Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
04.02.2019

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує щодо вимог про розкриття річної інформації емітентами цінних паперів за 2018 рік.

Законом України від 16.11.2017 № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (далі – Закон № 2210) внесені зміни, зокрема, до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», в тому числі до статті 40 «Регулярна інформація про емітента».

З 6 січня 2018 року набрала чинності зазначена стаття 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

При цьому, відповідно до Закону № 2210, першим звітним періодом, за який емітенти цінних паперів зобов’язані подавати річну звітність в обсязі, встановленому  новою редакцією статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є 2018 рік.

Рішенням Комісії від 04.12.2018 № 854 затверджені Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Комісії від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого Міністерством юстиції України 24.12.2013 № 2180/24713 (із змінами), яке на даний час знаходиться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції України (далі – Рішення № 854).

Враховуючи зазначене, до дати набуття чинності Рішення № 854 емітент цінних паперів має розкривати річну інформацію відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Комісії від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого Міністерством юстиції України 24.12.2013 № 2180/24713 (із змінами) (далі – Положення № 2826) та   додатково розкривати відомості передбачені частиною 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Данні річної інформації, передбачені частиною 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», але не передбачені діючою редакцією Положення № 2826, мають розкриватися емітентом у примітках до Змісту Додатка 38 у довільній формі до моменту набрання чинності Рішення № 854.

Таким чином, емітент у примітках додатково розкриває:

 • інформацію про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників (п.2 ч.3 ст.40);
 • інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру (п.4 ч.3 ст.40);
 • інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (п.7 ч.3 ст.40);
 • відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (п.8 ч.3 ст.40);
 • перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (п.9 ч.3 ст.40);
 • інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.10 ч.3 ст.40);
 • інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.11 ч.3 ст.40);
 • звіт керівництва (п.12 ч.3 ст.40);
 • твердження щодо річної інформації (п.13 ч.3 ст.40);
 • інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) (п.15 ч.3 ст.40);
 • інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів (п.16 ч.3 ст.40);
 • інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій – у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента (п.17 ч.3 ст.40);
 • інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента (п.18 ч.3 ст.40);
 • інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом (п.19 ч.3 ст.40);
 • інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення (п.20 ч.3 ст.40);
 • інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (п.21 ч.3 ст.40);
 • інформацію про придбання власних акцій емітентом (п.23 ч.3 ст.40);
 • інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента (п.24 ч.3 ст.40).

При цьому, у разі розкриття інформації, яка міститься у Звіті керівництва або інших документах, емітент цінних паперів може не включати копії документів до її складу у випадку, якщо такі документи є у публічному доступі у форматі PDF. У такому разі емітент зазначає реквізити (посилання) для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що мають містити у своєму складі повну адресу файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса), ім’я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату), точний розмір файлу та контрольну суму для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту.

Поділіться записом:
НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ
Array ( [1094227] => [1094195] => [1094147] => )
УСІ НОВИНИ
https://www.nssmc.gov.ua/zagruzka-bokovh-zapisey-novosti/?categories=&postid=1034485
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку