Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Загальна інформація про документ

№:
1281
Від:
23.07.2013
№ мін`юсту:
1576/24108
Зареєстровано:
12.09.2013
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Умови
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Додатки:

Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності. Заява про анулювання ліцензії.

Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності. Заява про видачу ліцензії.

Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності. Анкета щодо ділової репутації юридичної особи

Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності. Анкета щодо ділової репутації фізичної особи

Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності. Анкета щодо ділової репутації керівника заявника

Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності. Довідка про персональний склад наглядової ради

Додаток 7 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності. Довідка про керівника та фахівців заявника

Додаток 8 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності. Інформація про власників та пов'язаних осіб заявника

Додаток 9 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності. Довідка про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи

яка має не погашену або не зняту судимість

Додаток 10 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності. Довідка про відокремлені структурні підрозділи заявника,

Додаток 11 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності. Заява про переоформлення ліцензії

Посилання на зовнішній документ:
Останні зміни:
26.09.2017
Дата вступу в силу:
11.10.2013

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Положення-1281.doc

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

{У тексті Ліцензійних умов слова «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» замінено словами «Про інститути спільного інвестування»згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють порядок видачі, переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), порядок зупинення дії та анулювання такої ліцензії, умови отримання ліцензії та провадження зазначеного виду професійної діяльності.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

2. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені терміни вживаються у таких значеннях:

анулювання ліцензії – позбавлення ліцензіата Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) права на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

заявник – юридична особа, яка подає документи для отримання, переоформлення або анулювання ліцензії;

{Абзац третій пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

{Абзац четвертий пункту 2 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

компанія з управління активами, яка надає послуги пенсійному фонду – суб’єкту другого рівня, – компанія з управління активами, яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та уклала договір про управління активами із радою відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;

ліцензіат – юридична особа (компанія з управління активами, банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування), яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

{Абзац шостий пункту 2 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

{Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов – вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень цих Ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог Ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження.

{Абзац шостий пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Порушення не вважається повторним, якщо попередня справа щодо ліцензіата була закрита, постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів була скасована за ініціативою Комісії, а також якщо санкція була скасована в судовому порядку або порушення вчинено ліцензіатом у період до застосування санкції;

порушення законодавства – порушення законодавства про цінні папери, в тому числі цих Ліцензійних умов;

{Абзац восьмий пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

посадова особа саморегулівної організації на фондовому ринку – керівник та заступники керівника виконавчого органу саморегулівної організації, а також керівники структурних підрозділів, у тому числі керівник юридичної служби;

приміщення – частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

сертифікований фахівець – працівник юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, який отримав сертифікат з управління активами в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісією;

стаж роботи на фондовому ринку – загальний стаж роботи особи:

у професійному учаснику за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку;

як посадової особи в саморегулівній організації на фондовому ринку, яка набула відповідного статусу в установленому законодавством порядку;

як державного службовця у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії.

Терміни «ліцензія», «ліцензування», «орган ліцензування» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон).

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Терміни «асоційована особа», «посадові особи» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Терміни «ділова репутація», «істотна участь», «контролер», «контроль», «пов’язана особа» та «структура власності» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Інші терміни вживаються в цих Ліцензійних умовах відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення».

3. Ліцензування діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює Комісія.

4. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати:

компанія з управління активами;

професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

банк – щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» у разі, якщо він не виконує функцій зберігача цього фонду;

Національний банк України – щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду.

5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії за умови членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів, – компанії з управління активами.

Статут такої юридичної особи повинен відповідати вимогам Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та «Про банки і банківську діяльність».

Відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює управління активами інституційних інвесторів, якому надаються повноваження здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), має право на її провадження на підставі отриманої ліцензії за умови дотримання вимог для відокремлених підрозділів ліцензіата, встановлених цими Ліцензійними умовами.

{Абзац третій пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Юридична особа може утворити відокремлений підрозділ, що здійснює управління активами інституційних інвесторів за межами України, за погодженням з Комісією.

6. Строк дії ліцензії є необмеженим.

7. Ліцензія чинна до закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку в ліцензії) або набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

{Пункт 7 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

8. Провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), прийняття рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв’язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення зазначеного виду професійної діяльності), не допускається.

У випадку закінчення строку дії ліцензії юридична особа за наявності в неї зобов’язань перед клієнтами, що пов’язані з провадженням нею професійної діяльності на фондовому ринку, зобов’язана здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу VIII цих Ліцензійних умов у частині їх виконання, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5розділу VIII цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов’язань.

{Пункт 8 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

9. Якщо юридична особа має намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), вона повинна отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії) ліцензіат подає пакет документів відповідно до вимог цих Ліцензійних умов. Для перевірки інформації про іноземних юридичних або фізичних осіб – іноземців ліцензіат подає пакет документів відповідно до вимог цих Ліцензійних умов не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії).

Нова ліцензія набирає чинності з дати, яка є наступною після дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії).

10. Якщо юридична особа не має наміру провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку ліцензії) та за наявності в неї зобов’язань перед клієнтами, що пов’язані з провадженням нею професійної діяльності на фондовому ринку, така юридична особа повинна не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії такої ліцензії здійснити заходи, передбачені пунктом 4 розділу VIII цих Ліцензійних умов у частині виконання цих зобов’язань, а також подати до органу ліцензування документи, визначені пунктом 5 розділу VIII цих Ліцензійних умов, що підтверджують виконання таких зобов’язань.

{Пункт 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

Ліцензія, що переоформляється, визнається недійсною.

{Пункт 11 розділу I в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288  від 30.09.2014, № 11 від 12.01.2016}

12. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у зв’язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (додаток 1) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (додаток 2) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

{Пункт 12 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

13. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі, установленому законодавством.

{Пункт 13 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

14. Ліцензія, видана органом ліцензування, не підлягає передачі для використання третім особам, а також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення ліцензіата, крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом.

{Пункт 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

15. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Компанія з управління активами може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям.

16. Ліцензіат (крім банку) повинен дотримуватися пруденційних нормативів провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються відповідним нормативно-правовим актом Комісії, а також подавати Комісії розрахунок показників, що підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо зазначеного виду професійної діяльності, в порядку та у строки, встановлені нормативно-правовими актами, що регулюють питання подання звітності.

{Пункт 16 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

17. Ліцензіат не може мати контролю (вирішального впливу) у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з боку резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

{Розділ I доповнено новим пунктом 17 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

18. Ліцензіат зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні.

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати Вимогам до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затвердженим рішенням Комісії від 11 червня 2013 року № 991, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1119/23651.

Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайта, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких була оприлюднена зазначена інформація.

{Пункт 18 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

19. Комісія у разі виявлення порушення законодавства застосовує до ліцензіата санкції, установлені Правилами розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 2012 року № 1470, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2012 року за № 1855/22167 (далі – Правила розгляду справ).

20. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства (крім розпоряджень, строк виконання яких на дату подання заяви не настав), постанов про накладення санкцій за правопорушення (у тому числі таких, що передбачали сплату відповідних штрафів), що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього заявника, а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цього заявника, які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду.

{Пункт 20 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

21. Вимоги цих Ліцензійних умов поширюються на місця провадження професійної діяльності ліцензіата, що зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).

{Розділ I доповнено новим пунктом 21 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

22. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатом (відокремленим підрозділом) протягом усього строку провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

23. Заявник має право оскаржувати дії органу ліцензування у порядку, встановленому законом.

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

II. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією з управління активами

1. Умови отримання компанією з управління активами ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Компанія з управління активами створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та здійснює діяльність відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», і нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії з цього питання.

2. Компанія з управління активами, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити відомості про:

види діяльності, провадження яких буде здійснювати заявник;

заборону щодо поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених законодавством;

здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням обмежень, передбачених Законами України «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

створення резервного фонду компанії з управління активами;

уповноважений орган, що приймає рішення про створення, ліквідацію пайового інвестиційного фонду, випуск інвестиційних сертифікатів та інших дій, пов’язаних зі здійсненням діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

структурний підрозділ або окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю), який здійснюється відповідно до вимог Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19 липня 2012 року № 996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1628/21940 (у редакції рішення Комісії від 29 квітня 2014 року № 577).

{Абзац сьомий пункту 2 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

{Абзац восьмий пункту 2 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

3. Розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не менше ніж 7000000 гривень на день подання документів до Комісії для отримання ліцензії.

4. Компанія з управління активами, яка надає послуги недержавному пенсійному фонду – суб’єкту другого рівня системи пенсійного забезпечення, має одночасно управляти активами інституційних інвесторів у сумі не менше 250 млн грн.

5. Частка держави в статутному капіталі компанії з управління активами не повинна перевищувати 10 відсотків.

6. У складі учасників (акціонерів) компанії з управління активами не можуть бути фізичні особи, які мають непогашену або незняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цієї компанії з управління активами.

7. Компанія з управління активами отримує ліцензію за поданням саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об’єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

У разі виходу із саморегулівної організації ліцензіат зобов’язаний протягом двадцяти робочих днів з дати виходу подати до Комісії відповідне повідомлення в письмовій формі із зазначенням причини виходу. У цьому разі компанія з управління активами повинна протягом трьох місяців стати членом саморегулівної організації та повідомити про це Комісію протягом тридцяти календарних днів з моменту вступу.

8. Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), які здійснюють діяльність з управління активами, а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами – не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу).

Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами (у тому числі керівники та сертифіковані фахівці її відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, не можуть бути посадовими особами, сертифікованими фахівцями в іншому професійному учаснику фондового ринку.

Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами, яка надає послуги недержавному пенсійному фонду – суб’єкту другого рівня системи пенсійного забезпечення, можуть здійснювати діяльність з управління активами такого фонду за умови наявності досвіду роботи з управління активами інституційних інвесторів не менше двох років та не повинні мати судимостей за умисні корисливі злочини, займатися підприємницькою діяльністю.

Керівник або виконуючий обов’язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше двох років.

Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні зазначеного виду діяльності повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325. Зазначені особи не можуть бути посадовими особами в іншому професійному учаснику фондового ринку.

Учасник (акціонер) з істотною участю – фізична особа та особи, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, члени виконавчого органу та/або наглядової ради власника заявника з істотною участю; керівник заявника (або виконуючий обов’язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів) та члени виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), головний бухгалтер (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівник служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішній аудитор (контролер) (у разі призначення окремої посадової особи) повинні мати ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам:

особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на ринку цінних паперів;

особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

особа не займала посади керівника та/або члена виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) у професійному учаснику, в тому числі іншому ніж заявник, якого визнано банкрутом та/або здійснено його ліквідацію за рішенням суду; до якого застосовувалась санкція – анулювання ліцензії;

до особи не застосовувалась санкція анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності з цінними паперами;

особа не була притягнута до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року (крім посадових осіб компанії з управління активами ІСІ);

особа не вчинила більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку (застосовується тільки для посадових осіб компанії з управління активами ІСІ);

особа з’являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об’єктивних підстав для неявки);

особа не має несплачених штрафних санкцій, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів;

особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2-4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п’яти років);

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством);

особа відсутня в переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку;

до особи не застосовувались санкції відповідними іноземними державами, міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною.

Заявник (ліцензіат), власник заявника з істотною участю – юридична особа:

не повинен бути включений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку;

не повинен мати прострочених зобов’язань щодо сплати штрафних санкцій у строк, встановлений законодавством, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів, що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього заявника (ліцензіата), а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цього заявника (ліцензіата), які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду;

юридична особа не була власником істотної участі та/або головою (членом) спостережної ради (у разі наявності) у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю відповідним контролюючим органом, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, рішення про призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг;

до особи не застосовувались санкції відповідними органами іноземних держав, міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною;

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством).

Уповноважений орган компанії з управління активами при призначенні на посаду керівника компанії з управління активами повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

{Пункт 8 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

9. Компанія з управління активами зобов’язана мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп’ютерів, а також засоби зв’язку (телефон, електронна пошта, факс).

10. Інформація щодо структури власності та пов’язаних осіб заявника є прозорою та такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі відносини контролю між ними. Зазначена інформація заявника щодо структури власності та пов’язаних осіб заявника має бути правдивою, повною, містити інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідати вимогам цих Ліцензійних умов.

Структура власності є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо Комісією встановлений факт контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Інформація щодо структури власності та пов’язаних осіб заявника є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у професійному учаснику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які є номінальними (довірчими) власниками, тобто власниками, що мають право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників.

{Пункт 10 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

2. Документи, які подаються компанією з управління активами для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Для отримання ліцензії компанія з управління активами подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2.

До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) нотаріально засвідчена копія статуту заявника, зареєстрованого відповідно до законодавства, зі змінами та доповненнями (нова редакція). У разі якщо заявник утворюється на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, підписаного усіма засновниками з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення);

2) копія витягу із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс, засвідчений нотаріально.

Подається заявником щодо іноземної юридичної особи власника заявника та всіх іноземних юридичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

3) для резидентів – ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи;

{Абзац перший підпункту 3 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно зРішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

для нерезидентів – ксерокопію національного паспорта або документа, що його замінює.

{Підпункт 3 пункту 2 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

Подається заявником щодо фізичної особи – власника заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

4) аудиторський висновок про фінансовий стан заявника станом на кінець звітного періоду з доданням копій фінансової звітності, засвідчених аудиторською фірмою, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918. При цьому аудиторський висновок можуть надавати аудиторські фірми, включені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

Подається щодо заявника, який вперше отримує ліцензію, для підтвердження, зокрема сплати статутного капіталу, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов’язані зі збільшенням його статутного капіталу, для підтвердження сплати такого збільшення;

5) аудиторський висновок про фінансовий стан юридичних осіб (учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі) станом на кінець звітного періоду, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року № 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918, з доданням копій фінансової звітності та копії сертифіката аудитора, який підписав висновок, засвідчених аудиторською фірмою.

Подається заявником, який уперше отримує ліцензію, щодо юридичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника;

{Абзац другий підпункту 5 пункту 1 глави 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

6) довідка державного органу, що відповідає за сплату податків та зборів, про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи (податкову декларацію) установленої форми та/або копія податкової декларації, засвідчена підписом фізичної особи (для фізичних осіб учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі).

У разі відсутності таких документів подаються копії документів, що підтверджують джерела походження коштів, що вносились до статутного капіталу заявника (ліцензіата), засвідчені підписом фізичної особи.

Подаються заявником, який вперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи – власника істотної участі, який має пряме володіння в статутному капіталі заявника (ліцензіата) за останній звітний рік, а у разі необхідності – для підтвердження майнового стану, наявності власних коштів та джерел їх походження за останні три роки;

7) анкета щодо ділової репутації юридичної особи – власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника, та юридичної особи – власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення) (додаток 3);

{Підпункт 7 пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

8) анкета щодо ділової репутації фізичної особи – власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю (додаток 4);

{Підпункт 8 пункту 1 глави 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку№ 11 від 12.01.2016}

9) анкета щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток 5);

{Підпункт 9 пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014; в редакціїРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку№ 11 від 12.01.2016}

10) довідка про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізора) заявника (додаток 6);

11) довідка про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (додаток 7), та копія (витяг) трудової книжки керівника заявника (його відокремлених підрозділів) або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису у трудовій книжці), засвідчені в установленому законодавством порядку;

12) довідка про наявність у заявника обладнання, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, складена в довільній формі із зазначенням дати підписання такої довідки;

{Підпункт 12 пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

13) інформація про власників та пов’язаних осіб заявника з доданням схематичного зображення структури власності заявника (додаток 8);

{Підпункт 13 пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

14) письмове подання саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об’єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);

15) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або копії документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення (із зазначенням його розміру), а також копії документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопка тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо) (зазначений документ не подається, якщо умови такої охорони передбачені відповідним документом на право власності або користування нежитловим приміщенням);

{Підпункт 15 пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

16) копії внутрішніх документів заявника, що визначають порядок надання фінансових послуг, зокрема порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку, процедуру запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню; порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками. Подається заявником, який вперше отримує ліцензію;

17) копія рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику (у разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа).

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи – власника з істотною участю у заявнику;

{Підпункт 17 пункту 1 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

18) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (у разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа).

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи – власника з істотною участю у заявнику;

{Підпункт 18 пункту 1 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

19) письмовий дозвіл на участь фізичної особи – іноземця в заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (у разі якщо засновником заявника є фізична особа – іноземець).

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно фізичної особи – іноземця власника з істотною участю у заявнику;

{Підпункт 19 пункту 1 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

20) копія аудиторського висновку аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи – власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року з питань:

достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття/збільшення прямої істотної участі у заявника (ліцензіата);

оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження іноземної юридичної особи;

інформації, що може міститись в аудиторському висновку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов’язань та вести прибуткову діяльність тощо).

Подається заявником, який вперше отримує ліцензію, щодо іноземної юридичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння в статутному капіталі заявника;

21) довідка про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків у статутному капіталі заявника, складена на підставі даних, наданих такою особою (додаток 9).

Ця довідка складається заявником на підставі даних, наданих зазначеними фізичними особами;

22) копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;

23) копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою заявника, що підтверджує здійснення оплати за видачу ліцензії (копії ліцензії) згідно з пунктом 13 розділу I цих Ліцензійних умов, з відміткою банку про його прийняття;

{Підпункт 23 пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

заявник (ліцензіат) має право крім документів, передбачених цими Ліцензійними умовами, надати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб, структуру власності тощо.

{Абзац другий підпункту 23 пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно зРішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

2. У разі наявності на момент подання заяви про видачу ліцензії у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник надає довідку про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 10), а також документи щодо кожного з таких підрозділів, а саме:

1) копії рішень про створення відокремленого підрозділу заявника, надання повноважень щодо провадження зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата, а також копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами;

2) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

3) засвідчену підписом керівника та печаткою заявника копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, то зазначений документ не надається.

{Пункт 2 глави 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

3. Документи, що подаються до органу ліцензування відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною мовою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної мовної політики».

4. Заява та документи, зазначені у підпунктах 10-13 та 21 пункту 1 цієї глави, повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою компанії з управління активами, а в підпункті 16 пункту 1 цієї глави – засвідчені підписом керівника та печаткою заявника. Документи, зазначені у підпунктах 7, 8 пункту 1 цієї глави, є дійсними протягом трьох місяців з дати їх підписання, а зазначені у підпунктах 4-6, 9-13, 14 та 21 пункту 1 цієї глави відповідно протягом двох місяців з дати їх підписання. Документ, зазначений у підпункті 2 пункту 1 цієї глави, є дійсним протягом шести місяців з дати його нотаріального засвідчення.

{Абзац перший пункту 4 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014, № 11 від 12.01.2016}

Документи, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою – іноземцем, повинні бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Якщо окремі документи, передбачені цими Ліцензійними умовами, не можуть бути подані іноземною юридичною особою або фізичною особою – іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

5. Усі документи, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами, повинні бути оформлені відповідно до Ліцензійних умов та додатків до них.

Крім того, документи, які надаються згідно з додатками до цих Ліцензійних умов у письмовій формі, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.

Документи (їх копії), які мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).

{Абзац четвертий пункту 5 глави 2 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

{Пункт 5 глави 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

6. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної в заяві про видачу ліцензії та документах, що додаються до неї.

{Пункт 6 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

7. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про зміни, які сталися в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

{Абзац перший пункту 7 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Повідомлення складається в паперовій та електронній формах.

Повідомлення в електронній формі складається шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених додатками до цих Ліцензійних умов, за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на сайті Комісії.

Повідомлення надається (надсилається) до центрального апарату Комісії. При надсиланні повідомлення поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем відділення зв’язку, що обслуговує відправника.

Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом за підписом керівника ліцензіата, засвідченим печаткою ліцензіата.

{Абзац п’ятий пункту 7 глави 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов’язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

3. Умови провадження компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Ліцензіат повинен мати приміщення у власності або користуванні.

Ліцензіат повинен здійснювати професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім випадку здійснення цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи на підставі отриманої ліцензіатом ліцензії), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб.

{Абзац другий пункту 1 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен знаходитись у приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні.

{Пункт 1 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам та маломобільним категоріям населення.

{Пункт 1 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат за наявності).

{Абзац п’ятий пункту 1 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Така вивіска повинна бути розташована біля входу в приміщення, яке займає ліцензіат (його відокремлений підрозділ), та/або в холі будівлі, в якій воно знаходиться.

Для забезпечення провадження професійної діяльності відокремленим структурним підрозділом ліцензіата на підставі отриманої ліцензії ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні приміщення, що розташоване за місцезнаходженням такого підрозділу ліцензіата.

{Абзац сьомий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Приміщення вважається повністю відокремленим, якщо воно одночасно не використовується іншими юридичними особами.

Загальна площа приміщення для забезпечення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ліцензіатом повинна становити не менше ніж 30 м кв., а його відокремленим структурним підрозділом – не менше ніж 20 м кв. відповідно.

Ліцензіат (крім банку) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити центральний апарат Комісії про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження, графіка роботи, а також терміну перебування за новим місцезнаходженням) та протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцяти календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

{Абзац пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

Ліцензіат (крім банку) при поверненні на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців та ліцензії, повинен не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити центральний апарат Комісії.

2. Приміщення ліцензіата повинно бути обладнане охоронною, протипожежною сигналізацією та забезпечене цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони, якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень.

3. Ліцензіат зобов’язаний подавати звіти до органу ліцензування відповідно до вимог нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії, що регулюють провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

4. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), у зв’язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законодавства, зокрема з метою проведення перевірки.

Ліцензіат зобов’язаний надавати документи та іншу інформацію на вимогу уповноважених осіб Комісії в терміни, встановлені запитами.

{Пункт 4 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

5. Зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, передбачають надання ліцензіатом до органу ліцензування повідомлень у формах та за змістом, визначених цими Ліцензійними умовами, а саме:

у разі внесення змін до статуту в повідомленні зазначаються дата та номер реєстрації змін, а також додається вичерпна інформація щодо таких змін (протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідних змін згідно із законодавством).

При внесенні змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, ліцензіат повинен сплатити вказане збільшення виключно за рахунок грошових коштів і надати вичерпну інформацію, що підтверджує таку сплату (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів) (протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати здійснення такої оплати);

щодо нформації, зазначеної в підпункті 7 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, – протягом тридцяти календарних днів з дати виникнення відповідних змін;

щодо інформації, зазначеної в підпункті 8 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, – протягом тридцяти календарних днів з дати виникнення відповідних змін;

щодо інформації, зазначеної в підпункті 9 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, – протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду) з доданням інформації, зазначеної в підпункті 22 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, протягом цього ж строку (в разі призначення головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

щодо інформації, зазначеної в підпункті 10 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, – протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду або звільнення з посади);

щодо інформації, зазначеної в підпункті 11 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, – протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в сертифікаті, або з дати призначення на посаду (звільнення з посади) сертифікованого фахівця). При цьому якщо зміни, які виникли, стосуються тільки зміни стажу роботи на фондовому ринку сертифікованого фахівця, така інформація не подається.

У разі зменшення у ліцензіата визначеної мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності ліцензіат не пізніше трьох місяців від дати виникнення цього факту повинен відновити їхню потрібну кількість;

щодо інформації, зазначеної в підпункті 13 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, – протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати отримання ліцензіатом відповідної інформації;

щодо інформації, зазначеної в підпункті 15 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов в частині, що стосується права користування приміщенням (крім змін, що пов’язані тільки зі зміною оплати за користування), та назв і реквізитів відповідних документів, що підтверджують право власності ліцензіата на нежитлове приміщення, – протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін;

щодо інформації, зазначеної в підпункті 21 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов, – протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати отримання відповідної інформації від такої фізичної особи;

щодо інформації про графік роботи ліцензіата, складеної у довільній формі, яка подається до Комісії за три робочих дні до запланованої дати внесення відповідних змін до графіка його роботи.

У разі звільнення керівника ліцензіата орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов’язаний призначити нового керівника або виконувача обов’язків керівника ліцензіата не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення керівника ліцензіата. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами до керівника.

У разі тимчасової відсутності керівника ліцензіата (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особа, яка тимчасово виконує його обов’язки, має приступити до виконання обов’язків керівника ліцензіата з першого дня його відсутності. При цьому особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата.

Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох місяців призначити особу, на яку будуть покладені зазначені обов’язки.

У разі наявності у ліцензіата діючих або створення в процесі професійної діяльності нових відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ліцензії, ліцензіат повинен до початку провадження ними діяльності подати до Комісії документи щодо кожного такого підрозділу:

передбачені пунктом 2 глави 2 розділу ІІ цих Ліцензійних умов (крім банку);

для банку – передбачені пунктом 2 глави 2 розділу IV цих Ліцензійних умов.

{Пункт 5 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

6. Ліцензіат має право здійснювати одночасно управління активами декількох інституційних інвесторів з дотриманням вимог законодавства у сфері управління активами інституційних інвесторів.

7. Ліцензіат повинен розробити та затвердити внутрішні документи, що визначають порядок надання фінансових послуг, зокрема порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку, процедуру запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню; порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками.

8. Усі договори, які укладатимуться ліцензіатом, мають відповідати вимогам законодавства.

9. Ліцензіат та його відокремлені підрозділи, у тому числі ті, що утворені та діють в іноземних державах, повинні дотримуватися вимог щодо організації фінансового моніторингу, встановлених законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

{Абзац перший пункту 9 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

У разі якщо вимоги щодо організації фінансового моніторингу суперечать законодавству іноземної держави, на території якої утворено відокремлений підрозділ, ліцензіат зобов’язаний повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і Комісію про неможливість дотримання його відокремленим підрозділом зазначених вимог.

{Абзац другий пункту 9 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

10. Ліцензіат зобов’язаний протягом усього строку дії ліцензії виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

{Пункт 10 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

11. Ліцензіат здійснює професійну діяльність за умови включення протягом трьох місяців після отримання ліцензії до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року № 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 року за № 957/9556.

{Пункт 11 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

12. Компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів та не управляє активами недержавних пенсійних фондів, зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж 7000000 гривень.

Особа, яка здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів, зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.

Вимоги до розміру власного капіталу ліцензіата, зазначені в абзацах першому та другомуцього пункту, не поширюються на нього протягом перших двох років з дати видачі ліцензії в разі, якщо він вперше отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

У разі зменшення розміру власного капіталу нижче рівня, визначеного абзацами першим та другим цього пункту, компанія з управління активами або адміністратор недержавного пенсійного фонду зобов’язані:

повідомити про це Комісію протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;

привести розмір власного капіталу у відповідність до обов’язкового розміру, передбаченого чинним законодавством, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи до Комісії.

Комісія має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, вимогам чинного законодавства на строк не більше як три місяці.

У такому випадку особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, не пізніше ніж за п’ятнадцять робочих днів до закінчення строку, встановленого абзацом шостим цього пункту, повинна подати до Комісії клопотання щодо його продовження.

III. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду

1. Умови отримання професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Статут (зміни до нього), поданий професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), повинен відповідати вимогам Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про недержавне пенсійне забезпечення» та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії з питань регулювання діяльності осіб, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

2. Професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити:

здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, а саме: недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких він провадить;

заборону щодо поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку;

провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

3. Розмір статутного капіталу професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не менш як 7000000 гривень на день подання документів до Комісії для отримання ліцензії.

4. У складі учасників (акціонерів) професійного адміністратора недержавних пенсійних фондів не можуть бути фізичні особи, які мають не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності і володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цієї компанії з управління активами.

5. Керівні посадові особи або виконувачі обов’язків керівних посадових осіб професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду (його відокремлених підрозділів), що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), а також фахівці професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду (його структурних підрозділів), які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), повинні бути сертифіковані в установленому законодавством порядку.

Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) повинен мати не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами – не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу).

Керівні посадові особи та фахівці професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду (його відокремлених підрозділів), що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), не можуть одночасно працювати в іншій юридичній особі, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), та займати керівні посади в іншому професійному учаснику.

Уповноважений орган професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду при призначенні на посаду керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

{Абзац четвертий пункту 5 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

6. Інформація щодо структури власності та пов’язаних осіб професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду повинна відповідати вимогам, установленим пунктом 10 глави 1 розділу ІІ цих Ліцензійних умов.

ункт 6 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

7. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду зобов’язаний мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп’ютерів, а також засоби зв’язку (телефон, електронна пошта, факс).

8. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду повинен здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) у нежитловому приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб. Приміщення вважається повністю відокремленим, якщо воно одночасно не використовується іншими юридичними особами.

2. Документи, які подаються професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

{Заголовок глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

1. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2 та документи, визначені підпунктами 1-13, 15-23 пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов.

{Пункт 1 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014, в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

2. У разі наявності на момент подання заяви про видачу ліцензії у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен подати також документи, передбачені пунктом 2 глави 2 розділу ІI цих Ліцензійних умов.

{Пункт 2 глави 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

3. Усі документи, що подаються професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), повинні відповідати вимогам пунктів 3-5 та 7 глави 2 розділу ІІ цих Ліцензійних умов.

4. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної у заяві про видачу ліцензії та документах, поданих для її отримання.

{Пункт 4 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

3. Умови провадження професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду після отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює професійну діяльність на фондовому ринку відповідно до пунктів 1-5 глави 3 розділу II та пунктів 7-12 глави 3 розділу IIцих Ліцензійних умов.

2. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду повинен сформувати резервний фонд відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та з урахуванням особливостей Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії, які регулюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

3. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів та ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), зобов’язаний підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж розмір його зареєстрованого статутного капіталу.

У разі зменшення зазначеного розміру власного капіталу ліцензіат зобов’язаний вжити заходів, передбачених абзацами другим – четвертим частини третьої статті 39 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

4. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), має право здійснювати управління тільки активами того недержавного пенсійного фонду, адміністратором якого він є.

Якщо адміністратор недержавного пенсійного фонду є одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, здійснює адміністрування цього фонду, то він не має права управляти активами цього фонду.

5. У разі отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) професійний адміністратор повинен здійснити всі дії, передбачені пунктом 11 глави 3 розділу IIцих Ліцензійних умов.

6. У разі звільнення або тимчасової відсутності керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов’язаний призначити нового керівника або виконувача обов’язків керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення або тимчасової відсутності керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду.

IV. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) банком

1. Умови отримання банком ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Статут (зміни до нього), поданий банком для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), повинен відповідати вимогам Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про недержавне пенсійне забезпечення»та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії з питань регулювання діяльності осіб, що здійснюють управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

2. Статутом банку повинно бути передбачено здійснення діяльності з управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду.

3. Банк повинен мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник структурного підрозділу, на який покладено функцію з управління активами) та не менше двох сертифікованих осіб у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі й керівник відокремленого підрозділу).

4. Керівні посадові особи та фахівці банку (його відокремлених підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів, не можуть одночасно займати посади в іншій юридичній особі, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

{Абзац перший пункту 4 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

У разі звільнення або тимчасової відсутності керівника структурного підрозділу банку, на який покладено функцію з управління активами, орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов’язаний призначити нового керівника або виконувача обов’язків керівника структурного підрозділу банку, на який покладено функцію з управління активами, не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення або тимчасової відсутності керівника цього структурного підрозділу.

5. Банк для провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Комісії від 16 грудня 2014 року № 1708, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за № 1650/26427 (далі – Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів).

{Пункт 5 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

6. Відокремлений структурний підрозділ банку, який здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду, повинен здійснювати діяльність з управління активами в нежитловому приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших структурних підрозділів банку.

7. Інформація щодо структури власності та пов’язаних осіб банку повинна відповідати вимогам, установленим пунктом 10 глави 1 розділу ІІ цих Ліцензійних умов.

{Пункт 7 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

2. Документи, які подаються банком для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

{Заголовок глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

1. Для отримання ліцензії банк подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2 та документи, визначені підпунктами 110, 11, 13, 16, 21 та 23 пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов, а також:

{Абзац перший пункту глави 2 розділу IV 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

копії банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі її наявності), які видані Національним банком України, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника;

довідку, складену в довільній формі, про наявність відокремленого приміщення для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, із зазначенням дати її підписання, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника;

{Абзац третій пункту 1 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку.

{Пункт 1 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією.

{Пункт 1 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов’язані зі збільшенням його статутного капіталу.

{Пункт 1 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

2. У разі наявності на момент подання заяви про видачу ліцензії у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен подати довідку про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 10), та інформацію щодо кожного з них, а саме:

1) копію положення про відокремлений підрозділ банку, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів;

2) довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку із зазначенням дати її підписання, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника;

3) довідку про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (додаток 7), копію (витяг) трудової книжки керівника відокремленого підрозділу та копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису у трудовій книжці), засвідчені підписом керівника та печаткою заявника.

{Пункт 2 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

3. Усі документи, що подаються банком для отримання ліцензії, повинні відповідати вимогам пунктів 3-5 та 7 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов.

4. Заявник забезпечує достовірність інформації, зазначеної в заяві про видачу ліцензії та документах, поданих для її отримання.

{Пункт 4 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

5. Банк після отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює професійну діяльність на фондовому ринку відповідно до пунктів 1-5 глави 3 розділу II та пунктів 7-12 глави 3 розділу II цих Ліцензійних умов.

V. Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії

1. Для отримання ліцензії заявник подає до органу ліцензування заяву про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї.

2. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов’язаний:

{Абзац перший пункту 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

протягом п’яти робочих днів з дати настання цих змін (щодо резидентів) повідомити про них Комісію;

{Абзац пункту 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати настання цих змін (щодо нерезидентів) повідомити про них Комісію.

{Абзац пункту 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

У цьому випадку рішення про видачу ліцензії заявнику приймається Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

{Пункт 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

3. Підставами для повернення заявнику заяви про видачу ліцензії та відповідних документів без розгляду є:

підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

оформлення документів, що додаються до заяви, з порушенням вимог пунктів 3 – 5 глави 2 розділу ІІ цих Ліцензійних умов;

надання неповного переліку документів, що додаються до заяви, та/або ненадання електронної форми, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії, згідно з цими Ліцензійними умовами;

наявність у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії або в період її розгляду судового рішення, яке набрало законної сили, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанови про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

відсутність відомостей про заявника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або наявність відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації чи про державну реєстрацію її припинення.

{Пункт 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

4. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявника повідомляють у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом своїх обов’язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в місячний строк з дати надходження цих документів.

{Абзац перший пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цих Ліцензійних умов.

5. Комісія приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк, установлений законом, від дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, перелік яких установлено цими Ліцензійними умовами.

6. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

Прийняття відповідного рішення може відбуватись за участю заявника, якого за три робочих дні до засідання Комісії повідомляють про це у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який виносить проект відповідного рішення Комісії) та/або для оперативного повідомлення інформують засобами телефонного зв’язку (факсом) чи електронною поштою.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови згідно з пунктом 10 цього розділу з відповідним обґрунтуванням.

{Абзац третій пункту 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

7. Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії, підписане керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів (з доданням копії відповідного рішення), надсилають (видають) заявникові протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

{Пункт 7 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

8. У разі відмови у видачі ліцензії подані документи заявнику не повертають.

9. У разі прийняття Комісією рішення про видачу ліцензії вона повинна бути оформлена з дати прийняття такого рішення.

За бажанням здобувача ліцензії ліцензія може бути видана Комісією на паперовому носії.

{Пункт 9 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

{Пункт 10 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

{Пункт 10 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

10. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

{Абзац перший пункту 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;

ділова репутація хоча б однієї посадової особи заявника (ліцензіата), який має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, та/або керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (окрема посадова особа) та/або учасників (акціонерів) з істотною участю у такого заявника (ліцензіата) не відповідає вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами;

структура власності заявника не відповідає вимогам закону та цих Ліцензійних умов;

організаційна структура, спеціалісти, необхідні для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або обладнання, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, приміщення заявника (ліцензіата) не відповідають вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами.

11. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, він може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

12. У разі відмови у видачі ліцензії, крім випадку, передбаченого пунктом 11 цього розділу, заявник може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

{Розділ V доповнено новим пунктом 12 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

{Пункт 13 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

{Розділ VI виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

VI. Переоформлення ліцензії

1. У разі виникнення в процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи), ліцензіат зобов’язаний протягом місяця з дати реєстрації в установленому порядку таких змін подати до загального відділу Комісії або надіслати поштою (рекомендованим листом) заяву про переоформлення ліцензії (додаток 11).

До заяви про переоформлення ліцензії додаються такі документи:

засвідчена ліцензіатом копія змін до статуту (нова редакція) (зміни щодо найменування ліцензіата), які зареєстровані в установленому порядку, або у разі, якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, – засвідчена ліцензіатом копія змін до рішення про його створення;

оригінал ліцензії (за наявності).

2. Комісія приймає рішення про переоформлення ліцензії в строки, встановлені частиною четвертою статті 10 Закону України «Про адміністративні послуги».

3. Рішення про переоформлення ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

4. За бажанням ліцензіата переоформлена ліцензія може бути видана Комісією на паперовому носії з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

5. Повідомлення щодо прийнятого рішення про переоформлення ліцензії, підписане керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії та відповідних документів, надсилають (видають) заявникові в письмовій формі з дотриманням вимог частини п’ятої статті 10 Закону України «Про адміністративні послуги».

В повідомленні зазначається, що плата за переоформлення ліцензії повинна бути внесена ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником такого повідомлення.

{Розділ VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

{Розділ VII виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

VII. Зупинення дії ліцензії

{Заголовок розділу VII в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

1. Підставами для зупинення дії ліцензії за відповідним рішенням Комісії на строк, встановлений цим рішенням, є:

1) несплата ліцензіатом фінансової санкції, що була застосована до нього при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), протягом трьох місяців з дати винесення постанови про накладення санкції, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду;

2) проведення перевірки обставин щодо:

розголошення, передачі або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов’язків, та в інших випадках, передбачених законодавством);

надання з використанням інсайдерської інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів або інших фінансових інструментів;

вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів або інших фінансових інструментів»;

3) виникнення необхідності проведення перевірки під час провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, якщо правопорушення є триваючим та може призвести до порушення прав інвесторів.

2. Підставами для зупинення дії ліцензії за відповідною постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (далі – постанова про накладення санкції), винесеною в порядку, визначеному Правилами розгляду справ, при встановленні таких порушень є:

неповідомлення Комісії щодо тимчасової зміни місцезнаходження ліцензіата або повернення його на попереднє місцезнаходження;

неприйняття уповноваженим органом ліцензіата з підстав, встановлених законодавством, рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

{Абзац четвертий пункту 2 розділу VII виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

призначення виконувачем обов’язків керівника ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для керівника ліцензіата, у разі звільнення керівника.

3. Рішення про зупинення дії ліцензії з підстав, зазначених у пункті 1 цього розділу, оформлюється відповідним рішенням Комісії, а з підстав, зазначених у пункті 2, – відповідною постановою.

4. Комісія публікує інформацію про зупинення дії ліцензії в офіційному друкованому виданні Комісії, а також розміщує її на офіційному сайті Комісії протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Комісії або винесення постанови.

5. У постанові про накладення санкції у вигляді зупинення дії ліцензії уповноважена особа Комісії вказує підстави, відповідно до яких накладається санкція у вигляді зупинення дії ліцензії. У разі неусунення порушень законодавства про цінні папери разом з постановою уповноважена особа виносить розпорядження, в якому вказується про необхідність усунення порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, та надання в установлений строк звіту і документів, передбачених пунктом 6 цього розділу.

6. На виконання розпорядження ліцензіат зобов’язаний надати до Комісії звіт, що складається у довільній формі та містить перелік заходів, проведених ліцензіатом у результаті усунення правопорушення, і перелік документів, що підтверджують ці заходи, та засвідчені копії відповідних документів, які підтверджують усунення цих порушень, у строк, установлений цим розпорядженням, але не пізніше ніж за двадцять робочих днів до дня закінчення строку зупинення дії ліцензії.

7. Дія ліцензії поновлюється на наступний день після спливу строку, на який вона була зупинена.

8. За підсумками розгляду звіту ліцензіата та відповідних документів, передбачених пунктом 6 цього розділу, уповноважена особа Комісії протягом п’яти робочих днів з дати їх надання приймає рішення про дострокове поновлення дії ліцензії, якщо строк, на який зупинено дію ліцензії, ще триває, про що письмово повідомляє ліцензіата.

9. Умовою для дострокового поновлення дії ліцензії є усунення підстав, які стали причиною зупинення дії ліцензії за відповідним рішенням Комісії.

10. Рішення про дострокове поновлення дії ліцензії, яка була зупинена з підстав, зазначених у пункті 1 цього розділу, оформлюється відповідним рішенням Комісії, а з підстав, зазначених у пункті 2, – відповідним розпорядженням.

11. Комісія публікує інформацію про поновлення дії ліцензії в офіційному друкованому виданні Комісії, а також розміщує її на офіційному сайті Комісії протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Комісії або розпорядження.

12. У разі невиконання ліцензіатом вимог розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, що стали підставою для зупинення дії ліцензії, та ненадання звіту і відповідних документів згідно з пунктом 6 цього розділу уповноважена особа Комісії здійснює дії, передбачені Правилами розгляду справ.

13. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (далі – компанія з управління активами), у разі зупинення дії ліцензії:

1) ліцензіат зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дати зупинення дії ліцензії повідомити про зупинення дії ліцензії:

наглядову раду корпоративного інвестиційного фонду, з яким укладено відповідний договір;

раду недержавного пенсійного фонду, з якою ліцензіатом укладено відповідний договір;

раду недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення, з якою ліцензіатом укладено відповідний договір;

2) при зупиненні дії ліцензії ліцензіат не припиняє діяльності щодо обслуговування інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів, активами яких він управляє;

3) ліцензіат, ліцензію якого зупинено, не звільняється від виконання обов’язків перед інвесторами, передбачених проспектом емісії, регламентом та інвестиційною декларацією, договором про управління активами, укладеним із радою недержавного пенсійного фонду, радою недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;

4) ліцензіату (протягом строку зупинення дії ліцензії) забороняється створювати нові пайові інвестиційні фонди та укладати договори про управління активами з новими корпоративними інвестиційними фондами та радами інших недержавних пенсійних фондів, а також радами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення;

5) уповноваженому органу ліцензіата (протягом строку зупинення дії ліцензії) забороняється приймати рішення про затвердження проспекту емісії, випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, а також змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, пов’язаних з наступним випуском інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.

{Розділ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

VIII. Анулювання ліцензії

{Заголовок розділу VIII в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

1. Комісія має право прийняти рішення про анулювання ліцензії компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, яке регулює діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

{Пункт 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

2. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи, крім випадку та строку, передбачених частиною четвертою статті 15 Закону;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу VIII в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

3) акт про повторне порушення ліцензіатом цих Ліцензійних умов;

4) акт про виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих заявником для одержання ліцензії;

5) акт про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній особі (крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом);

6) акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування;

7) акт про відсутність ліцензіата за місцезнаходженням;

8) непровадження ліцензіатом діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) протягом двох років;

9) подання органів Антимонопольного комітету України про порушення ліцензіатом вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

10) неодноразове порушення законодавства з питань діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування, що заподіяло шкоду інвесторам, якщо ця шкода доведена судом;

{Підпункт 10 пункту 2 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

11) анулювання професійному адміністратору недержавного пенсійного фонду, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), ліцензії на здійснення адміністрування недержавних пенсійних фондів;

12) невідновлення протягом строку, встановленого цими Ліцензійними умовами, статусу члена саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів;

13) провадження компанією з управління активами іншої професійної діяльності, ніж діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), крім випадків, передбачених пунктом 15 розділу I цих Ліцензійних умов;

14) невиконання ліцензіатом вимог розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, які стали підставою для зупинення дії ліцензії;

{Пункт 2 розділу доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

15) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

{Пункт 2 розділу VIII доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

16) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

{Пункт 2 розділу VIII доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

{Пункт 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

3. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставах, зазначених у підпунктах 3-7, 12-14, 16 пункту 2 цього розділу, здійснюється уповноваженою (уповноваженими) особою (особами) Комісії відповідно до Правил розгляду справ.

{Абзац перший пункту 3 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014, № 11 від 12.01.2016}

З підстав для анулювання ліцензії, зазначених у підпунктах 1, 8, 10 та 15 пункту 2 цього розділу, прийняте рішення про анулювання ліцензії оформлюється рішенням Комісії.

{Абзац другий пункту 3 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014, № 11 від 12.01.2016}

З підстав для анулювання ліцензії, зазначених у підпунктах 2, 9 та 11 пункту 2 цього розділу, прийняте рішення про анулювання ліцензії оформлюється відповідним наказом, який підписує Голова Комісії або виконувач його обов’язків.

4. У разі анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ліцензіат зобов’язаний здійснити такі дії:

припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії;

протягом трьох робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії в письмовій формі повідомити про таке рішення наглядові ради корпоративних інвестиційних фондів, активами яких він управляє, із зазначенням дати набрання чинності цим рішенням;

протягом строку, встановленого нормативно-правовими актами з питань регулювання порядку ліквідації пайових інвестиційних фондів, починаючи з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії, прийняти рішення про ліквідацію пайових інвестиційних фондів.

Розірвання договорів про управління активами здійснюється відповідно до законодавства.

{Пункт 4 розділу в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

5. Для анулювання ліцензії за заявою ліцензіата (крім випадку його реорганізації) ліцензіат подає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 12 та документи, що додаються до неї, а саме:

засвідчену печаткою копію рішення відповідного органу ліцензіата;

баланс за останній звітний період та довідку про виконання всіх зобов’язань перед клієнтами при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, підписані керівником і головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) та засвідчені печаткою товариства;

{Абзац третій пункту 5 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

копію повідомлення, надісланого радам (наглядовим радам) інвестиційних та пенсійних фондів, з якими укладено відповідні договори, про прийняте рішення щодо анулювання ліцензії, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника;

висновок відповідної саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів щодо можливості (неможливості) припинення заявником професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), за винятком випадків припинення зазначеної діяльності за рішенням суду.

6. Комісія в разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, передбачених пунктом 5 цього розділу, або рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата як суб’єкта господарювання повинна протягом тридцяти календарних днів з дати надходження зазначених документів прийняти рішення про анулювання ліцензії або залишити заяву про анулювання ліцензії без розгляду (у разі анулювання ліцензії за заявою ліцензіата).

Рішення про анулювання ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється відповідним рішенням Комісії. У разі надання ліцензіатом заяви про анулювання ліцензії рішення вручають (надсилають) заявнику не пізніше п’яти робочих днів з дати його прийняття.

Повідомлення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у письмовій формі надсилається протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення органом ліцензування усім фондам, з якими особою, ліцензію якої анульовано, укладено договори про управління активами, а також їх зберігачам, адміністраторам недержавних пенсійних фондів та особі, ліцензію якої анульовано. Крім того, протягом наступного робочого дня з дати прийняття зазначеного рішення таке повідомлення надсилається в електронному вигляді до Центрального депозитарію.

{Абзац третій пункту 6 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Повідомлення про анулювання ліцензії оприлюднюється протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення на веб-сайті Комісії та в офіційному виданні Комісії.

Підставами для залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду є:

підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

невідповідність документів, які додаються до заяви про анулювання ліцензії, вимогам пункту 5 цього розділу;

не закінчення на дату подання заяви про анулювання ліцензії строку у тридцять календарних днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, виданого за результатом проведення перевірки (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов).

{Пункт 6 розділу VIII доповнено новим абзацом восьмим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

Про залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду заявника повідомляють у письмовій формі (за підписом члена Комісії, до функцій якого входить розгляд цих документів) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду протягом тридцяти календарних днів. У такому разі документи повертають заявнику.

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про анулювання ліцензії  без розгляду, ліцензіат може повторно подати відповідну заяву та документи про анулювання ліцензії.

Ліцензіат одночасно з прийняттям рішення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) зобов’язаний прийняти рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє.

{Пункт 6 розділу в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

{Пункт 7 розділу VIII виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

7. Відповідне рішення про анулювання ліцензії повинно бути оформлене з дня його прийняття.

{Пункт 7 розділу VIII в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

8. У разі анулювання ліцензії на підставі актів, визначених підпунктами 3-5, 15 та 16пункту 2 розділу VIII цих Ліцензійних умов, ліцензіат може подати заяву на отримання нової ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

{Пункт розділу із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014, № 11 від 12.01.2016}

9. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 30 календарних днів з дня його прийняття.

У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 1, 2 та 11 пункту 2 цього розділу воно набирає чинності з дня його прийняття

{Розділ доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

{Пункт 10 розділу VIII виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 11 від 12.01.2016}

10. У разі анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) особа, яка надає послуги з управління активами корпоративного інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду, зобов’язана забезпечити передачу в повному обсязі повноваження щодо управління активами іншій особі, що має право на здійснення управління активами інституційних інвесторів, у порядку, встановленому Комісією.

Анулювання ліцензії компанії з управління активами, яка здійснює управління активами інституту спільного інвестування, є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду.

{Абзац другий пункту розділу в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014}

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів

О.М. Симоненко

 

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку