Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Порядок ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Загальна інформація про документ

№:
1519
Від:
25.10.2012
№ мін`юсту:
2213/22525
Зареєстровано:
12.12.2012
Тема:
Бухгалтерський облік та аудит
Категорія:
Порядок
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Посилання на зовнішній документ:
Останні зміни:
31.05.2016
Дата вступу в силу:
01.01.2013

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Порядок-ведення-реєстру-аудиторських-фірм.doc

ПОРЯДОК
ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових послуг та проведення аудиту.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

заявник – аудиторська фірма, яка подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) документи для внесення її до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виключення з реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, та видачі дубліката свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, за процедурою, установленою цим Порядком;

професійні учасники фондового ринку – юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії, виданої НКЦПФР, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України;

реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (далі – Реєстр), – перелік аудиторських фірм, що здійснюють діяльність відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» та можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів;

реєстраційна картка для внесення до Реєстру (далі – реєстраційна картка) – документ, який подається аудиторською фірмою для внесення її до Реєстру;

свідоцтво про внесення до Реєстру (далі – Свідоцтво) – документ встановленого зразка, що підтверджує факт внесення заявника до Реєстру відповідно до рішення про внесення до Реєстру, яке приймається НКЦПФР, та надає можливість проведення аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів;

терміни «ділова репутація», «пов’язана особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Інші терміни вживаються у цьому Порядку відповідно до Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про аудиторську діяльність», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про телекомунікації».

{Абзац восьмий пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

3. Рішення про внесення до Реєстру, виключення з Реєстру, внесення зміндо Реєстру, видачу дубліката Свідоцтва приймається НКЦПФР та є підставою для внесення до Реєстру, виключення з Реєстру, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва відповідним уповноваженим структурним підрозділом центрального апарату НКЦПФР, що надає можливість такій аудиторській фірмі проведення аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів відповідно до цього Порядку.

У разі надання заявником неповного пакета документів для внесення до Реєстру, внесення змін до Реєстру НКЦПФР, видачі дубліката Свідоцтва НКЦПФР повертає такий пакет документів протягом 10 календарних днів без розгляду.

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

4. Реєстр ведеться відповідним уповноваженим структурним підрозділом центрального апарату НКЦПФР в електронній формі відповідно до стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави. Інформація, що розміщена в Реєстрі, є відкритою для користувачів.

5. Обробка персональних даних НКЦПФР здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

6. Аудиторська фірма може проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів виключно за наявності чинного Свідоцтва та після внесення її до Реєстру.

7. Перелік аудиторських фірм, які внесені до Реєстру, публікується НКЦПФР в кінці кожного року в засобах масової інформації, а також регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

II. Свідоцтво про внесення до Реєстру

1. Свідоцтво видається на строк дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України. Зразок бланка Свідоцтва наведено в додатку 1 до цього Порядку.

2. Свідоцтво підписується особою, уповноваженою рішенням НКЦПФР, та скріплюється печаткою НКЦПФР.

{Пункт 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

3. Свідоцтво має бути зареєстровано у книзі обліку Свідоцтв. При його отриманні заявник або уповноважена ним особа пред’являє свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу, відповідно до законодавства. Факт отримання Свідоцтва повинен бути засвідчений підписом отримувача із зазначенням у книзі обліку Свідоцтв дати отримання Свідоцтва.

4. Свідоцтво не підлягає передачі для використання іншими аудиторськими фірмами.

III. Порядок розгляду документів та прийняття рішення

1. Перелік документів, необхідних для внесення до Реєстру, внесення змін до Реєстру, виключення з Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва, визначається цим Порядком.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

2. Заявник Заявник надсилає документи поштою або подає їх особисто до загального відділу центрального апарату НКЦПФР лише у швидкозшивачі з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами, які прошиті у спосіб, що унеможливлює їх роз’єднання без порушення цілісності. На зворотному боці останнього аркуша прошитих документів має міститися напис такого змісту: «Прошито, пронумеровано та скріплено підписом [__] аркушів» або «Прошито, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою (за наявності) [__] аркушів».

{Пункт 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

3. Електронна форма документів, що подаються до НКЦПФР, складається з електронних файлів, структура яких визначається документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру.

Електронна форма документів формується за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

{Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

4. Датою надходження документів до НКЦПФР є дата реєстрації документів у загальному відділі центрального апарату НКЦПФР.

5. Відповідний уповноважений структурний підрозділ центрального апарату НКЦПФР перевіряє надані заявником документи на відповідність вимогам законодавства України.

6. Не пізніше 30 календарних днів з дати надходження документів до НКЦПФР від заявника НКЦПФР приймає рішення щодо внесення його до Реєстру або про відмову у внесенні до Реєстру, щодо внесення змін до Реєстру, про відмову у внесенні змін до Реєстру, щодо виключення з реєстру, щодо видачі дубліката Свідоцтва.

{Пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

7. У разі прийняття НКЦПФР рішення про відмову у внесенні до Реєстру, відмову у внесенні змін до Реєстру, виключення з Реєстру заявнику протягом тридцяти днів надсилається лист із зазначенням підстав для прийняття такого рішення.

Зазначені рішення можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

{Пункт 7 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 340 від 25.03.2014}

8. Рішення щодо внесення аудиторської фірми до Реєстру або про виключення з Реєстру, відмову у внесенні до Реєстру, видачу дубліката Свідоцтва, внесення змін до Реєстру (у разі змін, передбачених підпунктами «а» та «г» пункту 1 розділу VІ цього Порядку) та відмову у внесенні змін до Реєстру підлягають опублікуванню в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та щомісячному оприлюдненню на офіційному веб-сайті НКЦПФР. Реєстр регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

{Пункт 8 розділу III в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 340 від 25.03.2014, № 615 від 31.05.2016}

9. НКЦПФР своїм рішенням може уповноважити посадову особу НКЦПФР на здійснення повноважень, передбачених пунктами 6 та 7 цього розділу. У такому випадку рішення уповноваженої посадової особи НКЦПФР оформлюються розпорядженнями за формами, встановленими цим Порядком, які підлягають щомісячному оприлюдненню на офіційному веб-сайті НКЦПФР (додатки 10 – 15).

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 340 від 25.03.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

IV. Порядок внесення аудиторських фірм до Реєстру

1. До Реєстру можуть бути внесені аудиторські фірми, які відповідають вимогам статті 5 Закону України «Про аудиторську діяльність» та:

1.1 мають свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України;

1.2 мають штат працівників, який складається не менше ніж із трьох аудиторів, які працюють за основним місцем роботи в цій аудиторській фірмі та кожен із яких має сертифікат аудитора і документ, що підтверджує проходження навчання шляхом підготовки за відповідною програмою навчання;

{Підпункт 1.2 пункту 1 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

1.3 мають чинне свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України;

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим підпунктом 1.3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

1.4 мають веб-сайт аудиторської фірми.

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим підпунктом 1.4 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

2. Для внесення до Реєстру аудиторська фірма подає до НКЦПФР такі документи:

а) заяву про внесення до Реєстру (додаток 2);

б) реєстраційну картку (додаток 3);

в) копію свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, засвідчену підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (за наявності);

{Підпункт “в” пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014}

г) завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (за наявності) копії сертифікатів аудиторів – керівника фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів;

{Підпункт “г” пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014}

{Підпункт ґ пункту 2 розділу IV набирає чинності з 1 січня 2014 року}

ґ) завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (за наявності) копії документів, що підтверджують проходження навчання шляхом підготовки за відповідною програмою, затвердженою Аудиторською палатою України відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» та погодженою з НКЦПФР, – керівника фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів;

{Підпункт “ґ” пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014}

д) завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (за наявності) копії трудових книжок керівника фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів;

{Підпункт “д” пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014}

е) завірену підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (за наявності) копію свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України;

{Підпункт “е” пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014}

є) завірену підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (за наявності) копію штатного розпису аудиторської фірми;

{Підпункт “є” пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014}

ж) анкету щодо ділової репутації керівника (працівників) аудиторської фірми (додаток 4) та анкету щодо ділової репутації аудиторської фірми (додаток 5);

{Підпункт “ж” пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013}

з) інформацію про пов’язаних осіб керівника та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів (додаток 6), та інформацію про пов’язаних осіб аудиторської фірми (додаток 7);

{Підпункт “з” пункту 2 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013}

и) електронну форму документів, яка складається з електронних файлів, структура яких визначається документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру.

3. Заявник вважається внесеним до Реєстру з дати прийняття відповідного рішення НКЦПФР.

4. Після прийняття рішення про включення до Реєстру заявнику видається Свідоцтво.

5. Підставами для прийняття НКЦПФР рішення про відмову у внесенні до Реєстру є:

5.1 невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку;

5.2 недостовірність інформації в документах, поданих заявником для внесення до Реєстру;

5.3 неповнота інформації в документах, поданих заявником для внесення до Реєстру;

{Підпункт 5.4 пункту 5 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013}

5.4 надходження інформації про непроходження заявником зовнішньої перевірки системи контролю якості аудиторських послуг.

{Пункт 5 розділу IV доповнено підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

6. У випадках відмови у внесенні до Реєстру, передбачених пунктом 5 цього розділу, заявник може подати до НКЦПФР нову заяву про внесення до Реєстру не раніше ніж через місяць з дати прийняття рішення про відмову у внесенні до Реєстру.

{Пункт 6 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

V. Продовження строку дії Свідоцтва

1. Для продовження строку дії Свідоцтва аудиторська фірма подає до НКЦПФР заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 8), копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, засвідчену підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (за наявності), та оригінал Свідоцтва.

2. Вказані документи подаються не пізніше дати закінчення терміну чинності Свідоцтва.

{Порядок доповнено новим розділом V згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

VI. Порядок внесення змін до Реєстру

1. Аудиторська фірма у процесі провадження своєї діяльності повідомляє НКЦПФР про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви на внесення до Реєстру, визначених пунктом 2 розділу IV цього Порядку, зокрема у разі зміни:

а) найменування аудиторської фірми;

б) місцезнаходження аудиторської фірми (адреса, телефон);

в) інформації щодо електронної адреси, веб-сайту аудиторської фірми;

г) номера, серії, дати видачі та терміну чинності свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

ґ) зміна працівників (сертифікованих аудиторів) та/або керівника аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів;

д) у штатному розписі аудиторської фірми (у випадку звільнення або прийняття на роботу сертифікованих аудиторів), які безпосередньо братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів;

е) в інформації про пов’язаних осіб аудиторської фірми;

є) в інформації про пов’язаних осіб керівника та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів;

ж) терміну чинності сертифіката аудитора керівника аудиторської фірми та/або працівників (сертифікованих аудиторів), які безпосередньо братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів;

з) терміну чинності свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України;

и) інформації в документах, що підтверджують проходження навчання керівника фірми та працівників, які безпосередньо братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів шляхом підготовки за відповідною програмою, затвердженою Аудиторською палатою України відповідно до Закону України “Про аудиторську діяльність” та погодженою з НКЦПФР.

2. Аудиторська фірма протягом 30 календарних днів від дати виникнення змін, передбачених пунктом 1 цього розділу, надає до НКЦПФР заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 8), копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, засвідчену підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (за наявності), та документи, які підтверджують зазначені зміни в пункті 1 цього розділу.

3. Аудиторська фірма щороку не пізніше 25 лютого поточного року подає до НКЦПФР оновлену анкету щодо ділової репутації аудиторської фірми (додаток 5).

4. У разі виникнення змін, що стосуються інформації, зазначеної у Свідоцтві, заявник разом з відповідними документами подає оригінал Свідоцтва.

5. У разі прийняття рішення НКЦПФР про внесення змін до Реєстру, передбачених підпунктами «а», «г» пункту 1 цього розділу, НКЦПФР видає заявнику нове Свідоцтво та анулює попереднє Свідоцтво.

Зазначене рішення приймається НКЦПФР протягом тридцяти днів з дня отримання відповідних документів.

6. Підставами для прийняття НКЦПФР рішення про відмову у внесенні змін до Реєстру є:

1) невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку;

2) недостовірність інформації в документах, поданих заявником для внесення змін до Реєстру;

3) неповнота інформації в документах, поданих заявником для внесення змін до Реєстру;

4) надходження інформації до НКЦПФР про непроходження заявником зовнішньої перевірки системи контролю якості аудиторських послуг.

7. У випадках відмови у внесенні змін до Реєстру, передбачених пунктом 6 цього розділу, заявник може подати до НКЦПФР нову заяву про внесення змін до Реєстру не раніше ніж через місяць з дати прийняття рішення про відмову у внесенні змін до Реєстру.

{Розділ VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

VII. Видача дубліката Свідоцтва

1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

1.1 втрата Свідоцтва;

1.2 пошкодження Свідоцтва.

2. У разі втрати Свідоцтва заявник зобов’язаний звернутися до НКЦПФР та подати:

2.1 заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 9);

{Підпункт 2.1 пункту 2 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013}

2.2 примірник друкованого видання, у якому опубліковано оголошення про втрату Свідоцтва відповідно до законодавства.

3. Якщо Свідоцтво не придатне для користування внаслідок його пошкодження, заявник подає до НКЦПФР:

3.1 заяву про видачу дубліката Свідоцтва;

3.2 непридатне для користування Свідоцтво.

4. Протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення НКЦПФР про видачу дубліката Свідоцтва НКЦПФР видає заявникові нове Свідоцтво замість втраченого або пошкодженого, на якому робиться відмітка «Дублікат».

5. У разі прийняття рішення про видачу дубліката Свідоцтва оригінал Свідоцтва, втрачений або пошкоджений, вважається недійсним, про що

робиться відповідна відмітка в Реєстрі.

6. Підставами для прийняття НКЦПФР рішення про відмову у видачі дубліката Свідоцтва є:

1) невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку;

2) недостовірність інформації в документах, поданих заявником для видачі дубліката Свідоцтва;

3) неповнота інформації в документах, поданих заявником для видачі дубліката Свідоцтва;

4) надходження інформації про непроходження заявником зовнішньої перевірки системи контролю якості аудиторських послуг.

{Розділ VII доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

VIII. Порядок виключення аудиторської фірми з Реєстру

1. Підставами для прийняття рішення НКЦПФР про виключення аудиторської фірми з Реєстру є:

1.1 заява аудиторської фірми, складена в довільній формі;

1.2 виявлення НКЦПФР недостовірності звітності професійних учасників фондового ринку, достовірність якої було підтверджено аудиторським висновком (звітом);

1.3 невідповідність аудиторського висновку вимогам Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;

1.4 невідповідність аудиторського висновку законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам НКЦПФР, щодо порядку складання аудиторською фірмою аудиторського висновку (звіту);

1.5 виявлення недостовірної інформації в документах аудиторської фірми, що надавалися до НКЦПФР для внесення (або внесення змін до інформації) аудиторської фірми до Реєстру, про що стало відомо НКЦПФР після включення аудиторської фірми до Реєстру;

{Підпункт 1.5 пункту 1 розділу VIII в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

1.6 надходження інформації від Аудиторської палати України або органів державної влади про порушення вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську діяльність;

1.7 втрата чинності свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм або аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

1.8 порушення вимог пунктів 1 та 3 розділу VI цього Порядку;

{Підпункт 1.8 пункту 1 розділу VIII в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

1.9 втрата бездоганної ділової репутації;

{Пункт 1 розділу доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013}

1.10 закінчення строку дії Свідоцтва та ненадходження документів, що підтверджують продовження терміну дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі – свідоцтво АПУ), на дату закінчення терміну дії свідоцтва АПУ.

{Пункт 1 розділу доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 340 від 25.03.2014}

2. У разі виключення аудиторської фірми з Реєстру на підставі підпункту 1.1 пункту 1 цього розділу заявник разом із заявою, подає оригінал Свідоцтва.

{Розділ VIII доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

3. Виключення аудиторської фірми з Реєстру на підставі підпунктів 1.2 – 1.4 пункту 1 цього розділу відбувається, в тому числі, після здійснення Аудиторською палатою України перевірки аудиторської фірми та встановлення факту неналежного виконання професійних обов’язків.

{Пункт розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1248 від 16.07.2013}

4. У разі прийняття рішення про виключення аудиторської фірми з Реєстру у випадках, передбачених підпунктами 1.2-1.4, 1.6 та 1.9 пункту 1 цього розділу, заявник може подати документи для внесення до Реєстру не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення НКЦПФР про виключення.

{Пункт 4 розділу VIII в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

5. У разі прийняття рішення про виключення аудиторської фірми з Реєстру у випадках, передбачених підпунктами 1.5, 1.7, 1.8, 1.10 пункту 1 цього розділу, заявник може подати документи для внесення до Реєстру не раніше ніж через 3 місяця з дати прийняття рішення НКЦПФР про виключення.

{Розділ VIII доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 615 від 31.05.2016}

6. Рішення, прийняте НКЦПФР про виключення аудиторської фірми із Реєстру, може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

7. У рішенні про виключення аудиторської фірми із Реєстру вказуються підстави виключення та анулювання Свідоцтва.

Директор департаменту
аналізу, стратегії
та розвитку законодавства

М. Лібанов

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку