засвідчується підписом керівника та печаткою фондової біржі, через яку було прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій.

Якщо облігації випускалися різними серіями, емітент подає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

4) рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

5) рішення про затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

6) рішення про затвердження звіту про результати розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

7) копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов’язані зі здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені в установленому порядку.

3. У разі незатвердження уповноваженим органом емітента в установлені Законом України “Про цінні папери та фондовий ринок” строки результатів укладення договорів з першими власниками емітент не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за облігації, подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 11 до цього Положення;

2) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій), складений згідно з додатком 10 до цього Положення.

Звіт подається до реєструвального органу в двох примірниках і повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента; підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України; підписом керівника та печаткою андеррайтера, якщо емітент користувався його послугами.

Звіт про результати розміщення облігацій подається без підпису особи, якій надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій;

3) довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, з переліком внесків, унесених в оплату за облігації, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів, з наданням засвідчених належним чином копій документів, які підтверджують оплату першими власниками вартості розміщених облігацій;

4) довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, про повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення);

5) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

6) копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов’язані зі здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені в установленому порядку.

4. Внесення змін до проспекту емісії облігацій

1. Емітент має право внести зміни до проспекту емісії облігацій до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій – у разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії облігацій.

2. Емітент не має права:

1) здійснювати укладення договорів з першими власниками у процесі:

публічного розміщення облігацій – до реєстрації змін до проспекту емісії облігацій в реєструвальному органі та опублікування відповідної інформації відповідно до вимог статті 30 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”;

приватного розміщення облігацій – до реєстрації змін до проспекту емісії облігацій в реєструвальному органі та надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення облігацій є учасниками такого розміщення, згідно з відповідним рішенням емітента;

2) вносити зміни до проспекту емісії після дати початку укладення договорів з першими власниками в процесі публічного/приватного розміщення облігацій.

3. Забороняється вносити зміни до проспекту емісії облігацій в частині зменшення обсягу прав, які надаються власникам облігацій, кількості облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, зміни умов та мети розміщення, установлених рішенням про розміщення та проспектом емісії облігацій.

4. У разі внесення змін до проспекту емісії облігацій до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій реєстрація змін до проспекту емісії облігацій здійснюється у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій;

2) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій, а саме:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій, складеної згідно з додатком 12 до цього Положення;

змін до проспекту емісії облігацій у двох примірниках, засвідчених належним чином;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії облігацій, оформленого та засвідченого належним чином;

копії договору(ів) про андеррайтинг (у разі зміни відомостей про андеррайтера(ів), з яким(и) укладено договір (договори) про здійснення розміщення облігацій);

3) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до проспекту емісії облігацій;

4) розкриття емітентом інформації про внесення змін до проспекту емісії облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення);

5) надання емітентом не пізніш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення облігацій є учасниками такого розміщення (у разі приватного розміщення облігацій).

У разі якщо вчинити дії, передбачені підпунктами 2, 4, 5 цього пункту, у зазначені строки неможливо, до змін також включається інформація про перенесення строків укладення договорів з першими власниками.

5. У разі зміни інформації, що міститься у базовому проспекті емісії облігацій, реєстрація змін до базового проспекту емісії відбувається у такому порядку:

1) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня зміни такої інформації реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, а саме:

заяви про реєстрацію змін до базового проспекту емісії облігацій, складеної згідно з додатком 13 до цього Положення;

змін до базового проспекту емісії облігацій в двох примірниках, засвідчених належним чином;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій, оформленого та засвідченого належним чином;

2) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до базового проспекту емісії облігацій;

3) розкриття емітентом інформації про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення облігацій).

ІV. Реєстрація реструктуризації боргових зобов’язань за запозиченням шляхом розміщення облігацій

1. Рішення про реструктуризацію боргових зобов’язань за запозиченням, здійсненим шляхом випуску облігацій (далі – реструктуризація), приймається у разі, якщо така можливість передбачена рішенням про розміщення облігацій та проспектом їх емісії та за умови отримання письмової згоди власників облігацій.

2. Реструктуризація підлягає реєстрації у реєструвальному органі не пізніше дати початку погашення облігацій.

3. Рішення про реєстрацію реструктуризації або про відмову в реєстрації реструктуризації приймається відповідним рішенням реєструвального органу.

4. Реструктуризація погоджується Міністерством фінансів України.

5. Для реєстрації реструктуризації емітент подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію реструктуризації боргових зобов’язань за запозиченням шляхом розміщення облігацій, складену згідно з додатком 14 до цього Положення;

2) копію рішення про реструктуризацію, оформлену та засвідчену належним чином;

3) копію документа, що підтверджує погодження реструктуризації Міністерством фінансів України;

4) копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, складеного на дату, що передує дню прийняття рішення про реструктуризацію, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду на проведення реструктуризації (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на проведення реструктуризації засвідчується в нотаріальному порядку).

6. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів приймає рішення про реєстрацію або відмову від реєстрації реструктуризації боргових зобов’язань.

7. Підставою для відмови в реєстрації реструктуризації боргових зобов’язань є невідповідність поданих документів вимогам цього Положення.

V. Погашення, анулювання, скасування реєстрації випуску облігацій

1. Скасування реєстрації випуску облігацій

1. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у разі:

відмови від розміщення облігацій;

якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками облігацій, який вказаний у проспекті емісії облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками;

незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення облігацій.

2. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва (додаток 15) у разі:

1) прийняття емітентом рішення про відмову від розміщення облігацій – на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 22 глави 1 розділу ІІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 5 робочих днів з дати отримання реєструвальним органом відповідних документів;

2) якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який вказаний у проспекті емісії облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками – на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 2 глави 3 розділу ІІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій);

3) незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення облігацій – на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 3 глави 3 розділу ІІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій).

3. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулює свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у разі:

погашення (дострокового погашення) облігацій у повному обсязі;

якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій.

4. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (додаток 16) у разі:

1) погашення (дострокового погашення) облігацій у повному обсязі – на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктами 2 – 5 глави 2 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій;

2) якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій – на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання документів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

5. Реєструвальний орган протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій направляє його емітенту та Національному банку України.

6. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про скасування реєстрації випуску облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 1 робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.

Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

2. Погашення (дострокове погашення) облігацій

1. Погашення відсоткових та дисконтних облігацій здійснюється виключно грошима.

Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку погашення (в межах бюджетного періоду).

Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком погашення, єдиним для всього випуску.

Погашення облігацій, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату погашення облігацій.

Випуск або окрема серія облігацій можуть бути погашені достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників облігацій.

Дострокове погашення облігацій за ініціативою емітента дозволяється у разі, якщо така можливість передбачена проспектом емісії, яким мають бути визначені порядок прийняття рішення уповноваженим органом емітента про дострокове погашення випуску або окремої серії облігацій, повідомлення власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій, порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх власниками для дострокового погашення.

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у разі, якщо така можливість передбачена проспектом емісії, яким визначені порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій, строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення.

Кошти на дострокове погашення облігацій мають бути передбачені в бюджеті розвитку спеціального фонду місцевого бюджету в бюджетному періоді, в якому здійснюється дострокове погашення облігацій.

2. Емітент подає до реєструвального органу звіт про наслідки погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) не пізніше 15 днів після закінчення строку погашення випуску облігацій (серії), який вказаний у рішенні про розміщення облігацій та у проспекті емісії облігацій, а у разі дострокового погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) – не пізніше 15 календарних днів після закінчення дострокового погашення випуску облігацій (серії).

3. Звіт про наслідки погашення облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 17 до цього Положення.

4. Звіт про дострокове погашення облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 18 до цього Положення.

Звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій подається в одному примірнику. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України.

5. При поданні звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій емітент також подає до реєструвального органу:

1) заяву про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій, складену згідно з додатком 19 до цього Положення;

2) копію рішення про розміщення облігацій, засвідчену належним чином;

3) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій;

4) копію рішення про дострокове погашення облігацій (у разі прийняття рішення про дострокове погашення), засвідчену належним чином.

Рішення про дострокове погашення облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій;

ціну дострокового погашення облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;

дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення;

5) копію бюджету міста (з відповідними змінами за наявності) на дату початку погашення (дострокового погашення) облігацій.

{Підпункт 5 пункту 5 глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015}

3. Анулювання викуплених емітентом облігацій

1. У разі якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

1) заяву про зупинення обігу облігацій, складену згідно з додатком 20 до цього Положення;

2) копію(ї) рішення (рішень) про викуп облігацій (подається у разі здійснення викупу облігацій у їх власників у випадках, що визначені у проспекті емісії як випадки обов’язкового викупу облігацій).

Рішення про викуп облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про викуп облігацій;

ціну викупу облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;

дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред’явлені для викупу;

3) копію рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену належним чином;

4) копію документа про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії), за формою, встановленою внутрішніми документами Національного банку України.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про зупинення обігу облігацій (додаток 21) протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

2. У разі якщо до настання строків погашення облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій, складену згідно з додатком 22 до цього Положення;

копію рішення про скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену належним чином.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про відновлення обігу облігацій (додаток 23) протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

3. Реєструвальний орган протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій направляє його емітенту та Національному банку України.

4. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про зупинення/відновлення обігу облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 1 робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.

Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про зупинення/відновлення обігу облігацій в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

5. Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 24 до цього Положення;

копію документа (довідки) про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії);

оригінал (оригінали) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (серії) облігацій.

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку