Про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Діяльність із спільного інвестування
Дата початку обговорення:
17.10.2019
Дата закінчення обговорення:
18.11.2019
Дата публікації:
16.10.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

РІШЕННЯ

_________.2019                                м. Київ                                       № _____

 

Про внесення змін до Положення

про порядок визначення вартості

чистих активів інститутів спільного

інвестування

 

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

  1. Внести до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 року № 1336, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.08.2013 за
    № 1444/23976 (із змінами), такі зміни:

1) доповнити розділ І після пункту 2 двома новими пунктами 3, 4 такого змісту:

«3. Інші терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають такі значення:

переоцінка – дооцінка/уцінка вартості активів у зв’язку із зміною справедливої вартості таких активів.

дооцінка – збільшення вартості активу у зв’язку із збільшенням його справедливої вартості;

уцінка – зменшення вартості активу у зв’язку із зменшенням його справедливої вартості.

  1. Визначити, що до ознак, що свідчать про зменшення корисності активу, у тому числі цінних паперів, які входять до складу активів ІСІ, з урахуванням положень Міжнародних стандартів фінансової звітності, належать, зокрема такі ознаки:

          зупинення обігу цінних паперів, крім  випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента;

зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення Комісії, прийнятого відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», крім випадку прийняття такого рішення Комісією на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадовою особою (далі – зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку);

заборона торгівлі цінними паперами на підставі рішення Комісії, прийнятого відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

невиконання емітентом боргових цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, своїх зобов’язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів);

порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів або господарського товариства (боржника ІСІ).»;

2) доповнити розділ ІІ після пункту 3 чотирма новими пунктами 4 – 7 такого змісту:

«4. В разі виникнення/зникнення щодо певного активу ІСІ ознак, передбачених пунктом 4 розділу І Положення, компанія з управління активами повинна здійснити переоцінку такого активу відповідно до пунктів 5-7 цього розділу.

  1. У разі оприлюднення щодо цінних паперів, що входять до складу активів ІСІ, рішення Комісії про зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента; рішення Комісії про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку; рішення Комісії про заборону торгівлі цінними паперами, прийнятого відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», такі цінні папери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення відповідного рішення Комісії підлягають уцінці до нульової вартості.

У разі оприлюднення щодо цінних паперів, що входять до складу активів ІСІ, рішення Комісії про відновлення обігу цінних паперів, крім випадку відновлення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента; рішення Комісії про відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку, щодо цінних паперів, обіг яких було зупинено на підставі рішення Комісії про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку; про відновлення торгівлі цінними паперами, торгівля якими була зупинена на підставі рішення Комісії відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», такі цінні папери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення відповідного рішення Комісії підлягають дооцінці до справедливої вартості.

  1. У разі оприлюднення щодо боргових цінних паперів, що входять до складу активів ІСІ, інформації про невиконання емітентом таких цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, своїх зобов’язань (невиплати доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплати частини чи повної номінальної вартості цінних паперів), такі цінні папери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення відповідної інформації підлягають уцінці до нульової вартості.
  2. У разі оприлюднення (стосовно емітента цінних паперів, господарського товариства, – боржника ІСІ) інформації щодо постановленої господарським судом ухвали про затвердження плану санації боржника/прийняття господарським судом у справі про банкрутство ухвали та постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, протягом трьох робочих днів з дати, наступної після дати її оприлюднення, цінні папери такого емітента, паї/частки такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника підлягає уцінці до нульової вартості.

У разі оприлюднення (стосовно емітента цінних паперів, господарського товариства, – боржника ІСІ) інформації щодо ухвали господарського суду щодо затвердження звіту керуючого санацією та закриття провадження у справі у зв’язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника, протягом трьох робочих днів з дати наступної після дати її оприлюднення, цінні папери такого емітента, паї/частки такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника підлягає дооцінці до справедливої вартості.».

  1. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

          подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

          подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

          оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

            Голова Комісії                                                               Т. Хромаєв

 

                                                                                Протокол засідання Комісії

                                                                                                від ________.2019   № ____

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами