Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Порядок та умови надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів

Загальна інформація про документ

№:
597
Від:
16.04.2013
№ мін`юсту:
688/23220
Зареєстровано:
26.04.2013
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Посилання на зовнішній документ:
Останні зміни:
28.09.2017
Дата вступу в силу:
28.05.2013

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Порядок_597_без-додатків.doc

Порядок та умови надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів

 1. Цей Порядок відповідно до вимог статті 9 та пункту 16 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про депозитарну систему України” (далі – Закон) визначає порядок та умови надання Публічному акціонерному товариству “Національний депозитарій України” (далі – НДУ) статусу Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Центральний депозитарій), порядок реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) Правил Центрального депозитарію (далі – Правила ЦД), змін, що вносяться до Правил ЦД.
 2. НДУ набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією Правил ЦД.
 3. Статутний капітал НДУ на дату реєстрації Правил ЦД повинен відповідати вимогам щодо розміру частки держави разом з Національним банком України, встановленим пунктом 11 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, а щодо його мінімального розміру – абзацом третім частини сьомої статті 9 Закону.
 4. Для реєстрації Правил ЦД та отримання статусу Центрального депозитарію уповноваженою особою НДУ (далі – заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) до Комісії подаються такі документи:

4.1. Заява про реєстрацію Правил Центрального депозитарію (додаток 1).

4.2. Правила ЦД, затверджені наглядовою радою заявника, у двох примірниках.

4.3. Належним чином засвідчена копія протоколу засідання наглядової ради НДУ, на якому затверджені Правила ЦД.

4.4. Засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру).

4.5. Засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

У разі якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, вказаний документ не надається.

4.6. Підписана керівником та засвідчена печаткою заявника довідка у довільній формі про наявність обладнання, зокрема комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, окремих каналів зв’язку, основного та резервного комплексів програмно-технічних засобів, що забезпечить виконання вимог, установлених нормативно-правовим актом про порядок провадження депозитарної діяльності.

4.7. Підписані керівником та засвідчені печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на технічні засоби, що забезпечать його безперебійну діяльність при провадженні депозитарної діяльності Центрального депозитарію.

4.8. Довідка щодо структури власності Центрального депозитарію (додаток 2) з доданням схематичного зображення такої структури.

 1. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, поданих для реєстрації Правил ЦД та отримання статусу Центрального депозитарію.
 2. Правила ЦД повинні визначати загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов’язаних із провадженням ним депозитарної діяльності Центрального депозитарію, та містити порядок:

зберігання глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів випусків цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону;

зарахування цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, у систему депозитарного обліку, їх обліку та зберігання, а також порядок списання цінних паперів у зв’язку з їх погашенням та/або анулюванням;

проведення депозитарних операцій у системі депозитарного обліку;

ведення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, стосовно кожного випуску цінних паперів;

складення реєстрів власників іменних цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону;

відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, Національного банку України, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, клірингових установ та Розрахункового центру;

зберігання інформації про осіб, визначених для надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів;

ведення рахунка в цінних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано відповідну ліцензію за правопорушення на ринку цінних паперів чи в іншому визначеному Комісією випадку, а також відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних депозитарної установи, інформації про тих її депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, та подання інформації про стан таких рахунків згідно із законодавством;

здійснення контролю в межах, установлених Законом, за клієнтами в частині провадження ними депозитарної діяльності депозитарної установи.

 1. Програмно-технічні засоби заявника повинні відповідати характеру і обсягу операцій, що здійснюватимуться ним при провадженні депозитарної діяльності Центрального депозитарію, а також забезпечувати його безперебійну діяльність. Заявник для провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію повинен мати основний і резервний комплекси програмно-технічних засобів. При цьому технічні засоби повинні належати йому на праві власності.
 2. Заявник для провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення загальною площею не менше ніж 400 кв. м
 3. Заявник для провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Для провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію відокремленим підрозділом заявника або спеціалізованим структурним підрозділом заявника, який є невід’ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, заявник повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення Центрального депозитарію.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2017 р. N 718)

Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно не використовується іншими особами і це підтверджується документами, надання яких передбачено цим Порядком.

 1. За наслідками розгляду документів, наданих для реєстрації Правил ЦД та набуття статусу Центрального депозитарію, Комісією протягом 30 календарних днів з дня їх одержання приймається рішення:

про реєстрацію Правил ЦД та надання статусу Центрального депозитарію;

про відмову у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію.

 1. Підставою для відмови у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію є:

невідповідність поданих документів встановленим цим Порядком вимогам;

наявність у поданих документах недостовірних даних;

невідповідність Правил ЦД встановленим цим Порядком вимогам.

 1. У рішенні про відмову у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію мають бути зазначені підстави для відмови.
 2. Рішення про реєстрацію Правил ЦД та надання статусу Центрального депозитарію або про відмову у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію приймається на засіданні Комісії та оформляється відповідним рішенням Комісії.
 3. Повідомлення у письмовій формі про прийняте Комісією рішення про реєстрацію Правил ЦД та надання статусу Центрального депозитарію або про відмову у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію та копія відповідного рішення надсилаються Центральному депозитарію протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення.
 4. Комісія за наслідками розгляду документів, наданих для реєстрації Правил ЦД та набуття статусу Центрального депозитарію, залишає документи без розгляду, якщо:

документи подані (підписані) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог, встановлених цим Порядком;

надано неповний пакет документів, передбачених цим Порядком.

 1. Про залишення документів, наданих для реєстрації Правил ЦД та набуття статусу Центрального депозитарію, без розгляду заявника повідомляють в письмовій формі із зазначенням підстав для залишення документів без розгляду протягом 10 робочих днів з дати надходження вказаних документів. У такому разі документи повертаються заявнику.
 2. У разі прийняття Комісією рішення про реєстрацію Правил ЦД та надання статусу Центрального депозитарію на двох примірниках Правил ЦД, один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка Комісії про реєстрацію Правил ЦД із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії, засвідчена підписом Голови або уповноваженої посадової особи Комісії, на яку покладено виконання обов’язків Голови Комісії, та печаткою.
 3. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію заявник може повторно подати відповідні документи до Комісії після усунення причин, що стали підставою для цієї відмови.
 4. Центральний депозитарій зобов’язаний подавати до Комісії на реєстрацію всі зміни, що вносяться до Правил ЦД.
 5. Для реєстрації змін до Правил ЦД подаються такі документи:

заява про реєстрацію змін до Правил Центрального депозитарію (додаток 3);

належним чином засвідчена копія протоколу засідання наглядової ради Центрального депозитарію, на якому затверджено зміни до Правил ЦД;

зміни до Правил ЦД;

порівняльна таблиця старої та нової редакцій Правил ЦД, до яких вносяться зміни.

 1. Зміни до Правил ЦД подаються Центральним депозитарієм у двох примірниках.
 2. Комісія залишає заяву про реєстрацію змін до Правил ЦД без розгляду в порядку, передбаченому пунктами 15, 16 цього Порядку.
 3. За наслідками розгляду заяви та поданих документів Комісією протягом 15 робочих днів приймається рішення про реєстрацію змін до Правил ЦД або про відмову в такій реєстрації в порядку, передбаченому пунктами 11 – 14 цього Порядку.
 4. На двох примірниках змін до Правил ЦД, один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка Комісії про реєстрацію із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії, засвідчена підписом Голови або уповноваженої посадової особи Комісії, на яку покладено виконання обов’язків Голови Комісії, та печаткою.
 5. Якщо Комісією прийняте рішення про відмову в реєстрації змін до Правил ЦД, заявник може повторно подати до Комісії заяву та відповідні документи для реєстрації після усунення причин, що стали підставою для відмови в реєстрації.
 6. Центральний депозитарій у процесі провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію зобов’язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що подавалися відповідно до пункту 4 цього Порядку, за встановленими Комісією формами.

У разі виникнення таких змін Центральний депозитарій зобов’язаний протягом 20 робочих днів подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів щодо реєстрації Правил ЦД, змін до них та надання статусу Центрального депозитарію) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни, а саме:

26.1. Засвідчені підписом керівника та печаткою Центрального депозитарію копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений Центральним депозитарієм), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру).

26.2. Засвідчену підписом керівника та печаткою Центрального депозитарію копію змін до документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

26.3. Довідку щодо структури власності Центрального депозитарію у визначеній Комісією формі згідно з додатком 2 до цього Порядку.

 1. Документи, які надаються Центральним депозитарієм відповідно до вимог цього Порядку, згідно з додатками надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на сайті Комісії.
 2. Центральний депозитарій зобов’язаний надавати адміністративні дані до Комісії в порядку та строки, установлені Комісією.
 3. Центральний депозитарій на власній веб-сторінці повинен до 30 квітня року, що настає за звітним роком, оприлюднювати результати своєї діяльності та структуру власності.
 4. Центральний депозитарій у разі зміни місцезнаходження протягом 15 робочих днів з дати виникнення таких змін повинен надати до Комісії документи, передбачені підпунктами 4.4, 4.5 пункту 4 цього Порядку.
 5. Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом за підписом керівника Центрального депозитарію, засвідченим печаткою Центрального депозитарію (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів щодо реєстрації Правил ЦД, змін до них та надання статусу Центрального депозитарію).

У разі якщо документи підписані не керівником Центрального депозитарію, а виконувачем його обов’язків (крім випадків, установлених законами України), то Центральний депозитарій повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

 1. Відбиток печатки не є обов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до Комісії передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи ліцензіата.

(Порядок доповнено пунктом 32 згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2017 р. N 718)

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку